• INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU

    na školský rok 2023/2024

    Prijímacie konanie do prvého ročníka je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

    Prihlášku na prijímacie konanie  do 1. ročníka  štvorročného štúdia alebo osemročného štúdia podá zákonný zástupca uchádzača riaditeľke školy Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene prostredníctvom školského systému EduPage do 20. 3. 2023.

    Zákonný zástupca, ktorý nemá prístup do EduPage podá prihlášku v listinnej podobe.

    Prijímacie skúšky pre štvorročnú aj osemročnú formu štúdia na školský rok 2023/2024 sa uskutočnia:

               - Pre štvorročnú formu:

    • v prvom termíne 4. mája 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  5. mája 2023
    • v druhom termíne 9. mája 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  10. mája 2023   

    - Pre osemročnú formu:

    • v prvom termíne 4. mája 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  5. mája 2023
    • v druhom termíne 9. mája 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  10. mája 2023   

    Plánovaný počet uchádzačov prijatých do prvého ročníka v školskom roku 2023/2024 je:

    - v štvorročnej forme štúdia 90 žiakov 

    - v osemročnej forme štúdia je  24 žiakov. 

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Informácie k prijímaciemu konaniu nájdete tu.

    V prípade záujmu sa môžete informovať na telef. čísle 045/5333 920  alebo e-mailom na  podatelna@gymzv.sk.