• V školskom roku 2017/2018 sme realizovali

    Názov projektu Dĺžka trvania Zodpovední pedagógovia / žiaci
    Prenosná vodná elektráreň (Erasmus+)  Medzinárodný projekt s partnerskou školou v Kaunase (Litva) september 2017 - december 2018 p. Cesnaková a 12 žiakov
    Život vo vode, pri vode a s vodou (Erasmus+) Medzinárodný projekt s partnerskými školami v Nemecku a Taliansku október 2017 - október 2019 p. Cesnaková a 14 žiakov
    IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie inovácia vyučovania MAT, INF a prírodovedných predmetov smerom k zmysluplnej implementácii IKT nástrojov od septembra 2017 p. Výboh a vyuč. MAT, INF a prírodovedných predmetov
    Detská lesnícka univerzita DELESUN - v spolupráci s NLC, podpora a rozvoj prírodovednej gramotnosti október 2017 - jún 2018 p. Krnáč, Škrinár a vybraní žiaci PR A
    Konferenčná miestnosť - Komunikačný bod (projekt MŠVVaŠ SR) január 2016 - december 2020 p. Výboh, p. Vidová, vyučujúci INF
    Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (Národný projekt MŠVVaŠ SR) jún 2014 - december 2017 p. Vidová a pedagogickí zamestnanci využívajúci dodanú techniku v rámci projektu
    Naučme viac - využívanie digitálneho obsahu na vyučovaní (projekt MŠVVaŠ SR) od januára 2014 Učitelia MAT, FYZ, CHE, BIO
    Európsky deň jazykov Rada Európy 26. september 2017 Všetci vyučujúci cudzích jazykov a žiaci školy
    Učíme (sa) v globálnych súvoslostiach (OZ Človek v ohrození) september 2017 – jún 2018 p. Knollová a všetci vyučujúci
    Červené stužky - prevencia boja proti HIV/AIDS október – december 2017 p. Lazáriková
    Francúzski lektori GREF 2017/2018 p. Čutorová
    Educate Slovakia Spolupráca s AIESEC – zahraniční lektori z rôznych krajín február 2018 p. Nováková a vyučujúci ANJ
    PISA 2018 Medzinárodná štúdia zameraná na výsledky vzdelávania z pohľadu pripravenosti žiakov na trh práce (NÚCEM) apríl 2018 p. Valuška, Vidová a vybraní žiaci školy
    TALIS 2018 Medzinárodná štúdia – zisťovanie postojov učiteľov k vyučovaniu a vzdelávaniu (NÚCEM) máj 2018 p. Valuška, Vidová a vybraní žiaci školy
    Online učebnica ekonómie od septembra 2012 p. Vozárová, žiaci IV. roč.
    Generation €uro (projekt Národnej banky slovenska) od novembra 2012 p. Vozárová, vybraní žiaci 4 roč.
    Onkologická výchova na SŠ - projekt Ligy proti rakovine od septembra 2011 p. Bónová, 20 žiakov
    Zelená rota (separovaný zber odpadu) od roku 2005 p. Kvasnicová, dobrovoľníci, všetci zamestnanci a žiaci školy

     

    V školskom roku 2016/2017 sme realizovali

    Názov projektu Dĺžka trvania Zodpovední pedagógovia / žiaci
    Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (Národný projekt MŠVVaŠ SR) jún 2014 - december 2017 p. Vidová a pedagogickí zamestnanci využívajúci dodanú techniku
    MODERNÁ ŠKOLA - Prispôsobenie sa zmene klímy, prevencia povodní a sucha (projekt Úradu vlády SR v rámci finančného mechanizmu EHP) september 2014 - február 2016 Vyučujúci predmetov BIO, CHE, GEO
    Naučme viac (projekt MŠVVaŠ SR) od septembra 2013 Učitelia MAT, FYZ, CHE, BIO
    Online učebnica ekonómie od septembra 2012 p. Vozárová, žiaci IV. roč.
    Generation €uro (projekt Národnej banky slovenska) od novembra 2012 p. Vozárová, vybraní žiaci 4 roč.
    Zelená rota (separovaný zber odpadu) od roku 2005 p. Kvasnicová, dobrovoľníci, všetci zamestnanci a žiaci školy
    Červené stužky - prevencia boja proti HIV/AIDS október – december 2016 p. Lazáriková
    Onkologická výchova na SŠ - projekt Ligy proti rakovine od septembra 2011 p. Bónová, 20 žiakov
    Učíme (sa) v globálnych súvoslostiach (OZ Človek v ohrození) september 2015 – jún 2017 p. Knollová a všetci vyučujúci
    Konferenčná miestnosť - Komunikačný bod (projekt MŠVVaŠ SR) január 2016 - december 2020 p. Výboh, p. Vidová, vyučujúci INF
    E-twinning Komunikácia s partnerskou školou v Kaunase (Litva) a práca na spoločnom projekte od decembra 2015 p. Cesnaková a 12 žiakov
    Francúzski lektori GREF 2016/2017 p. Nováková a vyučujúci ANJ
    Educate Slovakia Spolupráca s AIESEC – zahraniční lektori z rôznych krajín február 2017 p. Čutorová
    Európsky deň jazykov Rada Európy 26. september 2016 Všetci vyučujúci cudzích jazykov a žiaci školy
    Genetika na kolesách Katedra genetiky Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava (prednášky a besedy na školách) od októbra 2016 p. Lazáriková a žiaci školy

