Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Charakteristika školy

Gymnázium Ľudovíta Štúra je všeobecnovzdelávacia škola, ktorá svojim absolventom poskytuje úplné štvorročné vyššie sekundárne vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Jedným z hlavných cieľov školy je predovšetkým príprava na štúdium na vysokých školách rôzneho zamerania a na výkon niektorých činností v správe, kultúre a ďalších oblastiach. V zmysle tohto cieľa škola vytvorila podmienky pre voľbu voliteľných predmetov tak, aby každý žiak mohol získať zručnosti podľa svojich záujmov a plánov do budúcnosti. V každom ročníku sa otvára jedna trieda so zameraním na informatiku a matematiku. Ostatné triedy sú všeobecnovzdelávacie. Avšak úplne všetci žiaci majú možnosť zvoliť si už od 3. ročníka skladbu voliteľných predmetov – prírodovedných, spoločenskovedných i jazykových – tak, aby sa dokonale pripravili na ďalšie vysokoškolské štúdium.

Škola disponuje moderným materiálno-technickým a didaktickým vybavením. Je zapojená do realizácie rozličných dlhodobých a krátkodobých projektov. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje plne kvalifikovaný pedagogický zbor. Študenti nášho gymnázia sú úspešní v rôznych vnútroštátnych aj medzinárodných súťažiach, pri získavaní ročných štipendií na štúdium v zahraničí ako aj pri prijímacích pohovoroch na vysoké školy. Škola svojim absolventom poskytuje kvalitné základy pre ich ďalšie štúdium a následné uplatnenie sa na trhu práce. Víziou školy je absolvent, ktorý je vybavený základnými nástrojmi na samostatné celoživotné vzdelávanie, ktorý pozná svoje schopnosti, rozumie sám sebe, uvedomuje si základné humanistické hodnoty a zvláda spoluprácu v tíme pri riešení spoločných úloh. V súlade so svojimi schopnosťami a etickými hodnotami spoločnosti dokáže stanoviť vlastné reálne životné ciele, prekonávať prekážky, náročné životné situácie a preukázať dostatok pevnej vôle tieto životné ciele úspešne naplniť. Profil absolventa Gymnázia Ľ. Štúra je založený na základných – kľúčových kompetenciách absolventa gymnázia, ktoré získal ako produkt celkového procesu vzdelávania a aj sebavzdelávania: kompetencia k celoživotnému učeniu sa, kompetencie sociálne komunikačné, kompetencie uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky, kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií, kompetencia riešiť problémy, kompetencie občianske, kompetencie sociálne a personálne, kompetencie pracovné, kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti, kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.

Bližšia charakteristika jednotlivých kľúčových kompetencií rozšírených o špecifické kompetencie absolventa Gymnázia Ľ. Štúra podľa jednotlivých zameraní štúdia je uvedená v Školskom vzdelávacom programe. Cieľom školy je absolvent, ktorý počas štúdia získal jednotlivé kompetencie v takej miere, aby ich mohol prakticky a efektívne uplatniť počas ďalšieho štúdia, no najmä vo svojom profesionálnom a osobnom živote.

V záujme dosiahnutia tejto vízie si škola stanovila nasledujúce stratégie, zhrnuté v skratke MIAU, ktoré majú viesť študentov k uchopeniu troch základných otázok a jednej kľúčovej odpovede: Prečo niečo robiť? Čo robiť? Ako to robiť? Stálo to za to! Našou úlohou je teda študentov Motivovať, Inšpirovať a Aktivizovať, aby sme im poskytli príležitosť zažiť Úspech.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028