• UČÍME Z DOMU, UČÍTE SA DOMA
     • UČÍME Z DOMU, UČÍTE SA DOMA

     • Už dva týždne všetky školy pracujú v zvláštnom režime. Učitelia a žiaci sa nestretávajú, učíme z domu a pomaly si na tento spôsob vyučovania zvykáme.

      Chcem poďakovať všetkým učiteľom za svedomitý prístup, prípravu materiálov a pracovných listov pre svojich žiakov a tiež za konzultácie, ktoré poskytujú.

      Taktiež ďakujem rodičom a žiakom za zodpovedný prístup k školským povinnostiam a plnenie úloh podľa pokynov vyučujúcich.

      Zároveň vyzývam učiteľov, žiakov a rodičov, aby spolu komunikovali, aby boli trpezliví a počúvali sa navzájom.

      Milí žiaci, ak z akýchkoľvek dôvodov (choroba, technika, ...) neviete splniť zadané úlohy, kontaktujte príslušného vyučujúceho, prípadne triedneho učiteľa.

      Prajem Vám všetkým v tomto náročnom období veľa zdravia, pokoja a trpezlivosti.

       

      RNDr. Ivetta Vidová, riaditeľka školy

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Gymnázium Ľudovíta Štúra na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu  oznamuje,  že od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 (vrátane) bude škola zatvorená.

      Žiaci zostávajú doma, vyhýbajú sa kontaktom s inými ľuďmi, nezúčastňujú sa spoločenských stretnutí a dôsledne dodržiavajú pokyny hygienikov.

      Vyučovací proces bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie medzi učiteľom a žiakom. Žiak dostane študijný materiál a zadania domácich úloh, ktoré odovzdá danému vyučujúcemu podľa jeho pokynov. Vyučujúci budú prácu žiaka klasifikovať. Apelujem na zodpovedný prístup žiakov a zákonných zástupcov žiakov, aby dodržiavali pokyny vyučujúcich.

      Informácie o termíne konania EČ MS a PFIČ MS 2020  získate na webovej stránke www.minedu.sk.

      Podpisovanie prihlášok na vysoké školy bude zabezpečené 30. marca 2020.

      Vedenie Gymnázia Ľudovíta Štúra

       

    • PRERUŠENIE VYUČOVANIA A PREVÁDZKY ŠKOLY
     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA A PREVÁDZKY ŠKOLY

     • Gymnázium Ľudovíta Štúra na základe pokynu č. 003/2020/UKRBBSK oznamuje,  že od 12. 3. 2020 do 18. 3. 2020 (vrátane) prerušuje vyučovanie a prevádzku školy.

      Žiaci zostávajú doma, vyhýbajú sa kontaktom s inými ľuďmi, nezúčastňujú sa spoločenských stretnutí a pracujú podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov, resp. triednych učiteľov.

      Na externú formu a písomnú formu internej časti maturitnej  skúšky nastúpia žiaci 4. ročníka dňa 17. 3. 2020 (SJL), 18. 3. 2020 (ANJ, RUJ, ŠPJ) a 19. 3. 2020 (MAT).  Po skončení  maturitnej skúšky  žiaci odídu domov.

      Tento pokyn platí do momentu, kým Ústredná maturitná komisia, resp. Ústredný krízový štáb SR nerozhodne inak. Odporúčame preto všetkým žiakom a rodičom denne sledovať webovú stránku MŠVVŠ SR a webovú stránku GĽŠ.

      Vedenie Gymnázia Ľudovíta Štúra

    • Valentínska kvapka krvi 2020 na GĽŠ
     • Valentínska kvapka krvi 2020 na GĽŠ

     • Už celé štvrťstoročie sa nám darí spájať tému lásky a spolupatričnosti s darovaním krvi. "Láska lieči" je slogan 25. ročníka Valentínskej kvapky krvi®.

      Naša škola sa každoročne zapája do tejto dobročinnej akcie. Stali sme sa súčasťou rodiny darcov krvi aj v jubilejnej valentínskej kampani  práve v deň  s magickým dátumom  20. 2. 2020. Prihlásilo sa 50 študentov. Mnohí chceli darovať krv prvýkrát.  Gymnastická telocvičňa  sa na pár hodín zmenila na mobilnú transfúznu stanicu. Spomedzi prihlásených bolo zdravotne vhodných  29 čestných darcov. Odkaz  - Darovať krv a vyjadriť tak lásku a spolupatričnosť človeka k človeku, zostáva rovnaký. Tí, ktorí krv potrebujú, dostanú novú šancu práve vďaka ľuďom, ktorí sú zdraví a ochotní darovať vzácny kúsok zo seba.

