• Virtuálne stretnutie žiakov v rámci projektu Erasmus+  „explaining - europe“

      

     V dňoch 11. 10. - 15. 10. 2021 sa v  Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene uskutočnilo ďalšie virtuálne stretnutie žiakov v rámci projektu Erasmus+ . Tentoraz išlo o aktivity projektu  „explaining- europe“, v ktorom spolupracujú naši žiaci s partnerskými školami v nemeckom Regensburgu a poľskom meste Toruň. Projekt je zameraný okrem nemeckého jazyka aj na vyučovacie predmety občianska náuka, informatika a anglický jazyk.                          

     Virtuálneho stretnutia sa zúčastnilo 12 našich žiakov zo štvrtého ročníka. V projektovom týždni spolupracovali prostredníctvom aplikácie Teams. Poľskí žiaci vycestovali priamo do Regensburgu, kde sa do online aktivít zapojili s domácimi organizátormi. projektového týždňa.

     Cieľom online stretnutia bolo zlepšiť komunikačné zručnosti žiakov v nemeckom a anglickom jazyku, rozvíjať digitálne kompetencie žiakov, získať viac informácií o Európskej únii a problémoch, ktoré sa jej týkajú a spoločne pracovať na tvorbe digitálneho učebného materiálu o EÚ. Zároveň to bola aj ďalšia príležitosť vzájomne sa viac spoznať, pomáhať si a reprezentovať svoju školu, mesto aj krajinu.

     Celé stretnutie prebiehalo podľa vopred dohodnutého programu. Žiaci pracovali v tímoch aj spoločne. Nemeckí študenti najprv formou prezentácií zhrnuli už doteraz rozpracované body jednotlivých tém (napr. o colnej únii a zahraničnom obchode EÚ, o výsledkoch prospechu žiakov a ich porovnaní v rámci jednotlivých krajín, o možnostiach úsporného bývania v budúcnosti, o zmene klímy, o digitálnom eure a pod.), na ktorých sa podieľali s našimi a poľskými študentmi. Keď si tímy vytvorili prehľad o tom, ako ďaleko sa vzájomnou spoluprácou a po konzultáciách a usmerneniach koordinátorov z partnerských škôl posunuli, pokračovali v diskusii v tímoch, využívali svoje čitateľské zručnosti a kritické myslenie, robili rešerše, triedili a porovnávali informácie. Náročnosť spočívala nielen v pochopení nastolených tém, ale aj v komunikácii o nich v cudzom jazyku. Sú to však informácie, ktoré by mala mladá generácia získať, pretože sa jej tieto témy týkajú a ovplyvnia jej budúcnosť.

     Počas záverečného dňa sa žiaci v aplikácii Kahoot zapojili  do kvízu o Nemecku a v dotazníku zhodnotili obsah, priebeh aj celkový prínos projektového stretnutia. Vyjadrili svoju spokojnosť aj záujem o ďalšie podobné  aktivity.  Prostredníctvom svojich koordinátorov, ale aj vlastnou mailovou komunikáciou, budú s partnermi projektu naďalej v kontakte a čakajú ich nové úlohy, ktoré treba ešte splniť do ďalšieho stretnutia.