• Mgr. Milan Volčko

   •  

    1. Konzultačné hodiny

    Pre žiakov:

    Každý deň – po predchádzajúcej dohode.

    Pre rodičov (zákonných zástupcov):

    Každý utorok od 14:30 do 17:00 alebo v inom dni a čase po predchádzajúcej dohode.

    2. Kontakt

    Osobne: Miestnosť č. 85, 1. poschodie – vpravo.

    Elektronicky: milan.volcko@gymzv.sk alebo prostredníctvom EduPage.

    Telefonicky: Na telefónnom čísle školy – 045/5333920.

    3. Základné informácie

    Školský psychológ vykonáva psychologickú diagnostiku, poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie. Poskytuje psychologické poradenstvo rodičom (zákonným zástupcom) a pedagogickým zamestnancom. Spolupracuje pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní žiakov. Poskytuje súčinnosť zariadeniam výchovného poradenstva a prevencie.

    ... no predovšetkým, psychológ na škole je človek, ktorý počúva a chápe, nesúdi a nehodnotí.

    A preto ma neváhajte ma kontaktovať. Som tu pre Vás.

    4. Etický kódex školského psychológa

    1. Školský psychológ zabezpečuje psychologické služby na škole žiakom, rodičom, pedagogickým zamestnancov v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov svojich žiakov, ktorí o to požiadajú, bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženskú príslušnosť, pohlavie, vek, či handicap klienta.
    2. Školský psychológ dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa.
    3. Školský psychológ chráni práva a dôstojnosť jedincov, ktorým poskytuje psychologické služby.
    4. Školský psychológ uplatňuje len také prístupy vo svojej práci, ktoré odrážajú humanistický záujem o dôstojnosť a osobnú integritu jedincov.
    5. Školský psychológ sa vyhýba všetkým aktivitám, ktoré porušujú alebo znižujú občianske a zákonné práva klientov.
    6. Školský psychológ sa zoznámi s filozofiou, cieľmi, organizáciou a metodológiou školy na ktorej pracuje. Poznanie systému školy a jeho požiadaviek je základom, ktorý psychológovi umožňuje spolupodieľať sa na dosiahnutí spoločných cieľov.
    7. Školský psychológ rešpektuje klientovo právo voľby a dobrovoľného vstupu do vzťahu, či účasti na psychologických službách.
    8. Školský psychológ pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi žiakov nestranne, bez ohľadu na ich fyzické, mentálne, či emocionálne vlastnosti.
    9. Školský psychológ informuje klienta o dôležitých aspektoch ich vzájomného vzťahu a o ďalšom využití informácií. Informuje ho o výsledkoch vyšetrenia a psychologických intervencií, zmenách programov, dôležitých plánovaných službách a iných relevantných informáciách.
    10. Všetky údaje o osobných aspektoch jedinca považuje za prísne dôverné.
    11. Školský psychológ informuje vedenie školy, učiteľov, rodičov o svojich zisteniach. Je však zodpovedný za poskytnutie takých informácií, ktoré zabezpečujú zrozumiteľnosť pre všetkých.
    12. Školský psychológ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch, alebo výsledkoch vyšetrenia. V prípade, ak chce využiť tieto informácie v prednáškach alebo publikáciách, vopred si zabezpečí písomný súhlas od klienta alebo vynechá všetky identifikačné údaje.