      Všetkým darcom ďakujeme za ich ochotu nezištne pomáhať pri záchrane ľudských životov tým najcennejším, čo majú, čo sa nedá nahradiť ničím – vlastnou krvou.

    • Vedecké dielne onkológia 2020
     • Vedecké dielne onkológia 2020

     • Dňa 19.2.2020 sme v našej škole už 10.krát privítali  doktorandov  a zamestnancov Ústavu experimentálnej onkológie a ďalších ústavov BMC SAV, ktorí  realizujú projekt  Vedecké dielne onkológia/VDO/ – popularizačno-náučné semináre. Vyjadrujú tak podporu globálnemu hnutiu Svetový deň boja proti rakovine -  4. február, ktoré je zastrešené motivačným heslom #IAmAndIWill - Som a chcem a Dňu výskumu rakoviny - 7. marca.

      V rámci projektu  VDO 2020  sme u nás privítali Ing. Silviu Schmidtovú, PhD.,  Mgr. Kristínu Plothovú  a Mgr. Janku Plavú. Všetky 3 sú mladé vedecké pracovníčky z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho  centra  SAV v Bratislave. V tomto ústave,  vďaka dlhoročnej spolupráci, sa nám podarilo nájsť možnosť vykonať  laboratórnu časť výskumnej práce nášho študenta Viliama Glézla, ktorý nás bude reprezentovať so svojím výskumom v USA.

      Nadácia výskumu rakoviny pomáha  mladým vedcom pracovať na špičkových prístrojoch. Do projektu Na kolesách proti rakovine sa pravidelne zapája aj GĽŠ na kolesách proti rakovine a výťažok zbierky je vždy určený na nákup konkrétneho prístroja.

      Boli by sme veľmi radi, keby sa študenti všetkých ročníkov mohli zapojiť do tejto zbierky, a tak podporili výskum v oblasti najzákernejšej a najrozšírenejšej choroby, akým rakovina je.

    • Krajské kolo v basketbale
     • Krajské kolo v basketbale

     • Dňa 12. 2. 2020 v Banskej Bystrici naše dievčatá reprezentovali GĽŠ na  krajskom kole v basketbale. Napriek chorobou pozmenenej zostave v  silnej konkurencii družstiev vybojovali krásne 3. miesto.  Najlepšou strelkyňou nášho  tímu sa stala Nina Janštová z 1.B s 18 bodmi a hneď za ňou Adela Bahledová z 2.D  s 8 bodmi.

      Dievčatám srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

    • Lyžiarsky na GĽŠ
     • Lyžiarsky na GĽŠ

     • Žiaci z  1.B triedy  a snoubordisti  od 26.1.  do 31.1.2020  a žiaci 1.A a 1.C  triedy absolvovali lyžiarsky výcvik na Donovaloch. Počasie predviedlo svoju širokú paletu  so snehom, slnkom, hmlou, mrazom i  dažďom. Nič nám však nepokazilo náladu a užili sme si päť dní lyžovačky. Mnohí z nás objavili v sebe nielen lyžiarsky,  ale aj tanečný talent.

      Všetci sme sa bez úrazu vrátili domov oddýchnutí a vyšportovaní.

    • Úspech na krajskom kole OSJL
     • Úspech na krajskom kole OSJL

     • 13. februára 2020 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej konalo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

      Gymnázium Ľ. Štúra reprezentovala v B-kategórii Janka Dubajová z I.C triedy. V celkovom hodnotení svojej kategórie sa  umiestnila na 3. mieste. Žiačka Lenka Jágerská z III.D súťažila v A-kategórii a obsadila 1. miesto. Postúpila tak do celoštátneho kola, ktoré bude 20. – 21. apríla 2020 v Martine.

      Tešíme sa z úspechov našich študentiek a Lenke prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole OSJL.

    • FINANČNÁ OLYMPIÁDA
     • FINANČNÁ OLYMPIÁDA

     • Viete, čo je princípom kapitálového životného poistenia, aký je rozdiel medzi poistníkom a poisteným, aká inštitúcia vám bude vyplácať dôchodok z II. piliera a či je možné znížiť základ dane z príjmu o príspevky do III. dôchodkového piliera?

