Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA – 1. ročník dievčatá (66 hodín)

Zdravie a jeho poruchy 6
Zdravie a zdravotné oslabenie
Poučenie o bezpečnosti a hygiene na hodinách TŠV
Relaxačné a dýchacie cvičenia
Strečingové cvičenia
Tanečné kroky a poskoky
Cvičenia na správne držanie tela
Zdravý životný štýl 6
Všestranne rozvíjajúce cvičenia(koordinačné, silové cvičenia)
Pozdrav slnku – systém cvičení
Cvičenia v prírode (fartlek, prekonávanie prekážok)
Jogging
Pohybové hry (naháňačky)
Chôdza s behom
Telesná zdatnosť a  pohybová výkonnosť 22
Technika behu a štartov
Rozvoj rýchlosti 100 m, štart
Beh 100m
Hod granátom
Vrh guľou
Vytrvalostný beh 800 m
Skok do diaľky
Kondičné cvičenia v posilňovni – posilňovanie s náčiním, na náradí
Aerobik
Vstupné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti
Športové činnosti pohybového režimu 32
volejbal- herné činnosti jednotlivca - opakovanie
volejbal- odbitie lopty obojručne zhora
volejbal- odbitie lopty zdola
volejbal- hra 2:2 ponad sieť
volejbal- podanie čelné zdola
volejbal- pohyb hráča do strán, škôlky
volejbal- hra 3:3 a 6:6
basketbal- herné činnosti jednotlivca- dribling
basketbal- prihrávky
basketbal- uvoľňovanie sa s loptou, bez lopty
basketbal- streľba
basketbal- dvojtakt
basketbal- bránenie útočníka
basketbal- útočná kombinácia hoď a bež, hra 5:5
futbal – prihrávanie a spracovanie lopty
futbal – streľba a hra
ŠG - kotúľ vpred, vzad
ŠG- kotúle vo väzbách - zostava
ŠG- stoj na hlave
ŠG- stoj na rukách s pomocou
ŠG- roznožka
ŠG- zdokonaľovanie preskoku
RG- tanečné kroky, obraty
RG- skoky s kolmým a šikmým stúpaním
Základná gymnastika – fit lopty, jednoručky, švihadlá a cvičenia vo dvojiciach
Tenis
Stolný tenis
Bedminton

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028