• Základné informácie

    •                                                                                                                

              

      

      

     Názov projektu: Zlepšujeme si zručnosti pre život

      

     Hlavný cieľ projektu: zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene

     Trvanie projektu: 02/2020 – 01/2023

     Nenávratný finančný príspevok: 144 604,82 €

     Typ projektu: dopytovo-orientovaný

      

      

     Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

     Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR

      

     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

      

      

     www.ludskezdroje.gov.sk                  www.esf.gov.sk                                  www.minedu.gov.sk