Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Telesná a športová výchova 3. ročník chlapci (99 hodín)

Zdravie a jeho poruchy 9
Zdravie a zdravotné oslabenie
Poučenie o bezpečnosti a hygiene na hodinách TaŠV
Cvičenia na správne držanie tela, Relaxačné a dýchacie cvičenia
Strečingové cvičenia
Poradové cvičenia
Zdravý životný štýl 5
Všestranne rozvíjajúce cvičenia (koordinačné, silové cvičenia)
Jogging
Pohybové hry (naháňačky)
Chôdza s behom (fartlek)
Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 32
technika behu a štartov
rozvoj rýchlosti, beh na100 m
beh 100m, 200m a 400m
vrh guľou
vytrvalostný beh, beh na 3 000 m
skok do diaľky
štafetový beh
Kondičné cvičenia v posilňovni – posilňovanie s náčiním, na náradí, s vlastným telom všetkých svalových skupín
Kontrolné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti
Športové činnosti pohybového režimu 53
volejbal - herné činnosti jednotlivca - opakovanie
volejbal - odbitie lopty obojručne zhora
volejbal - odbitie lopty zdola
volejbal - útočný úder
volejbal - podanie čelné zhora
volejbal - nahrávka zo zóny III
volejbal - hra 2:2
volejbal - hra 6:6
basketbal - herné činnosti jednotlivca - dribling
basketbal - prihrávky
basketbal - uvoľňovanie sa s loptou, bez lopty
basketbal - streľba
basketbal - dvojtakt
basketbal - bránenie útočníka
basketbal - útočná kombinácia hoď a bež
basketbal - hra 5:5
futbal – uvoľňovanie sa
futbal – prihrávky
futbal - spracovanie lopty
futbal – vedenie lopty
futbal – streľba
futbal – odoberanie lopty
futbal – hra
ŠG – kotúle vo väzbe
ŠG - stoj na rukách s dopomocou
ŠG - stoj na rukách a kotúľ vpred
ŠG - kotúľ vzad do zášvihu
ŠG - roznožka a skrčka cez kozu
Tenis, Speedminton, Bedminton

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028