     

    V školskom roku 2015/2016 sme realizovali

    Názov projektu Dĺžka trvania Zodpovední pedagógovia / žiaci
    „Po stopách známych osobností“ – spolupráca s partnerskou školou v Chaumont (Francúzsko) od novembra 2014 p. Nováková, p. Čutorová a vybraní žiaci školy
    „Act on it“ – výmenný pobyt žiakov v rámci Erasmus plus, aktivita KA1 (Poľsko, Slovensko, Litva) 18. marca - 26.marca 2016 p. Balážovič, p. Procházka a 12 žiakov školy
    Dormund – spolupráca s partnerskou školou - výmenné pobyty od septembra 2015 p. Cesnaková, vybraní žiaci školy
    „To isté vo Zvolene a v Kaunase, a predsa iné“ E-twinning spolupráca s partnerskou školou v Litve. od októbra 2015 p. Cesnaková, vybraní žiaci školy
    Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (Národný projekt MŠVVaŠ SR) jún 2014 - december 2017 p. Vidová a pedagogickí zamestnanci využívajúci dodanú techniku
    MODERNÁ ŠKOLA - Prispôsobenie sa zmene klímy, prevencia povodní a sucha (projekt Úradu vlády SR v rámci finančného mechanizmu EHP) september 2014 - február 2016 p. Výboh, p. Vidová, garanti predmetov a žiaci školy
    Zvyšovanie kvality vzdelávania na stredných a základných školách s využitím elektronického testovania (NÚCEM - OP vzdelávanie) júl 2013 - november 2015 p. Kvasnica, p. Valuška, p. Vidová a pedagogickí zamestnanci školy
    Naučme viac (projekt MŠVVaŠ SR) od septembra 2013 Učitelia MAT, FYZ, CHE, BIO
    Online učebnica ekonómie od septembra 2012 p. Vozárová, žiaci IV. roč.
    Generation €uro (projekt Národnej banky slovenska) od novembra 2012 p. Vozárová, vybraní žiaci 4 roč.
    Zelená rota (separovaný zber odpadu) od roku 2005 p. Kvasnicová, dobrovoľníci, všetci zamestnanci a žiaci školy
    Červené stužky - prevencia boja proti HIV/AIDS október – december 2015 p. Lazáriková
    Učíme (sa) v globálnych súvoslostiach (OZ Človek v ohrození) september 2015 – jún 2016 p. Knollová a vybraní žiaci
    Onkologická výchova na SŠ - projekt Ligy proti rakovine od septembra 2011 p. Bónová, 20 žiakov
    PREČO? (OZ Šedý medveď, Díky moc - keď chceš pomôcť) september - november 2015 p. Škrinár, p. Vidová a žiaci kvarty
    Komunikačný bod (projekt MŠVVaŠ SR) Vybudovanie konferenčnej miestnosti od októbra 2015 p. Výboh

     

    Podané projekty v roku 2014/2015

    Názov projektu Dĺžka trvania Zodpovední pedagógovia / žiaci
    Nadácia Orange - Školy pre budúcnosť "Vo svete rozprávok bratov Grimmovcov" a "Staň sa vzdelaným spotrebiteľom" november 2015 - jún 2016 p. Cesnaková, p. Mikšík a vybraní žiaci
    ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy KA2 "Svet práce v minulosti a dnes" september 2015 - august 2017 p. Cesnaková, p. Vidová a vybraní žiaci

     

