• Zmeny v študijnom programe

    Zamysli sa a skús ísť históriou deväťdesiatročnej cesty zvolenského gymnázia. Nebola vždy priama. Prešla mnohými vnútornými i vonkajšími zmenami. O tom, ako sa menili názvy školy, budovy a riaditelia sa dozvieš z publikácie „Do stovky veľa nechýba“. My sa spoločne teraz pozrieme, ako sa menil jej študijný program.

    1919 - po vzniku vyššej strednej školy, Štátnej reálky, jej učebný plán tvoria predovšetkým prírodovedné vyučovacie predmety, český jazyk a dva cudzie jazyky.

    1921 - z reálky sa stáva Reformné reálne gymnázium Dr. M. Štefanoviča. Učebný plán sa rozširuje o nové predmety - jazyk latinský, filozofiu a jazyk ruský. Škola sa mení na všeobecnejší a všestrannejší typ. Táto zmena ovplyvnila aj ďalší smer štúdia absolventov, a to z technických smerov na humanitné.

    1949 - osemročné gymnázium sa mení na štvorročné so zmeneným učebným plánom.

    1953 – zlučujú sa všetky tri školské stupne, z nich je vytvorená jedna škola, pod jedným vedením - jedenásťročná, neskôr dvanásťročná stredná škola, gymnázium ako typ strednej školy zaniká.

    1960 - oddeľuje sa tretí stupeň dvanásťročných škôl a osamostatňuje sa pod názvom Stredná všeobecnovzdelávacia škola s trojročným učebným plánom a triedami prírodovednej a humanitnej vetvy.

    1969 - trojročný učebný plán sa upravuje na štvorročný a v jubilejnom roku 50. výročia vzniku škola opäť získava pôvodné pomenovanie - gymnázium. V rámci vnútorného členenia vznikajú triedy prírodovednej a humanitnej vetvy, pričom dominantnou je prírodovedná vetva.

    1976 - všetky triedy plnia požiadavky všeobecnovzdelávacieho učebného plánu.

    1978 - vzniká jedna trieda so zameraním na matematiku a fyziku a ostatné triedy plnia požiadavky všeobecnovzdelávacieho plánu.

    1980 - vytvára sa trieda so zameraním na matematiku a fyziku, trieda so zameraním na živé jazyky a triedy so zameraním na skupiny odborných voliteľných predmetov, ktoré si študenti volia už od druhého ročníka.

    1984 - učebný program sa opäť mení, otvára sa jedna trieda so zameraním na matematiku a fyziku a ostatné triedy plnia požiadavky všeobecnovzdelávacieho učebného plánu.

    1998 - začiatok vyučovania podľa tzv. Alternatívneho učebného plánu. Vyučovanie jednotlivých predmetov spoločného základu sa končí v treťom ročníku. Vo štvrtom ročníku sa povinnými vyučovacími predmetmi stávajú iba slovenský jazyk a literatúra, dva cudzie jazyky a telesná výchova. Ostatné predmety si žiaci vyberajú zo širokej ponuky vyučovacích predmetov podľa záujmu, podľa toho, z akého predmetu idú maturovať a na akú vysokú školu idú študovať.

    2000 - otvára sa jedna trieda so zameraním na informatiku a ostatné triedy plnia požiadavky všeobecnovzdelávacieho učebného plánu.

    2008 - škola si vytvára vlastný Školský vzdelávací program. Ponúka možnosť voľby zo štyroch profilácií – na informatiku, na cudzie jazyky, spoločenskovednú a prírodovednú. Trieda s profiláciou na informatiku sa vytvára už v prvom ročníku. Ostatné profilácie si zvolia žiaci voliteľnými predmetmi v treťom ročníku.

    1.9.2014 - rozšírenie učebného programu – škola poskytuje nielen štvorročnú formu gymnaziálneho štúdia ale aj osemročnú formu gymnaziálneho štúdia

    1.9.2017 - zmena Školského vzdelávacieho programu – zrušenie profilácie jednej triedy v ročníku na informatiku a matematiku, zmena učebného plánu – povinné posilnenie niektorých predmetov vyšším počtom hodín v týždni, zrušenie voliteľných hodín v 3. ročníku, resp. septime (voliteľné hodiny sú iba vo 4. ročníku štúdia, resp. oktáve)