• POSKYTOVANIE POTVRDENÍ
    Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene vydáva potvrdenia na žiadosť žiadateľa na účely poskytovania služieb Sociálnej poisťovne, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a na účely služieb iných štátnych orgánov.

    Druhy potvrdení:
    Potvrdenie o návšteve školy – na príslušnom tlačive pre aktuálnych žiakov školy, potvrdenie je možné prevziať iba osobne na sekretariáte školy u p. V. Frlajsovej, alebo u p. V. Skučkovej na vrátnici školy.

    Na základe písomnej žiadosti:
    Potvrdenie o dobe štúdia – pre bývalých žiakov
    Potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky – pre bývalých žiakov
    Potvrdenie o ukončení štúdia – pre bývalých žiakov, ktorí nedokončili štúdium
    K vydaniu potvrdenia je potrebné podať písomnú žiadosť osobne alebo poštou s uvedením nasledovných údajov:
    · Celé meno žiadateľa, v prípade žiadateliek aj rodné meno
    · Presný dátum a miesto narodenia
    · Ktorú triedu navštevoval, prípadne meno triedneho učiteľa
    · Na aké účely potvrdenie žiadateľ potrebuje
    · Časové rozpätie, kedy žiadateľ na škole študoval
    · Presná adresa súčasného bydliska žiadateľa
    · Splnomocnenie žiadateľa, ak si potvrdenie nepreberie osobne, ale v zastúpení
    V prípade, že si žiadateľ nemôže prevziať potvrdenie osobne, je nevyhnutné, aby sa ten, kto potvrdenie preberá, preukázal splnomocnením žiadateľa. Splnomocnenie je potrebné aj v prípade, že sa potvrdenie bude posielať poštou.
    V prípade zasielania potvrdenia poštou je nevyhnutné priložiť návratnú ofrankovanú obálku. V opačnom prípade nemôže škola potvrdenie poštou zaslať.