• Slovensko - Litva

     Bilaterálny projekt Erasmus+

      

     Partnerská krajina: Slovensko a Litva

     Koordinátor: Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene

     Koordinátorka projektu: Mgr. Eva Cesnaková, eva.cesnakova@gymzv.sk

     Téma projektu: „Prenosná vodná elektráreň“ 

     Trvanie: od septembra 2017 do decembra 2018

     Projekt je zameraný na vyučovacie predmety: fyzika a nemecký jazyk

      Übertragbares Wasserkraftwerk 

      

     Naša partnerská škola:

     Kauno r. Akademijos Ugnes Karvelis gimnazija

     Školu navštevuje  približne 1000 žiakov vo veku od 6 do 19 rokov. Gymnázium ponúka primárne vzdelanie a vyšší stupeň vzdelania. Nemecký jazyk sa vyučuje ako druhý cudzí jazyk, tak ako aj ruský a francúzsky jazyk. Dôraz sa kladie na šport, prírodné vedy a profesijnú orientáciu. Gymnázium Ugnes Karvelis kooperuje s inými vzdelávacími inštitúciami a podnikmi. Intenzívna spolupráca prebieha medzi gymnáziom a  Univerzitami  Aleksandras Stulginskis a Vytautas Magnus v Kaunase. Škola spolupracuje s firmou Elinta, ktorá podporuje vyučovanie fyziky.


     Zameranie projektu:

     • podpora prírodovednej gramotnosti žiakov, zvýšiť ich záujem o prírodné vedy, pochopiť prepojenie vedy, fyzikálnych zákonov a bežného života
     • priblíženie fyziky žiakom, ukázať im podstatu  bádania a  vedeckého poznania, hľadať praktické využitie fyzikálnych zákonov, riešiť úlohy z každodenného života
     • zlepšenie komunikačných zručností v nemeckom jazyku
     • spoznanie nových ľudí, krajiny a jej tradícií
     • vytvorenie Fyzikálnej príručky pre učiteľov fyziky, ktorá bude obsahovať

     6 fyzikálnych zákonov s ich históriou, demonštračnými pokusmi, vzťahmi, formuláciou a príkladmi z praxe

     • zhotovenie prenosnej vodnej elektrárne
     • zdokonalenie manuálnych zručností

     Naše aktivity počas trvania projektu:

     • založenie pracovného tímu žiakov (12 žiakov)

     • tvorba vizitiek o žiakoch, prezentácií škôl, miest a informačnej tabule projektu

     • návrhy loga projektu, ich zverejnenie a výber víťazného loga projektu

     • rozdelenie žiakov do troch štvorčlenných tímov: každý tím spracuje jeden fyzikálny zákon, zmapuje históriu vzniku, objaviteľa, pripraví jednoduché demonštračné pokusy, odvodí pravidlá platnosti zákona, jeho matematické aj slovné vyjadrenie a pripraví sadu úloh s prepojením na každodenný život spolu so vzorovými riešeniami

     • krátkodobá výmena skupín žiakov na Slovensku: prezentácia fyzikálnych zákonov v nemeckom jazyku, riešenie fyzikálnych úloh, ktoré si navzájom pripravia projektoví partneri

     • oboznámenie sa so spôsobmi výroby elektrickej energie a ich vplyvom na životné prostredie: tri štvorčlenné tímy získajú informácie o rôznych druhoch elektrární, vyhodnotia pozitíva a negatíva rôznych spôsobov výroby elektrickej energie

     • postavenie experimentálneho prototypu prenosnej vodnej elektrárne, ktorý budú žiaci testovať v laboratórnych podmienkach a počas stretnutia v Litve jeho funkčnosť overia na rieke

     • krátkodobá výmena skupín žiakov v Litve: predstavenie zhotovenej prenosnej vodnej elektrárne, prezentácia výsledkov merania jej funkčnosti a záverov výskumu

     • tvorba Fyzikálnej príručky pre učiteľov v slovenskom jazyku (fyzikálne zákony, druhy elektrární, naša prenosná vodná elektráreň a závery našich meraní)

     •  organizácia záverečnej fyzikálnej konferencie pre učiteľov a žiakov z okolitých škôl regiónu

     • uverejňovanie aktivít projektu, čiastkových úloh, výstupov, fotodokumetácie,... na portáli eTwinningu a webových stránkach škôl

     • tvorba Fyzikálnej príručky pre učiteľov a žiakov v nemeckom jazyku (fyzikálne zákony, druhy elektrární, naša prenosná vodná elektráreň, závery našich meraní a fotodokumentácia z jednotlivých stretnutí v rámci krátkodobej výmeny skupín žiakov na Slovensku a v Litve)


     Výstupy projektu:

     Záverečná konferencia k projektu Erasmus+ Litva

     Fyzikálna príručka:  

     Slovenska_brozura-final.pdf

     Broschure_Litauisch.pdf

     Nemecka_brozura.pdf