• O projekte

    • Cieľ: Zlepšiť kvalitu súčasného výchovno-vzdelávacieho procesu a výsledky žiakov v oblasti v čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej oblasti prostredníctvom extra hodín.

     Popis: Moderná vedomostná spoločnosť potrebuje v dnešnej dobe ľudí, ktorí budú vzdelaní a budú disponovať zručnosťami, ktoré si vyžadujú nové pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. V posledných rokoch môžeme aj na základe medzinárodných meraní pozorovať u žiakov nižšiu úroveň jednotlivých gramotností, ktoré sú nevyhnutné pre pracovný život v porovnaní s inými krajinami. Medzi žiakmi sa objavili rôzne problémy: problémy s gramatikou, výrazne sa im znížila úroveň slovnej zásoby a zároveň u nich klesá schopnosť čítať text s porozumením, majú nedostatočné logické myslenie, prírodovedné predmety sú pre nich málo atraktívne, vyskytujú sa problémy s počtami v rámci predmetu matematika, nevedia využívať matematiku v rôznych súvislostiach v praktickom živote, čo negatívne ovplyvňuje aj finančnú gramotnosť. Nakoľko vnímame klesajúci záujem zo strany našich žiakov o matematiku a prírodovedné predmety a zároveň vnímame nedostatky v rámci čitateľskej gramotnosti potrebujeme súčasný vzdelávací proces doplniť o extra hodiny, prostredníctvom ktorých budú môcť naši pedagógovia za pomoci moderných didaktických pomôcok využívať inovatívne a atraktívne formy vzdelávania podporujúce rozvoj čitateľských, matematických, finančných a prírodovedných gramotností.

     Počas realizácie extra hodín v rámci projektu sa budeme snažiť implementovať inovatívne metódy a formy vyučovania so zameraním sa na všetky gramotnosti. Využívať budeme interaktívne a digitálne vyučovanie, nové učebné pomôcky a modernú literatúru. Jednotliví pedagogickí zamestnanci školy participujúci na tejto aktivite s cieľom podporiť hlavne čitateľskú gramotnosť žiakov, t. j. porozumenie, používanie a uvažovanie o písomných textoch žiakmi, s väzbou na matematickú, finančnú a prírodovednú gramotnosť, budú využívať hlavne metódy inovačné a aktivizujúce s využitím IKT a moderných učebných pomôcok, ako sú napr.: metódy  projektového a problémového vyučovania, zážitkové učenie, situačné a inscenačné, prezentačné metódy, napr. prezentácie prác z vlastnej tvorby žiakov, aktivity s využitím internetu, tlačených a elektronických médií a knižníc, didaktické hry, úlohy, príklady na rozvíjanie a testovanie kompetencií, výskumná činnosť a pozorovanie, induktívne metódy, t. z. používať veľa názorných úloh a dostatok cvičení pri utvrdzovaní a aplikácii učiva, metódy rozvoja kritického myslenia a modelové situácie.

     V rámci podpory čitateľskej gramotnosti sa zameriame najmä na porozumenie textu, vyvodenie priamych záverov, interpretácia a integrácia myšlienok a informácií a skúmanie a hodnotenie obsahu, jazyka a prvkov.

     Pri výbere príkladov a úloh na rozvíjanie a testovanie matematickej gramotnosti budeme klásť dôraz sa na uvažovanie, argumentáciu, komunikáciu, orientáciu a tabuľkách, vyjadrenie bežných problémov v matematickom jazyku, riešenie problémov podľa návodu a používanie štatistiky a pravdepodobnosti.

     Voľba vyučovacích metód a foriem bude v kompetencii učiteľa. Hlavným kritériom ich výberu by mala byť miera efektivity plnenia vzdelávacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne využívať spomenuté alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Princíp metodológie aktivity je založený na osvojovaní PISA gramotnosti, využívaní moderných vyučovacích prostriedkov prostredníctvom moderných foriem a metód vzdelávania cieľovej skupiny žiakov a tiež uplatňovaní individuálneho prístupu učiteľa a žiaka. Aktivitu zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci gymnázia s primeranou praxou vo výučbe cieľovej skupiny.