    V školskom roku 2014/2015 sme realizovali

    • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (Národný projekt MŠVVaŠ SR) p. Vidová a pedagogickí zamestnanci školy
    • Moderná škola – Prispôsobenie sa zmene klímy, prevencia povodní a sucha ( projekt Úradu vlády SR financovaný z EHP) p. Výboh, p. Vidová, pedagogickí zamestnanci školy a žiaci školy
    • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania ( NUCEM) p. Janoušková, p. Kvasnica, p. Valuška a pedagogickí zamestnanci školy
    • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety ((Národný projekt realizovaný UIPŠ – OP vzdelávanie) p. Kvasnicová
    • Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov ( Národný projekt realizovaný UIPŠ z prostriedkov Európskej únie - OP Vzdelávanie), p. Hameršmídová a pedagogickí zamestnanci školy
    • Naučme viac (projekt MŠVVaŠ SR) vyučujúci MAT, FYZ, CHE, BIO a žiaci školy
    • Online učebnica ekonómie p. Vozárová, žiaci IV. roč.
    • Generation €uro (projekt Národnej banky slovenska) p. Vozárová, vybraní žiaci 4 roč.
    • Myslím ekonomicky (TREND Holding) p. Vozárová, žiaci II. ročníka
    • Quo vadis Europa (Nadácia F.A.Hayeka) p. Vozárová, žiaci II. ročníka
    • Zelená rota (separovaný zber odpadu) p. Kvasnicová, zamestnanci a žiaci školy
    • Microsoft IT akadémia (MSITA) Vyučujúci IVT a žiaci
    • Červené stužky - prevencia boja proti HIV/AIDS, p. Lazáriková, Hamplová
    • Onkologická výchova na SŠ projekt Ligy proti rakovine, p. Bónová, 20 žiakov
    • EUROSCHOOL - projekt Future Generation Europe, ktorý spája žiakov stredných škôl, študentov vysokých škôl a ERASMUS študentov, Študentská rada
    • EDUCATE SLOVAKIA – projekt organizácie AIESEC p. Hameršmídová, žiaci školy

     

    V školskom roku 2013/2014 sme realizovali

    • Spoznávanie navzájom cez históriu – Comenius Školské partnerstvá (Výmenný projekt študentov so španielskou školou ) p. Kružliaková, p. Hamplová, 24 žiakov
    • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (NUCEM) p. Janoušková, p. Kvasnica, p. Valuška a pedagogickí zamestnanci školy
    • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety (Národný projekt realizovaný UIPŠ – OP vzdelávanie) p. Kvasnicová
    • Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách (UIPŠ, Národný projekt) p. Bónová, p. Gubániová
    • Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov (Národný projekt realizovaný UIPŠ z prostriedkov Európskej únie - OP Vzdelávanie), p. Hameršmídová a pedagogickí zamestnanci školy
    • Naučme viac (projekt MŠVVaŠ SR) vyučujúci MAT, FYZ, CHE, BIO a žiaci školy
    • Online učebnica ekonómie p. Vozárová, žiaci IV. roč.
    • Generation €uro (projekt Národnej banky slovenska) p. Vozárová, vybraní žiaci 4 roč.
    • Myslím ekonomicky (TREND Holding) p. Vozárová, žiaci II. ročníka
    • Quo vadis Europa (Nadácia F.A.Hayeka) p. Vozárová, žiaci II. ročníka
    • Zelená rota (separovaný zber odpadu) p. Kvasnicová, zamestnanci a žiaci školy
    • Microsoft IT akadémia (MSITA) Vyučujúci IVT a žiaci
    • Supertrieda - spracovanie školských motívov vo forme muzikálu p. Hameršmídová a účinkujúci žiaci
    • Červené stužky - prevencia boja proti HIV/AIDS, p. Lazáriková, Hamplová
    • Onkologická výchova na SŠ projekt Ligy proti rakovine, p. Bónová, 20 žiakov

     

