• Názov projektu: „Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut“

                                 Mit erneuerten Methoden Schűler zum Deutschlernen motivieren

     Téma projektu: S novými metódami motivovať žiakov k učeniu sa nemeckého jazyka

     Partnerské krajiny: Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko a Nemecko

     Koordinátor: Maďarsko

     Koordinátor projektu na Slovensku:   Mgr. Eva Cesnaková, eva.cesnakova@gymzv.sk

     Trvanie: september 2019– august 2022

     https://school-education.ec.europa.eu/en/networking/projects/78398

      

     Materiály k projektu vytvorené našou školou

     Projekt je zameraný na vyučovacie predmety: 

     • nemecký jazyk
     • informatika
     • geografia
     • dejepis

     Ciele projektu:

     • zvýšiť motiváciu žiakov učiť sa nemecký jazyk
     • zlepšiť ich komunikačné zručnosti v tomto jazyku
     • zlepšiť digitálne kompetencie žiakov
     • vytvoriť metodickú príručku s návrhmi vyučovacích hodín zameraných na každodenné situácie
     • predstaviť kultúrne pamiatky dedičstva UNESCO našej krajiny
     • spoznať nových ľudí, krajiny a ich tradície

     Partnerské krajiny:

     Gymnázium Munkácsy Mihály v KAPOSVÁR-e (Maďarsko):

     www.mmgsz.sulinet.hu

     je školou s vysokou úrovňou vyučovania hlavne cudzích jazykov. Školu navštevuje cca. 800 žiakov vo veku od 13 do 19 rokov. Okrem všeobecno-vzdelávacích tried môžu žiaci navštevovať špeciálne triedy zamerané na prírodné vedy, informatiku, šport a triedy, v ktorých prebieha dvojjazyčné vyučovanie (anglicko-maďarské).

             

               Liceul Teoretic German Johann Ettinger v SATU MARE (Rumunsko):

     www.lgerm-ettinger.ro

     je Nemeckým gymnáziom Johanna Ettingera, na ktorom môže študovať nemecká menšina žijúca v Rumunsku, ale aj žiaci, ktorí majú záujem o nemecký jazyk. Školu navštevuje 900 žiakov vo veku od 6 do 19 rokov. Druhým cudzím jazykom je taliančina.

         

          Technická škola a prírodovedné gymnázium Rudera Boskovica v OSIJEK-u (Chorvátsko):

     http://ss-tehnicka-rboskovica-os.skole.hr/

     je spojenou školou odborného vzdelávania a gymnázia. V rámci technickej školy sa môžu žiaci vzdelávať v 4 oblastiach: ekológia, potravinárska chémia, grafika a kozmetika. Po absolvovaní 4 rokov odborného vzdelávania získajú žiaci výučný list. Vzdelávanie na gymnáziu trvá 4 roky a končí sa maturitou. Školu navštevuje cca. 450 žiakov.

      

              Vzdelávacie kolégium v ESSEN-e (Nemecko):

     www.berufskolleg-bildungspark.de

     je školou, ktorá bola založená pred 90 rokmi. Okrem všeobecno-vzdelávacieho odboru škola ponúka aj vzdelávanie v oblastiach stravovania, domáceho hospodárstva, sociálnej práce a zdravotníctva. Školu navštevuje 400 žiakov. 

     Naše aktivity počas trvania projektu:

     • založenie pracovného tímu žiakov (september 2019)
     • tvorba vizitiek o žiakoch a informačnej tabule projektu (september-október 2019)
     • C1: krátkodobé školiace podujatie pre zamestnancov (október 2019)
     • návrhy loga projektu, ich zverejnenie a výber víťazného loga projektu (október-november 2019)
     • C2: krátkodobá výmena skupín žiakov v Maďarsku: oboznámenie sa so slovnou zásobou k téme „Šport“, účasť na vyučovacích hodinách k tejto téme, spoznávanie pamätihodností UNESCO ( december 2019)
     • C3: krátkodobá výmena skupín žiakov na Slovensku zameraná na tému „ Zdravie“: vytvorenie prezentácií o škole, Slovensku a Zvolene, vytvorenie prezentácií o UNESCO-pamätihodnostiach na Slovensku a ich návšteva, príprava vyučovacích hodín na tému „Zdravie“ (marec 2020)
     • tvorba plagátov z uskutočnených stretnutí (máj- október 2020)
     • online video-konferencia pre všetkých žiakov našej školy o projekte (jún 2020)
     • vyplnenie evalvačného dotazníka po 1.roku realizácie projektu (september 2020)
     • účasť na ErasmusDays v rokoch 2019-2021 (október 2019, 2020, 2021),

     forma:

      • nástenka vo vstupnej hale školy
      • registrácia podujatia na našej škole k ErasmusDays na stránke Erasmusdays
      • v roku 2019 prezentácia projektov Erasmus+ na základných školách vo Zvolene našimi žiakmi, ktorí boli účastníkmi projektov: všeobecné informácie o programe Erasmus+, predstavenie prebiehajúcich projektov Erasmus+, interaktívne úlohy pre žiakov
      • súťažný kvíz s otázkami týkajúcich sa programu Erasmus+ (2019-vhadzovanie odpovedí do schránky v škole, 2020+2021- odpovede zasielali žiaci prostredníctvom emailov)
      • účasť na medzinárodnom online-stretnutí učiteľov, ktoré organizovala partnerská škola z Maďarska (október 2021): na stretnutí som predstavila projekt Erasmus+ „explaining europe“ a rozprávala som o priebehu stretnutia žiakov na Slovensku v rámci projektu „Mein Deutsch ist gut- ich spreche mit Mut“
     • vytvorenie prezentácie o našich typických jedlách a ich príprave ( marec 2021)
     • riešenie kvízu o pamätihodnostiach partnerských krajín (jún 2021)
     • C4: virtuálna krátkodobá výmena skupín žiakov v Rumunsku zameraná na tému „Umenie a kultúra“, virtuálne spoznávanie mesta Satu Mare, Rumunska a pamätihodností UNESCO v Rumunsku (september 2021)
     • C5: virtuálna krátkodobá výmena skupín žiakov v Chorvátsku zameraná na tému „Cestovanie“, virtuálne spoznávanie mesta Osijek, Chorvátska a pamätihodností UNESCO v Chorvátsku (december 2021)
     • C6: krátkodobá výmena skupín žiakov v Nemecku zameraná na tému „Jedlo a pitie“, účasť na vyučovacích hodinách k tejto téme, rozšírenie slovnej zásoby, spoznávanie mesta Essen a pamätihodností UNESCO v Nemecku (máj 2022)
     • C7: krátkodobá výmena skupín žiakov v Chorvátsku zameraná na spoznávanie mesta Osijek a pamätihodností UNESCO v Chorvátsku (máj 2022)
     • zaslanie linku na eTwinning všetkým základným a stredným školám vo Zvolene a jeho okolí, kde si záujemcovia môžu pozrieť vypracovanú metodiku jednotlivých vyučovacích hodín s vybranými témami (jún 2022)
     • vytvorenie a vyplnenie evalvačného dotazník k ukončeniu projektu (jún 2022)
     • uverejňovanie aktivít projektu, čiastkových úloh, výstupov, fotodokumentácie,... na portáli eTwinningu, webovej stránke školy, facebooku, vo Zvolenských novinách, ...(počas trvania celého projektu)
     • tvorba metodickej príručky pre učiteľov v nemeckom jazyku (priebeh jednotlivých vyučovacích hodín na dané témy, použité aplikácie a web-stránky, sumár slovnej zásoby jednotlivých tém)

     Výstup projektu: Metodická príručka pre učiteľov nemeckého jazyka