• Textová podstrana

   • Poskytovanie odpisov vysvedčení


    Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene poskytuje odpisy výročných a maturitných vysvedčení len v nevyhnutných prípadoch a na písomnú žiadosť žiaka, alebo v prípade jeho neplnoletosti, na písomnú žiadosť zákonného zástupcu žiaka. V prípade, že o odpis vysvedčenia žiada iná osoba, je povinná mať splnomocnenie plnoletého žiaka.
    V žiadosti o vydanie odpisu vysvedčenia je potrebné uviesť:
    · Meno a priezvisko žiaka ( v prípade žien aj rodné priezvisko)
    · Dátum a miesto narodenia
    · Rodné číslo
    · Adresa
    · Príslušný školský rok
    · Príslušná trieda, ktorú žiak navštevoval
    · Meno triedneho učiteľa
    · Dôvod vydania odpisu vysvedčenia
    Gymnázium Ľudovíta Štúra poskytuje odpisy vysvedčení len do vlastných rúk žiadateľa, alebo na písomné splnomocnenie. Poštovým podnikom sa tieto listiny nedoručujú.
    Upozornenie!
    Odpisy výročných vysvedčení možno poskytnúť len od šk. roku 1971/1972.
    Odpisy maturitných vysvedčení možno poskytnúť len od šk. roku 1998/1999.
    Odpisy starších dokladov je možno získať v Štátnom archíve, Podboroviansky Potok č. 4052, Zvolen. (č. tel. 045/5333153)