• Vzdelávanie

    • Začiatok a ukončenie podaktivity: 02/2020 – 01/2023 (celková dĺžka realizácie podaktivity je 36 mesiacov)

     Cieľ podaktivity: Podporiť rozvoj kľúčových kompetencií a zvýšiť zručnosti pedagogických zamestnancov gymnázia s cieľom rozvíjania matematickej, čitateľskej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov.

     Neakreditované vzdelávanie:  

     Názov vzdelávania Počet hodín Počet PZ, ktorí absolvovali vzdelávanie
     1. Rozvoj čitateľskej gramotnosti  20 16
     2. Rozvoj kritického myslenia  20 10
     3. Zvyšovanie finančnej gramotnosť s využitím rôznych materiálov  12 16
     4. Zvyšovanie prírodovednej gramotnosti s využitím IKT 12 12
     5. Zvyšovanie matematickej gramotnosti s využitím IKT  12 7
     6. Práca so systémom zberu a spracovania dát pomocou laboratória podporovaného počítačom (s využitím meracích zariadení Vernier) 15 0