Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

AJ DLHÁ HISTÓRIA JE NA PAPIERI KRÁTKA

(Dôležité medzníky v histórii školy)

1919 – 1938

12. 5. 1919 - vtedajší minister školstva Československej republiky vyzval Stanislava Kovandu, profesora Štátneho gymnázia v Přerove, aby sa ujal potrebných prác pre otvorenie novej školy - Štátnej reálky vo Zvolene ako jej prvý riaditeľ

Stanislav Kovanda

29. 5. 1919 – 15.7. 1919 – trvanie prvého školského roka v priestoroch Mestskej detskej opatrovne – dnešné Lesnícke a drevárske múzeum na Námestí SNP

1919 – sťahovanie do nových priestorov v ďalších budovách pri dnešnom Lesníckom a drevárskom múzeu na Nám. SNP

1920 – rozšírenie priestorov školy do tzv. Ferienčíkovho domu na Nám. SNP

25.8. 1921 – rozšírenie priestorov školy do budovy Ľudovej školy

3.9. 1921 – Zmena názvu školy – Československé štátne reformované reálne gymnázium Dr. M. Štefanoviča

1923 – 1926 – výstavby novej budovy gymnázia s areálom

1926 – slávnostné odovzdanie novej budovy gymnázia do užívania – dnes Vedecká knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene

1938 – politické udalosti po Mníchovskej zmluve a Viedenskej arbitráži zasiahli do učiteľského zboru výraznými zmenami – nútený odchod väčšiny českých profesorov a dlhoročného riaditeľa Stanislava Kovandu

Budova Reálneho gymnázia

1938 – 1945

1938 – menovanie nového riaditeľa školy Pavla Nemetha

1939 – 1945 – mnohí študenti a učitelia pôsobia v ilegálnom hnutí proti ľudáckemu režimu, za čo niekoľkí zaplatili aj svojím životom

1944 – od Slovenského národného povstania bola budova školy sídlom Vojenskej nemocnice

1. 9. 1944 – dočasnou správou školy bol poverený Ján Garaj

8. 5. 1945 – obnova vyučovania po skončení 2. svetovej vojny

1945 – 1989

1948 – reorganizácia školstva – osemročné gymnázium sa mení na Strednú školu a štvorročné gymnázium

1950 – menovanie nového riaditeľa Ondreja Hrčku

1952 – škola uvoľňuje svoju dôstojnú budovu pre Vysokú školu lesnícku a drevársku a sťahuje sa do novej budovy Národnej školy – dnešnej Základnej školy na Jilemnického ulici

1953 – škola sa mení na Jedenásťročnú strednú školu

1957 – odlúčenie časti tried a vznik Dvanásťročnej strednej školy, novým riaditeľom sa stáva Ján Bartoš

1959 – menovanie nového riaditeľa školy Jána Mamojku

1.9. 1960 – zmena názvu – Stredná všeobecnovzdelávacia škola

1.9. 1960 – sťahovanie školy do budovy bývalej Meštianskej školy – dnešná Stredná zdravotnícka škola na Kozáčekovej ulici

1960 – menovanie nového riaditeľa školy Tomáša Pánisa

1961 – opätovné menovanie Jána Mamojku do funkcie riaditeľa školy

1968 – potlačenie tzv. obrodného procesu v spoločnosti a udalosti po augustovom vstupe vojsk Varšavskej zmluvy ovplyvnili menovanie nového riaditeľa Štefana Baláža

1.9. 1969 – škola sa vracia k názvu – gymnázium

1987 – menovanie nového riaditeľa školy Milana Kalinu

1988 – sťahovanie do nových priestorov – súčasné sídlo školy na Hronskej ul. 1467/3

1989 – udelenie čestného názvu – Gymnázium Ľudovíta Štúra

1989 – 2013

1990 – voľba nového riaditeľa školy RNDr. Jozefa Bilyho

1993 – škola sa ako prvá na Slovensku napája na internetovú sieť

17.2. 1999 – otvorenie Centra pre individuálne vzdelávanie študentov v anglickom jazyku za pomoci Britskej rady

2002 – zriaďovateľom školy sa stáva Banskobystrický samosprávny kraj

2003 – škola získava titul „Najlepšia škola Infoveku“

2004 – po výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy opätovné vymenovanie RNDr.Jozefa Bilyho do funkcie

6.6. 2005 – premiéra školského predstavenia „Pomáda“ v anglickom jazyku

2007 – zápas učiteľov, žiakov, rodičov za nepremiestňovanie sídla školy a proti odvolaniu riaditeľa školy zriaďovateľom