    V školskom roku 2012/2013 sme realizovali

    • Študentské partnerstvá 2012 (Výmenný projekt študentov so španielskou školou - Comenius) p. Kružliaková, 4 pedagógovia, 30 žiakov
    • Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách (UIPŠ, Národný projekt) p. Bónová, p. Gubániová
    • Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov (Národný projekt realizovaný UIPŠ z prostriedkov Európskej únie - OP Vzdelávanie)
    • Projekt dátové centrum MŠ SR Planéta vedomostí, učitelia MAT, FYZ, CHE, BIO
    • Online učebnica ekonómie p. Vozárová, žiaci IV. roč.
    • Generation €uro (projekt Národnej banky slovenska) p. Vozárová, vybraní žiaci 4 roč.
    • Myslím ekonomicky (TREND Holding) p. Vozárová, žiaci II. ročníka
    • Quo vadis Europa (Nadácia F.A.Hayeka) p. Vozárová, žiaci II. ročníka
    • Zelená rota (separovaný zber odpadu) p. Kvasnicová, zamestnanci a žiaci školy
    • Microsoft IT akadémia (MSITA) Vyučujúci IVT a žiaci
    • Supertrieda - spracovanie školských motívov vo forme muzikálu p. Hameršmídová a učinkujúci žiaci
    • Červené stužky - prevencia boja proti HIV/AIDS, p. Lazáriková, Hamplová
    • Jeden svet (OZ človek v ohrození) p. Hamplová
    • Záložka do knihy spája slovenské školy (projekt organizuje Slovenská pedagogická knižnica
    • Lavice na Lanice (projekt podporený v rámci grantového programu "Školy pre budúcnosť - aktivity na vyučovaní" p. Kvasnicová, 3 pedagógovia, žiaci I. ročníka
    • Mikrokozmos na dlani projekt podporený v rámci grantového programu "Školy pre budúcnosť - aktivity na vyučovaní" nadáciou Orange p. Balážovič, žiaci III. a IV. ročníka
    • Onkologická výchova na SŠ projekt Ligy proti rakovine, p. Bónová, 20 žiakov

     

    V školskom roku 2011/2012 sme realizovali

    • Moderná výučba v modernej škole. V rámci Operačného programu Vzdelávanie, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú - tvorba e-learningových lekcií na portáli e-ducation
    • Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách (UIPŠ, Národný projekt) - 3 vyučujúci
    • Projekt dátové centrum MŠ SR Planéta vedomostí - vyučujúci MAT, FYZ, CHE, BIO
    • Online učebnica ekonómie - študenti IV. ročníka
    • Generation €uro (projekt Národnej banky slovenska) - študenti IV. ročníka
    • Myslím ekonomicky (TREND Holding) - pre študentov II. ročníka
    • Letná škola ekonómie (Nadácia F.A.Hayeka)
    • Zelená rota (separovaný zber odpadu) - podieľali sa všetci študenti a zamestnanci školy
    • Microsoft IT akadémia (MSITA) - študenti navštevujúci predmet INF
    • Samostatne a s radosťou - spracovanie školských motívov vo forme muzikálu
    • Zapojenie do kampane Červené stužky - prevencia boja proti HIV/AIDS

     

    V školskom roku 2010/2011 sme realizovali

    • Rekonštrukcia ČOV a súvisiacich prepojení - VUC na mesiace október – november 2010 je naplánovaná rekonštrukcia ČOV
    • Moderná výučba v modernej škole úspešný europrojekt OP Vzdelávanie – 1.1 Premena tradičnej školy a na modernú – v celkovej výške 168 879,20 EUR, do ktorého je zapojených 25 učiteľov, 3 administratívni pracovníci a 695 žiakov. Začiatok realizácie aktivít bol v septembri 2009, ukončenie projektu je naplánované na september 2011.
    • Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách (UIPŠ, Národný projekt) – tri vyučujúce sú zapojené do projektu, v ktorom získavajú kompetencie v oblasti využívania moderných vyučovacích metód s podporou IKT. Škola v rámci tohto projektu získala 8 ks PC, jeden dataprojektor a 3 notebooky.
    • Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika (ŠPU, ) - zapojený vyučujúci do vzdelávacieho projektu, v ktorom získava najmodernejšie poznatky v oblasti vyučovania Informatiky. Štúdium ukončí v septembri 2010.
    • Projekt dátové centrum MŠ SR - Planéta vedomostí je komplexný elektronický vzdelávací systém pokrývajúci hlavné predmety, ktoré sa podľa osnov vyučujú na základných a stredných školách
    • Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom v rokoch 1945-1967 Naďalej spolupracujeme na projekte, ktorí organizuje Ústav pamäti národa v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska
    • Business Schoolgames - Projekt Business Schoolgames predstavuje inovatívny, hravý prístup k vzdelávaciemu procesu. Cieľom projektu je zážitkovou formou vzbudiť záujem o vzdelávanie, rozvíjať podnikateľské myslenie a ekonomické zručnosti
    • Zelená rota je projekt separácie odpadov. V tomto školskom roku budeme separovať plasty, hliníkové obaly a papier.
    • Microsoft IT akadémia (MSITA) - aj v tomto školskom roku sme MS IT akadémiou, z čoho nám vyplývajú benefity v podobe možnosti využívať licenčnú politiku firmy Microsoft a zúčastňovať sa ponúkaných školení.

