• Základné informácie k maturitným skúškam

     1. Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov okrem výchovných vyučovacích predmetov, najmä hudobná výchova, výtvarná výchova, etická výchova, uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával.
     2. Maturitná skúška z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti a internej časti.
     3. V jeden deň možno vykonať internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy najviac z troch predmetov.
     4. Internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky možno vykonať v priebehu najviac piatich pracovných dní.

      

     Skladba predmetov maturitnej skúšky pre gymnázium:

     1. Slovenský jazyk a literatúra
     2. Povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (úroveň B2)
     3. Voliteľný predmet, ktorého súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia je 6 hodín vrátane cvičení a seminárov
     4. Ďalší voliteľný predmet v ktorom sa žiak vzdelával

      

     • žiak si môže zvoliť aj dobrovoľnú maturitnú skúšku najviac z dvoch predmetov
     • maturitná skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk pozostáva z externej časti, písomnej formy internej časti a ústnej časti
     • maturitná skúška z matematiky sa skladá z externej časti a ústnej časti
     • ostatné predmety majú len ústnu časť maturitnej skúšky

      

     Legislatíva k maturitnej skúške: