• Termíny

    • Prihlásenie na maturitnú skúšku:

     • Do 30. 9. 2023 – prihlásenie na maturitnú skúšku cez EduPage aj písomne
     • Do 31. 1. 2024 – najneskorší možný termín, kedy môže riaditeľka školy povoliť zmenu predmetov, ich úrovne a špecifických potrieb žiaka, ak sa jedná o osobitné prípady ako je dlhodobý pobyt žiaka v zahraničí, alebo zdravotný stav žiaka
     • do 31. 3. 2024 – odhlásenie z predmetu dobrovoľnej maturitnej skúšky písomne riaditeľke školy

     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

     • 12. 3. 2024 – Slovenský jazyk a literatúra
     • 13. 3. 2024 – Anglický jazyk alebo iný cudzí jazyk na úrovni B2
     • 14. 3. 2024 – Matematika
     • 9. – 11. 4. 2024 – náhradný termín EČ a PFIČ

      

     Ústna forma internej časti maturitnej skúšky:

     • termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Regionálny úrad školskej správy