• Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     •  

      Dňa 5. 2. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády online formou. Žiaci dosiahli výborné výsledky a všetci boli úspešní riešitelia.  

      Kategóriu E vyhral a do krajského kola postúpil Hugo Gál (KVA).

      V kategórii F sa Peter Lešo (PRA) umiestnil na 3. mieste a tiež postúpil do krajského kola.

      Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za reprezentáciu našej školy. Žiakom, ktorí postúpili, držíme palce v krajskom kole.

    • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 13. 1. 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Reprezentovali nás víťazi školského kola v rôznych kategóriách. Súťažiacim sa výborne darilo, získali 1. miesto a  do krajského kola postúpili:

      v kategórii 2A Viliam Pavlík (II.A)

      v kategórii 2B Martin Nôta (IV.D)

      v kategórii 2C2 Sofia Hotová  (IV.C)

      Víťazom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

    • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 20. 1. 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Úspešne nás v ňom reprezentovali víťazi školského kola v rôznych kategóriách. Súťažiacim žiakom sa darilo  vynikajúco a preukázali výborné vedomosti v gramatike, počúvaní a čítaní s porozumením.

      Do krajského kola postúpili:

      1. V kategórii 1A F. Ježek (PR A) získal 1. miesto.
      2. V kategórii 1B M. Mihina (KV A ) získal 2. miesto.
      3. V kategórii 2A E. Chamulová (KI A) získala 1. miesto a R. Búliková (KI A) 2. miesto.
      4. V kategórii 2B R. Högerová (IV.D) a H. Puškárová (IV.A) obe získali 1. miesto s rovnakým počtom bodov.

      Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za reprezentáciu našej školy. Žiakom, ktorí obsadili 1. a 2. miesto, držíme palce v krajskom kole.

    • Organizácia vyučovania v Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene v čase lockdownu
     • Organizácia vyučovania v Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene v čase lockdownu

     •  

      Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území  SR do 24. 1. 2021 upravujem vyučovací proces v súlade s rozhodnutím ministra školstva SR nasledovne:

       

      1. Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní podľa nastaveného rozvrhu.
      2. Všetci žiaci naďalej dodržiavajú pravidlá dištančného vzdelávania.
      3. Klasifikácia za 1. polrok bude ukončená k 31. 1. 2021. Upravené kritériá hodnotenia z jednotlivých predmetov pre 1. polrok sú zverejnené na webovej stránke školy. V mimoriadnych prípadoch môže byť klasifikácia žiaka predĺžená do 31. 3. 2021.
      4. Ruší sa Externá časť maturitnej skúšky 2021. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (SJL, CUJ) sa neruší.
      5. V prípade priaznivej epidemickej situácie je predpokladaný návrat žiakov do školy 25. 1. 2021. O podmienkach nástupu do školy Vás budeme včas informovať.

      Milí žiaci, pristupujte k štúdiu zodpovedne, pracujte podľa pokynov vyučujúcich a úlohy odovzdávajte načas. 

      Prajem všetkým veľa zdravia a verím, že sa čoskoro stretneme v škole.

       

       

      Vo Zvolene 7. 1. 2021                                                        RNDr. Ivetta Vidová

                                                                                                   riaditeľka školy

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 18. 12. 2020, na sklonku posledného predvianočného týždňa, prebehlo aj školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Netradične, online formou ako všetky ostatné školské  kolá v predmetových olympiádach. Žiaci súťažili v dvoch samostatných častiach. Najprv vyriešili test s úlohami a  následne vytvorili vlastný text na zadanú tému.
      Umiestnenie žiakov v školskom kole je nasledovné:
       

      A kategória

      I. miesto – L. Jágerská (IV.D)

       

      B kategória

      I. miesto – J. Dubajová (II.C)

      II. miesto – K. Kocúrová (I.B)

      III. miesto – S. Zaveráková (I.B)

       

      Všetkým súťažiacim ďakujeme, že sa aj napriek sťaženým podmienkam súťaže zúčastnili, veľmi nás to teší. Víťazom úprimne blahoželáme a budeme im  držať palce v postupujúcom krajskom kole.
       

