• Manuál uchádzača o VŠ

    1. Výber VŠ podľa záujmov žiaka
     a. Orientácia na trhu práce:
     Veľtrh pomaturitného vzdalávania
     Akadémia Vapac v Bratislave
     Gaudeamus v Brne
     b. Psychológ
     c. Výchovný poradca
     d. Učitelia profilujúcich predmetov
    2. Vyhľadanie stránky príslušnej VŠ
    3. Kúpa tlačiva prihlášok v ŠEVTE
    4. Vyplnenie prihlášky podľa vzoru na stránke www. gymzv.sk
    5. Uchádzačom, ktorí maturujú v danom školskom roku potvrdí výsledky štúdia stredná škola, vysvedčenie za 4. ročník a maturitné vysvedčenie (overené fotokópie) pošlú uchádzači ihneď po maturitnej skúške
    6. Súčasťou prihlášky je štruktúrovaný životopis
    7. Súčasťou prihlášky je potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium
    8. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
    9. Termíny podávania prihlášok sú v sledovaní žiaka
    10. Prihlášky doručené po termíne nie sú akceptované