Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA – 2. ročník chlapci (66 hodín)

Zdravie a jeho poruchy 5
Zdravie a zdravotné oslabenie
Poučenie o bezpečnosti a hygiene na hodinách TaŠV
Relaxačné a dýchacie cvičenia
Strečingové cvičenia
Poradové cvičenia
Zdravý životný štýl 4
Všestranne rozvíjajúce cvičenia(koordinačné, silové cvičenia)
Jogging
Pohybové hry (naháňačky)
Chôdza s behom (fartlek)
Telesná zdatnosť a  pohybová výkonnosť 22
technika behu a štartov
rozvoj rýchlosti, beh na100 m
beh 100m a 400m
vrh guľou
vytrvalostný beh
beh na 1500 m
skok do diaľky
Kondičné cvičenia v posilňovni – posilňovanie s náčiním, na náradí
Kontrolné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti
Športové činnosti pohybového režimu 35
volejbal- herné činnosti jednotlivca - opakovanie
volejbal- odbitie lopty obojručne zhora
volejbal- odbitie lopty zdola
volejbal- útočný úder
volejbal- podanie čelné zhora
volejbal- nahrávka zo zóny III
volejbal- hra 6:6
volejbal- hra 6:6
basketbal- herné činnosti jednotlivca- dribling
basketbal- prihrávky
basketbal- uvoľňovanie sa s loptou, bez lopty
basketbal- streľba
basketbal- dvojtakt
basketbal- bránenie útočníka
basketbal- útočná kombinácia hoď a bež
basketbal-hra 5:5
futbal – uvoľňovanie sa
futbal – prihrávky
futbal - spracovanie lopty
futbal – vedenie lopty
futbal – streľba
futbal – odoberanie lopty
futbal – hra
futbal - hra
ŠG – kotúle vo väzbe
ŠG- stoj na rukách s dopomocou
ŠG- stoj na rukách a kotúľ vpred
ŠG- roznožka a skrčka cez kozu
Tenis
Speedminton
Bedminton

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028