• Školská jedáleň

    pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra 

    Hronská 1467/3, 96049 Zvolen 

    Ceny obedov v zariadení školského stravovania

    od 1.2. 2022

    Veková kategória

    Príspevok zákonného zástupcu

    BBSK

    Cena obeda

    (EUR)

    Príspevok na potraviny

    Príspevok na réžiu

    Príspevok spolu

    Príspevok  na réžiu

    11-15 rokov

    1,30

    0,44

    1,74

    1,65

    3,39

    15-19 rokov

    1,41

    0,44

    1,85

    1,65

    3,50

    Dospelí stravníci

    -

    -

    -

    -

    3,50

     

    ♦ bezhotovostne na bankvý účet najneskôr do 20. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac Spôsob platby za obedy:

    priemerná výška mesačnej platby : 1,85 x 20 dní = 37 €.

    Preplatky budú vrátene na konci školského roku.

    číslo účtu: IBAN: SK67 0200 0000 0018 8176 5955

    variabilný symbol: číslo stravovacej karty

    konštantný symbol: 0308

    správa pre prijímateľa: uviesť meno  priezvisko, triedu stravníka

    Školská jedáleň je zmluvne pravádzkovaná podnikateľom : Oľga Krajčiová, Školská jedáleň pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen.

    Žiadosť o vydanie stravovacej karty

    Objednávanie stravy cez internet

    Škola spustila možnosť objednávania stravy cez internet. Prihlásenie je možné odkazom zo stránky školy www.gymzv.sk – Rýchle odkazy – Objednávanie stravy

     

    • Číslo jedálne: 9019
    • Užívateľ: priezviskomeno (uvedie sa priezvisko a meno stravníka s malými písmenami, bez medzery, dĺžňov a mäkčeňov
    • Heslo: číslo stravovacej karty stravníka (heslo je po prihlásení možné zmeniť). 

    Prihlásenie je možné aj cez ANDROID / IOS aplikáciu Strava.cz 
    Stravu na nasledujúci deň je možné objednávať do 15:00 hodiny, stravu na pondelok do 15:00 v piatok. Odhlásiť stravu pri náhlej chorobe je možné telefonicky na tel. čísle: 045/5479 028 ráno do 8:00 odkazom na záznamník.
    Ak sa neviete prihlásiť (napríklad v prípade duplicitných mien žiakov školy), na vrátnici školy Vám skontrolujeme prihlasovacie údaje.