• PRIJÍMACIE KONANIE
     • PRIJÍMACIE KONANIE

     • Rozhodnutím ministra školstva SR boli určené termíny týkajúce sa prijímacieho konania  na stredné školy (4-ročné aj 8-ročné štúdium)

      • Prihlášky na vzdelávanie v strených školách sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať.
      • Riaditeľ základnej školy odošle prihlášky na príslušné stredné školy do 21. mája 2020.
      • Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (počet žiakov, ktorých možno prijať, kritériá a ostatné podmienky) do 28. apríla 2020.
      • Prijímacie skúšky sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne po skončení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
    • MATURITNÉ SKÚŠKY
     • MATURITNÉ SKÚŠKY

     • Rozhodnutím ministra školstva SR boli určené termíny internej časti maturitnej skúšky.

      • Interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej časti sa uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020.

       

    • Vážení kolegovia, rodičia, milí študenti,
     • Vážení kolegovia, rodičia, milí študenti,

     • minister školstva SR vydal opatrenie na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré je zamerané na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Z opatrenia vyplýva:

      • škola zostáva zatvorená až do odvolania,
      • písomné maturitné skúšky (externá časť a písomná forma  internej časti MS) sa v tomto školskom roku neuskutočnia,
      • ústna forma maturitnej skúšky by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby, najneskôr do 30. 6. 2020,
      • ruší sa Testovanie 9, na základe toho budú upravené kritériá prijatia na štúdium,
      • prihlášky na stredné školy je možné podať najneskôr do 15. mája 2020 a k prihláške sa nevyžaduje  potvrdenie od lekára,
      • prijímacie pohovory sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020,
      • o postupe prijímania absolventov na VŠ sa ešte rokuje.

      Podrobné informácie nájdete na stránke MŠVVaŠ SR

      V naliehavých prípadoch nás kontaktujte na podatelna@gymzv.sk, prípadne telefonicky na tel. č. 0911081286.

      Prajem všetkým v tomto náročnom období veľa trpezlivosti, pohody a pevné zdravie.

       

      RNDr. Ivetta Vidová, riaditeľka školy

    • UČÍME Z DOMU, UČÍTE SA DOMA
     • UČÍME Z DOMU, UČÍTE SA DOMA

     • Už dva týždne všetky školy pracujú v zvláštnom režime. Učitelia a žiaci sa nestretávajú, učíme z domu a pomaly si na tento spôsob vyučovania zvykáme.

      Chcem poďakovať všetkým učiteľom za svedomitý prístup, prípravu materiálov a pracovných listov pre svojich žiakov a tiež za konzultácie, ktoré poskytujú.

      Taktiež ďakujem rodičom a žiakom za zodpovedný prístup k školským povinnostiam a plnenie úloh podľa pokynov vyučujúcich.

      Zároveň vyzývam učiteľov, žiakov a rodičov, aby spolu komunikovali, aby boli trpezliví a počúvali sa navzájom.

      Milí žiaci, ak z akýchkoľvek dôvodov (choroba, technika, ...) neviete splniť zadané úlohy, kontaktujte príslušného vyučujúceho, prípadne triedneho učiteľa.

      Prajem Vám všetkým v tomto náročnom období veľa zdravia, pokoja a trpezlivosti.

       

      RNDr. Ivetta Vidová, riaditeľka školy

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Gymnázium Ľudovíta Štúra na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu  oznamuje,  že od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 (vrátane) bude škola zatvorená.

      Žiaci zostávajú doma, vyhýbajú sa kontaktom s inými ľuďmi, nezúčastňujú sa spoločenských stretnutí a dôsledne dodržiavajú pokyny hygienikov.

      Vyučovací proces bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie medzi učiteľom a žiakom. Žiak dostane študijný materiál a zadania domácich úloh, ktoré odovzdá danému vyučujúcemu podľa jeho pokynov. Vyučujúci budú prácu žiaka klasifikovať. Apelujem na zodpovedný prístup žiakov a zákonných zástupcov žiakov, aby dodržiavali pokyny vyučujúcich.

      Informácie o termíne konania EČ MS a PFIČ MS 2020  získate na webovej stránke www.minedu.sk.

      Podpisovanie prihlášok na vysoké školy bude zabezpečené 30. marca 2020.

      Vedenie Gymnázia Ľudovíta Štúra

       

    • PRERUŠENIE VYUČOVANIA A PREVÁDZKY ŠKOLY
     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA A PREVÁDZKY ŠKOLY

     • Gymnázium Ľudovíta Štúra na základe pokynu č. 003/2020/UKRBBSK oznamuje,  že od 12. 3. 2020 do 18. 3. 2020 (vrátane) prerušuje vyučovanie a prevádzku školy.

      Žiaci zostávajú doma, vyhýbajú sa kontaktom s inými ľuďmi, nezúčastňujú sa spoločenských stretnutí a pracujú podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov, resp. triednych učiteľov.

      Na externú formu a písomnú formu internej časti maturitnej  skúšky nastúpia žiaci 4. ročníka dňa 17. 3. 2020 (SJL), 18. 3. 2020 (ANJ, RUJ, ŠPJ) a 19. 3. 2020 (MAT).  Po skončení  maturitnej skúšky  žiaci odídu domov.

      Tento pokyn platí do momentu, kým Ústredná maturitná komisia, resp. Ústredný krízový štáb SR nerozhodne inak. Odporúčame preto všetkým žiakom a rodičom denne sledovať webovú stránku MŠVVŠ SR a webovú stránku GĽŠ.

      Vedenie Gymnázia Ľudovíta Štúra