• Charakteristika školy

    Gymnázium Ľudovíta Štúra je všeobecnovzdelávacia stredná škola, ktorá svojím absolventom poskytuje úplné štvorročné a osemročné vyššie sekundárne vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Jedným z hlavných cieľov školy je nielen príprava žiakov na štúdium na vysokých školách rôzneho zamerania a na výkon niektorých činností v správe, kultúre a ďalších oblastiach, ale hlavný význam má príprava pre praktický život a ich vlastné vzdelávacie aktivity.

    V zmysle tohto cieľa škola vytvorila podmienky pre voľbu voliteľných predmetov a vzdelávacích aktivít tak, aby každý žiak mohol získať zručnosti podľa svojich záujmov, schopností a plánov do budúcnosti.

    Škola disponuje moderným materiálno-technickým a didaktickým vybavením. Je zapojená do realizácie rozličných dlhodobých i krátkodobých projektov. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje plne kvalifikovaný vekovo vyvážený pedagogický zbor.

    Študenti gymnázia sú každoročne úspešní v rôznych celoštátnych i medzinárodných súťažiach, pri získavaní štipendií na štúdium v zahraničí ako aj pri prijímacích rozhovoroch na prestížne vysoké školy. Škola svojim absolventom poskytuje kvalitné základy pre ich ďalšie štúdium a následné uplatnenie sa na trhu práce.

    Víziou školy je absolvent vybavený základnými nástrojmi na samostatné celoživotné vzdelávanie, ktorý pozná svoje schopnosti, rozumie sám sebe, uvedomuje si základné humanistické hodnoty a zvláda spoluprácu v tíme pri riešení spoločných úloh. Absolvent školy v súlade so svojimi schopnosťami a etickými hodnotami spoločnosti si dokáže stanoviť vlastné reálne životné ciele, prekonávať prekážky, náročné životné situácie a vie preukázať dostatok pevnej vôle tieto životné ciele úspešne naplniť.

    Profil absolventa Gymnázia Ľudovíta Štúra je založený na základných – kľúčových kompetenciách, ktoré získal ako produkt celkového procesu vzdelávania a aj sebavzdelávania a ktoré vie prakticky a efektívne uplatniť nielen počas ďalšieho štúdia, ale najmä vo svojom profesionálnom a osobnom živote:

    • kompetencie k celoživotnému učeniu sa
    • kompetencie sociálne a komunikačné
    • kompetencie uplatňovať v praxi matematické myslenie a poznanie v oblasti prírody, vedy a techniky
    • kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
    • kompetencia riešiť problémy
    • kompetencie občianske, personálne, pracovné
    • kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
    • kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
    • kompetencie finančnej gramotnosti

    V záujme dosiahnutia tejto vízie si škola stanovila nasledovné pracovné stratégie, ktoré uvádza skratkou MIAU. Tieto stratégie majú viesť študentov k uchopeniu troch základných otázok a dosiahnutiu jednej kľúčovej odpovede:

    • Motivovať – Prečo niečo robiť?
    • Inšpirovať – Čo robiť?
    • Aktivizovať – Ako to robiť?
    • Úspech zažiť – Aby každý mal príležitosť zažiť úspech!