2007 – poverenie Mgr. Pavla Kiapeša vedením školy na dobu určitú

1.1. 2008 – po výberovom konaní sa riaditeľkou školy stáva PhDr. Eva Chylová

1.9. 2008 – získanie nenávratného finančného príspevku z eurofondov na projekt rekonštrukcie školy – „Obnova a stavebné úpravy Gymnázia Ľ: Štúra Zvolen“

2009 – v roku 90. výročia založenia školy opúšťa jej brány 10 000. absolvent – Stanislav Smutný

2009 – získanie nenávratného finančného príspevku z eurofondov na projekt modernizácie spôsobov vyučovania „Moderná výučba v modernej škole“, do ktorého sa zapája 26 učiteľov

1.7.2009 - začiatok veľkej rekonštrukcie školy

1.3. 2010 – Spustenie novej webovej stránky školy

3.5. 2010 - Slávnostné ukončenie rekonštrukcie školy spojené s oslavou 90. výročia založenia školy

3.5. 2010 - premiéra muzikálu Pomáda ...pohyb, pocit, spomienka

11.10. 2011 - ukončenie rekonštrukcie učebne chémie

19.2. 2012 - Predstavenie muzikálu "Všetci sme na jednej lodi"

19.9. 2012 - Zriadenie novej učebne francúzskeho jazyka

31.10. 2012 - získavame ocenenie na pôde OFDM "Najlepšia stredná škola"

15.11.2012 – ukončenie rekonštrukcie odbornej učebne fyziky a dvoch učební biológie - otvorenie nových odborných učební dejepisu, geografie, slovenského jazyka s knižnicou a francúzskeho jazyka

1.12. 2012 – začiatok realizácie projektu bilaterálnej výmennej medzinárodnej spolupráce so strednou školou v španielskej Tarrege v rámci Programu celoživotného vzdelávania Comenius – Školské partnerstvá pod názvom „Spoznávanie sa navzájom cez históriu“ – 24 žiakov a 2 učitelia

december 2012 – ukončenie realizácie investičnej akcie „Rekonštrukcia čističky odpadových vôd a súvisiace prepojenia“ v celkovej výške 270 875,05 EUR

1.1. 2013 – po výberovom konaní opätovné vymenovanie PhDr. Evy Chylovej do funkcie riaditeľky školy

V dňoch 26.-27. apríla 2013 na súťaži Štúrovo pero si prevzali naši redaktori z rúk poroty diplom a Cenu Júliusa Budaya pre najlepšieho nováčika súťaže stredoškolských časopisov za svoj školský časopis UNTITLED.

Žiačka Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene Vanda Výbohová si 5. júna 2013 prevzala z rúk ministerky zdravotníctva mimoriadne ocenenie za svoju výtvarnú prácu a tvorivý nápad v 19. ročníku celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou "Prečo som na svete rád/rada".

V júni 2013 navštívili naši študenti v rámci projektu "Spoznávanie sa cez históriu" strednú školu v španielskej Tarrege. Počas pobytu navštívili kultúrne, historické pamiatky.

V celoštátnom kole súťaže Supertrieda 2013, ktoré sa konalo 20. júna 2013 v Dome kultúry v Ružinove v Bratislave získali naši študenti Cenu poroty za kolektívny prejav.

Naši študenti – Jozef Ondriga a Filip Čonka získali 16. 11. 2013 na celoštátnej súťaži s medzinárodnou účasťou AMAVET najvyššie ocenenie za najlepší vedecký projekt z rúk dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Prvý študentský ples Gymnázia Ľudovíta Štúra zorganizovala Školská Študentská Rada pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene v Divadelnej reštaurácii pri Divadle JGT vo Zvolene dňa 14. 2. 2014.

V rámci projektu Comenius - partnerstvá medzi Gymnáziom Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Institut d´Educació Secundária Alfons Costafreda v meste Tàregga v Španielsku navštívilo 24 španielskych študentov našu školu v dňoch 2. – 12. 4. 2014.

Za účasti významých hostí bolo dňa 4.6.2014 slávnostné zahájenie vysielania prvej Študentskej televízie na Slovensku.

Dňa 24.9.2014 sa za účasti Dariny Diošiovej a Pavla Heriana z projektu KomPrax a Miss Slovensko 2014 – Laury Longauerovej konalo slávnostné otvorenie altánku v átriu školy.

Na Majstrovstvách Slovenska v dištančnom plávaní s plutvami získala dňa14. 9. 2014 na najdlhšej trati 3000m titul študentka I. C triedy Gabriela Michalčáková.

19. 11. 2014 sa uskutočnila otváracia konferencia k projektu "Moderná škola" prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha.

Za oblasť neformálneho vzdelávania – kvalitnú podporu študentov pre ďalší život a pracovný trh, ponuku ďalšieho vzdelávania aj podporu zamestnancov v ďalšom vzdelávaní Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene získalo v marci 2015 Cenu VÚC a Cenu Ministra SR.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028