     

    V školskom roku 2009/2010 sme realizovali

    • The World College of the Adriatic z Duina - týždňový študijný pobyt troch našich študentov v máji 2010 na medzinárodnej strednej škole The World College of the Adriatic v Talianskom Duine
    • Business Schoolgames - Projekt Business Schoolgames predstavuje inovatívny, hravý prístup k vzdelávaciemu procesu. Cieľom projektu je zážitkovou formou vzbudiť záujem o vzdelávanie, rozvíjať podnikateľské myslenie a ekonomické zručnosti
    • Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom v rokoch 1945-1967 - Sme zapojení do projektu, ktorí organizuje Ústav pamäti národa v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska
    • Projekt Informatizácie školstva – Vďaka tomu, že sa naša škola aktívne zapája do vzdelávacích projektov sme od INFOVEKU dostali 4 notebooky pre učiteľov.
    • Interaktívna učebňa od VUC BB - Od Banskobystrického samosprávneho kraja sme dostali vybavenie interaktívnej učebne. Zriadenie interaktívnej učebne plánujeme v máji 2010
    • The World College of the Adriatic z Duina – v decembri 2009 sme privítali na mesačný pobyt štyroch študentov z medzinárodnej strednej škole The World College of the Adriatic z Talianskeho Duina
    • Planéta vedomostí - Planéta vedomostí je komplexný elektronický vzdelávací systém pokrývajúci hlavné predmety, ktoré sa podľa osnov vyučujú na základných a stredných školách
    • Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika – Náš učiteľ je zapojený do vzdelávacieho projektu, v ktorom získava najmodernejšie poznatky v oblasti vyučovania Informatiky
    • Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách – Tri vyučujúce sú zapojené do projektu, v ktorom získavajú kompetencie v oblasti využívania moderných vyučovacích metód s podporou IKT. Škola v rámci tohto projektu získala 8 ks PC, jeden dataprojektor a 3 notebooky
    • Jeden svet na školách – boli sme zapojení do projektu, ktorý organizovalo OZ Človek v ohrození. Projekt prispieval atraktívnou formou k rozvojovému vzdelávaniu v SR
    • Pamätnica k 90. výročiu založenia školy. Vydali sme Pamätnicu k 90. výročiu založenia školy, ktorá okrem textovej časti obsahuje digitálne zoznamy všetkých absolventov a zamestnancov školy v jej histórii
    • Moderná výučba v modernej škole – úspešný europrojekt OP Vzdelávanie – 1.1 Premena tradičnej školy a na modernú – v celkovej výške 168 879,20 EUR. Začiatok realizácie aktivít projektu - september 2009
    • Obnova a stavebné úpravy objektov Gymnázia Ľ. Štúra Zvolen – Pokračujeme v prácach - predpokladaný termín ukončenia je apríl 2010

     

    V školskom roku 2008/2009 sme realizovali

    • Obnova a stavebné úpravy objektov Gymnázia Ľ. Štúra Zvolen – úspešný europrojekt ROP - 1.1 – 2008/01 opatrenie - Infraštruktúra vzdelávania - v celkovej výške – 1 775 164,30 EUR. Začiatok realizácie stavebných prác bol v júli 2009
    • The World College of the Adriatic z Duina - týždňový študijný pobyt troch našich študentov v máji 2009 na medzinárodnej strednej škole - The World College of the Adriatic v Talianskom Duine
    • Projekt Otvorená škola v oblasti športu 2009 – Upravili sme školské ihrisko, osadili sme na ihrisko nové futbalové bránky a doplnili vybavenie posilňovne o nový spiningový bicykel
    • Brána vedy otvorená – projekt financovaný Agentúrou na podporu vedy a výskumu, koordinovaný Fakultou prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, pričom Gymnázium Ľ. Štúra je jednou zo spoluriešiteľských organizácií. Študenti sa vzdelávajú v oblasti MAT, FYZ, IVT, BIO a CHE. Projekt skončil v júni 2009
    • NENÁPADNÍ HRDINOVIA v zápase s komunizmom v rokoch 1945 - 1967, Ústav pamäti národa v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska
    • The World College of the Adriatic z Duina – v decembri 2008 sme privítali na mesačný pobyt jedného študenta z medzinárodnej strednej škole The World College of the Adriatic z Talianskeho Duina