• C3: Krátkodobá výmena skupín žiakov na Slovensku

    •  

     Krátkodobá výmena skupín žiakov na Slovensku – Erasmus+

     V dňoch 2.3 – 6.3. 2020 sa na pôde nášho gymnázia uskutočnila krátkodobá výmena skupín žiakov v rámci projektu Erasmus+ pod názvom: „Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut“. Privítali sme u nás našich partnerov z Nemecka, Maďarska, Chorvátska a Rumunska. Žiaci z partnerských krajín boli ubytovaní prevažne v hostiteľských rodinách, kde prichádzali do priameho kontaktu s našou kultúrou a ľuďmi.

     Počas úvodných aktivít, zameraných na vzájomné zoznámenie sa a nadviazanie komunikácie, sa vytvorila príjemná priateľská atmosféra. Všetci spoločne pripravili prehliadku tradičných produktov z každej krajiny. Naši žiaci prostredníctvom prezentácií predstavili hosťom školu, mesto a pamiatky UNESCO na Slovensku. Zrealizovali aj interaktívnu  prehliadku Zvolena.

     Účastníci projektu navštívili historické mesto Banskú Štiavnica, jaskyňu Domica, drevený kostolík v Hronseku, aby tak spoznali bližšie miesta svetového kultúrneho dedičstva UNESCO u nás. V Literárno- hudobnom múzeu v Banskej Bystrici sa zoznámili s naším tradičným hudobným nástrojom – fujarou, zapísanou tiež v zozname UNESCO.

     Na hodinách nemeckého jazyka, ktorých štruktúra a metodika bude súčasťou výsledného produktu - Metodickej príručky pre učiteľa v digitálnej aj knižnej podobe, sa žiaci venovali téme Zdravie. Zdokonaľovali sa v jazykových, digitálnych kompetenciách a sociálnych zručnostiach. Vyučovanie bolo realizované pomocou digitálnych technológií s využitím programu „my simpleshow“ , internetovej stránky www.gocongr.com a aplikácie slido.com-App.

     V závere prebiehala reflexia, diskusia, evalvácia aktivít, príprava správ a foriem diseminácie projektu. Účastníci vyhodnotili vzájomnú spoluprácu i celkovú atmosféru stretnutia. Pomocou počítačovej techniky vytvárali fotokoláže a plagáty obsahujúce všetko charakteristické pre túto krátkodobú výmenu a novými zážitkami naplnený týždeň.

     Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým rodičom  hostiteľských rodín, ktorí vynaložili veľké úsilie, aby sa naši hostia cítili u nás príjemne.

     Zároveň ďakujeme aj našim sponzorom, ktorými boli Mesto Zvolen, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Zvolenská mliekareň s.r.o., DRU a.s. Zvolen, Hriňovská mliekareň Koliba a Poľnohospodárske družstvo Lieskovec, že nám vyšli v ústrety a prispeli k obohateniu našich projektových aktivít slovenskými produktmi a poskytnutím propagačného materiálu o Slovensku.

     Nasledujúca krátkodobá výmena skupín žiakov je naplánovaná v Rumunsku v meste Satu Mare, kde sa opäť stretnú zástupcovia z týchto piatich partnerských krajín.