• INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU

    na školský rok 2022/2023

    V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. MŠVVaŠ SR určuje termíny konania prijímacích skúšok od  2. mája 2022 do 10. mája 2022 pre školský rok 2022/2023.

    Prihlášky na prijímacie konanie  do 1. ročníka  štvorročného štúdia a osemročného štúdia podá zákonný zástupca uchádzača do 14. 3. 2022  riaditeľovi základnej školy prostredníctvom školského systému EduPage. Riaditeľom potvrdenú prihlášku odošle zákonný zástupca prostredníctvom Edupage  na Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene najneskôr do 20. 3. 2022.

    Zákonný zástupca, ktorý nemá prístup do EduPage podá prihlášku v listinnej podobe.

    Prijímacie skúšky pre štvorročnú aj osemročnú formu štúdia na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia:

    • v prvom termíne 2. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  3. mája 2022
    • v druhom termíne 9. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  10. mája 2022

    Informácie k prijímaciemu konaniu nájdete tu.

    V prípade záujmu sa môžete informovať na telef. čísle 045/5333 920  alebo e-mailom na  podatelna@gymzv.sk.