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • Vo štvrtok 10. 12. 2020 sa žiaci prímy, sekundy a tercie zúčastnili školského kola Pytagoriády. Je to matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, počas ktorého žiaci vyriešia zadané úlohy. Tento rok sa konal už 42. ročník tejto súťaže. Žiaci tentoraz riešili dištančnou formou 15 úloh a získali nasledovné umiestnenia:

      Kategória P6 (PR A)

      1. miesto: Peter Lešo

      2. miesto: Šimon Timko

      3. miesto: Katarína Dvorská

       

      Kategória P7 (SE A)

      1. miesto: Tobias Michálek

      2. miesto: Michal Badinka

      3. miesto: Regina Kamoďová, Tamara Šabatová, Petra Poljovková

       

      Kategória P8 (TE A)

      1. miesto: Ondrej Koška

      2. miesto: Alica Švecová

      3. miesto: Hana Trchalová

       

      Víťazom v každej kategórii srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole súťaže.

       

    • Školské kolo Geografickej olympiády
     • Školské kolo Geografickej olympiády

     • Dňa 16. 12. 2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády online formou. V dvoch kategóriách E a F súťažilo 17 žiakov. Výsledky olympiády sú nasledovné:

      Kategória F

      1. Žigmund Gál (Pr A)

      2. Peter Lešo (Pr A)

      3. Šimon Janiga (Se A)

      Kategória E

      1. Jakub Markech (Kv A)

      2. Hugo Gál (Kv.A)

      3. Dominika Nociarová (Te A)

      Všetkým žiakom ďakujeme za účasť, víťazom v jednotlivých kategóriách srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách tejto súťaže.

    • Olympiáda v ruskom jazyku
     • Olympiáda v ruskom jazyku

     • Dňa 15. 12. 2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Písomná časť prebehla netradične online už v piatok 11. 12. 2020. Zúčastnilo sa jej 30 študentov ruského jazyka Najlepší z nich  postúpili do ústneho online kola, ktoré prebehlo v štyroch kategóriách online v utorok 15. 12. 2020. Ústne odpovede hodnotila trojčlenná porota učiteliek ruského jazyka. Umiestnenie študentov v  jednotlivých kategóriách je nasledovné:

      Kategória A 3 1. Samčuk M. (KVI. A)

      Kategória B 1 1. Blaško T. (II. B) ; 2. Mikulová H. (II. B);  3. Dubajová J. (II. C)

      Kategória B 2 1. Klányiová A. (IV. C);  2. Pospíšil R. (III. C 3.) ; Šoltésová P.(IV. D)

      Kategória B 3 1. Vozniuk Y. (KVI. A)

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za spoluprácu a víťazom gratulujeme k postupu do krajského kola.

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • Dňa 11. 12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo  Olympiády ľudských práv pre študentov 1.- 4. ročníka. Študenti si  preverili  svoje vedomosti  v písomnej časti, ktorá pozostávala  z  tém: demokracia, rodová rovnosť, ľudské práva, diskriminácia, tolerancia, Európska únia, inštitúcie a organizácie, ktoré chránia ľudské práva...

      Spomedzi všetkých súťažiacich obsadila 1. miesto Ema Krahulcová z II.C, na 2.mieste skončila Emma Zagrapanová zo IV.A a 3. miesto si vybojoval Dávid  Avagjan z III.B.

      Víťaz školského kola bude reprezentovať našu školu v krajskom kole v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutoční 11. 2. 2021.

      Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za aktívnu účasť v olympiáde.

       

    • Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
     • Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 10.12.2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, tentokrát netradične online. V troch kategóriách súťažilo 15 študentov, najlepší z nich  sa umiestnili nasledovne:

      Kategória 1B

      1. Peter Viliam Milanský (Kv A)

      2. Zuzana Harbutová (Kv A)

      3. Tara Hruščová (Te A)

      Kategória 2A

      1. Maxim Samčuk (Ki A)

      2. Barbora Turanská (II.A)

      3. Kristína Čechová (Ki A)

      Kategória 2B

      1. Sára Piatrová (IV.B)

      2. Martin Ťavoda (IV.B)

      3. Viviána Hamariková (III.A)

      Všetkým študentom ďakujeme za účasť, víťazom v jednotlivých kategóriách srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách tejto súťaže.

       

    • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • V dňoch 27.11. a 8.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

      Prebiehalo online v dvoch častiach.

      V prvej časti súťažiaci riešili písomnou formou úlohy na porozumenie na základe počúvania a čítania textov a gramatické úlohy. V druhej časti prebiehala online komunikácia medzi súťažiacimi a porotou na vybrané témy a práca s obrázkom.

      Školského kola sa zúčastnilo 30 žiakov, ktorí súťažili v štyroch kategóriách. Najúspešnejší účastníci získali nasledovné umiestnenie:

      Kategória 1A:

      1. miesto: Ježek Filip, 2. miesto: Gajdoš Samuel, 3.miesto: Michálek Tobias

      Kategória 1B: 

      1. miesto: Hanesová Nela, 2. miesto: Mihina Michal, 3. miesto: Mojžišová Lenka

      Kategória 2A:

      1. miesto: Chamulová Ema, 2. miesto: Búliková Radoslava, 3. miesto: Holčíková Tereza

      Kategória 2B:  

      1. miesto: Högerová Romana, 2. miesto: Puškárová Hana, 3. miesto: Kostka Šimon

      Víťazom v každej kategórii srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole. Zároveň ďakujeme všetkým súťažiacim za ich aktívny a zodpovedný prístup.

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 25. 11. 2020 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Napriek tomu, že tento ročník súťaže bol netradičný - v dištančnej forme, zapojilo sa do súťaže mnoho našich talentovaných žiakov. Rozdelení do svojich kategórií získali nasledovné umiestnenia:

      Poradie     Priezvisko a meno                   Trieda         

      Kategória 1A

      1. miesto:       Zéthyová Diana                                     PR  A

      2. miesto:       Vidová Michaela                                    SE  A

      3. miesto:       Čech Krištof                                            SE  A    

      Kategória 1B

      1. miesto:       Novotná Sofia                                        KV  A                

      2. miesto:       Harbutová Zuzana                                KV  A                

      3. miesto:      Švecová Alica                                          TE  A                    

      Kategória 2A

      1. miesto:       Pavlík Viliam                                           II. A                   

      2. miesto:       Švec Kristián                                          I. A                    

      3. miesto:       Dubajová Janka                                     II. C                   

      Kategória 2B          

      1. miesto      Nôta Martin                                               IV. D                 

      2. miesto:     Piatrová Sára                                            IV. B                  

      3. miesto:     Jablonský Tomáš                                     IV. A                  

      Kategória 2C2

      1. miesto:       Hotová Sofia                                           IV. A                  

       

      Víťazom v každej kategórii blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole.

       

    • Študentské inovačné workshopy
     • Študentské inovačné workshopy

     • Dňa 12.11.2020 sa pätnásť žiakov GĽŠ aktívne zúčastnilo on-line workshopu zameraného na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia, ktorý bol organizovaný v rámci národného projektu Inovujeme.sk

      Počas workshopu sa žiaci 3. a 4. ročníkov zoznámili s inovačným procesom, dozvedeli sa o úspešných podnikateľoch zo Slovenska, o inovatívnom financovaní projektov, osvojili si pozitívne a kreatívne myslenie, precvičili si prezentačné zručnosti, naučili sa techniku generovania nových nápadov a aplikovali ju na príklade z praxe.
       
      Na realizáciu online workshopu, vzhľadom na súčasnú situáciu, bola použitá bezplatná video-komunikačnú službu Google Meet. Organizátor workshopu hodnotí prácu a aktivitu našich študentov veľmi kladne, v teste kreatívnych zručností dosiahli nadpriemerné výsledky. Žiaci GĽŠ hodnotia workshop ako prínosný, naučili sa novú techniku kreatívneho myslenia Synektiku  a dozvedeli sa o zaujímavých slovenských produktoch. V tímovej práci v závere projektu sami prezentovali svoje návrhy ako zefektívniť prezentáciu školy a komunikáciu na podporu spolupráce s miestnou samosprávou mesta Zvolen.
       

      Študenti GĽŠ vo Zvolene vytvorili mnoho nápadov: výsadba stromčekov v meste, organizácia workshopov o klimatických zmenách, dobročinná činnosť – pečenie perníkov a ich predaj na mestských trhoch, organizácia charitatívnych podujatí na pomoc konkrétnym sociálnym skupinám a iné.

       

    • Celosvetová vedecká konferencia
     • Celosvetová vedecká konferencia

     • Sigma Xi The Scientific research society Student research conference

      V dňoch 9. - 13. 11. 2020 žiak našej školy Viliam Glézl  prezentoval výsledky svojho výskumu na celosvetovej online vedeckej konferencii Sigma Xi The Scientific research society Student research conference. Boli tu predstavené práce v niekoľkých vedných oblastiach. Jeho práca bola zaradená do kategórie  Cell biology and Biochemistry spolu s výskumnými prácami študentov svetových univerzít, ako napríklad Harvard Medical University, Stanford University, Duke University. Celý týždeň prebiehali diskusie o každej vedeckej práci.

      Viliam Glézl bol na konferencii jediným zástupcom z Európy. Jeho práca mala dobrý ohlas, hosťom konferencie sa páčila a otázky, ktoré dostal, boli veľmi podnetné. Okrem iných vedcov sa Viliam zúčastnil aj diskusie s významným vedcom Kipom Thorneom, laureátom Nobelovej ceny za fyziku 2017. 

      Naše gymnázium sa vďaka tejto skutočnosti zaradilo do zoznamu medzi najprestížnejšie školy na svete. Sme právom hrdí na mladého nádejného vedca Viliama Glézla, ktorý je už štvrtý rok  študentom našej školy. Veríme, že  nadšenie pre vedu a výskum sa mu podarí naplno rozvinúť aj  v ďalšom akademickom pôsobení. 

    • ErasmusDays tentokrát online
     • ErasmusDays tentokrát online

     • Pri príležitosti ErasmusDays, ktoré sa konajú každý rok v dňoch od 15. do 17. októbra, mali naši žiaci možnosť zapojiť sa do online  kvízu. Každý žiak školy dostal formou emailu kvízové otázky a tiež prezentáciu, v ktorej sa mohol dozvedieť viac o programe Erasmus+.

      Správne odpovede na kvízové otázky sú: 1A, 2B, 3B, 4C, 5B, 6C, 7C, 8A, 9C, 10B, 11A.

      Ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže.

      Výhercami sa stávajú:

      1. miesto za všetky správne odpovede získali: Tatiana Longauerová (3.B) a Sofia Novotná (KV A)
      2. miesto: Sarah Šuleková (3.C), Simona Výbohová (3.A) a Katarína Dvorská (PR A)
      3. miesto: Karolína Brozmanová (SE A) a Sissa Giertlová (PR A)

      Dátum odovzdávania cien bude víťazom oznámený formou e-mailu.

      Mgr. Eva Cesnaková

       

    • Cudzojazyčný humanitárny projekt
     • Cudzojazyčný humanitárny projekt

     • Veľvyslanectvo RF v Slovenskej republike a Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave pri príležitosti 75. výročia konca II. svetovej vojny ponúklo našim študentom ruského jazyka z III.C, IV.C a IV.D triedy možnosť zapojiť sa do kultúrno – humanitárneho projektu Ruskej federácie pre spísanie zoznamu mien vojakov a dôstojníkov Červenej armády, ktorí sú pochovaní na Ústrednom vojenskom cintoríne vo Zvolene.

      Začiatkom októbra počas hodín ruského jazyka, ale aj v mimo vyučovacom čase študenti preložili z ruskej azbuky do latinky asi 400 mien padlých vojakov. Preložili krstné mená, otcovské mená, priezviská, miesto (obec), kde padli pri oslobodzovacích bojoch našej krajiny, a tiež ich vojenské hodnosti.

      Do projektu sa zapojilo 12 študentov GĽŠ. Za spoluprácu všetkým veľmi pekne ďakujeme.

    • Oznam
     • Oznam

     • V zmysle vyhlásenia ministra školstva od 12. októbra 2020 stredné školy prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania (žiaci nebudú chodiť do školy).

      Nižšie ročníky osemročného štúdia (príma – kvarta) sa učia naďalej prezenčne podľa platného rozvrhu.

      O spôsobe dištančného vzdelávanie Vás budeme informovať 12. októbra 2020.