      Naši študenti, ktorí sa zapojili do Finančnej olympiády, odpovedali na podobné otázky, ktoré boli predmetom danej súťaže. Finančnú olympiádu každoročne organizuje Nadácia PARTNERS a jej cieľom je ponúknuť stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

      Súťaž je organizovaná v 3. kolách, pričom prvé dve kolá sa uskutočnia formou online testu cez internet na web stránke www.financnaolympiada.sk.:

      I. otvorené kolo súťaže

      – 04. 11. 2019 – 04. 02. 2020

      II. uzavreté kolo súťaže

      – 25. 02. 2020  – 07. 04. 2020  pre 500 postupujúcich z I. kola

      III. finálové kolo súťaže

      – koniec mesiaca apríl 2020.

      Online test bol zostavený z testových otázok z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. Študenti mali na jeho vypracovanie 40 minút a tí, ktorým sa podarilo odpovedať správne na dané otázky, budú mať možnosť posunúť sa do II. kola, pričom pri rovnakom počte správnych odpovedí sa bude brať do úvahy rýchlosť vyplnenia testu.

      Veríme, že naši študenti budú v I. kole úspešní a posunú sa do vyšších kôl. V prípade, že by sa to žiadnemu z nich nepodarilo, určite  získajú veľa nových informácií, ktoré budú môcť  využiť  vo svojom osobnom živote.  Otázky finančného hospodárenia, nakladania s osobnými financiami a investovania by mali byť centrom záujmu každého jedného z nás.

    • DOD 2020
     • DOD 2020

     • Naše gymnázium počas svojej storočnej existencie vzdelalo a  vychovalo mnoho osobností, ktoré našli uplatnenie na Slovensku, ale nestratili sa ani vo svete. 18. februára 2020 sme privítali počas  Dňa otvorených dverí  na pôde gymnázia  199 záujemcov o štúdium v našej škole. Postupne  nazreli do našich učební, študovní a laboratórií. Učitelia a vybraní študenti im priblížili, v akom prostredí a v akej kvalite prebieha u nás štúdium a mimoškolská činnosť, ktorá je pridanou hodnotou modernej školy.

      Veríme, že sme návštevníkov školy  oslovili  a v budúcom školskom roku rozšíria rady nášho gymnázia. Možno práve z nich vyrastú nové osobnosti  spoločenského, kultúrneho, vedeckého či športového života, ktoré budú ďalej zviditeľňovať našu školu.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • 19. februára 2020 sa konalo školské kolo 66. ročníka súťaže v umeleckom prednese – Hviezdoslavov Kubín.

      OCENENÍ SÚŤAŽIACI:

      II. kategória: PRÓZA

      1. miesto: Viktória  Balocová
      2. miesto: Karolína Brozmanová

      III. kategória: POÉZIA

      1. miesto: Maxim Samčuk
      2. miesto: Dominika  Nociarová
      3. miesto: Kristína Čechová

      III. kategória: PRÓZA

      1. miesto: Hana  Gavliaková
      2. miesto: Oliver  Kazda
      3. miesto: Laura  Bakšová

      IV. kategória: POÉZIA

      1. miesto: Emma Kucejová
      2. miesto: Kristína Hanesová
      3. miesto: Simona Výbohová

      IV. kategória:  PRÓZA

      1. miesto: Stela Šufliarska
      2. miesto: Katarína Laučíková

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemne strávené dopoludnie.

    • LYŽIARSKY - SNOUBOARDOVÝ KURZ
     • LYŽIARSKY - SNOUBOARDOVÝ KURZ

     • Donovaly - pokyny

       

      Termín2. 3. – 6. 3. 2020

      Miesto: Donovaly

      Školský rok: 2019/2020

      Trieda: SEA -  30 študentov,  z toho 4 snoubordisti

      Doprava: autobusy zabezpečuje cestovná kancelária Čekan  

      Harmonogram :

      Zraz je každý deň  15 minút pred odchodom na parkovisku pred GĽŠ Zvolen.

      Pondelok    2. 3. 2020  8.00 hod. odchod -  príchod 16.00 hod.

      Utorok         3. 3. 2020  8.00 hod. odchod -  príchod 16.00 hod.

      Streda         4. 3. 2020  8.00 hod. odchod -  príchod 14.00 hod.

      Štvrtok         5. 3. 2020  8.00 hod. odchod -  príchod 16.00 hod.

      Piatok         6. 3. 2020  8.00 hod. odchod -  príchod 14.00 hod.

      Vedúca kurzu: Mgr. Viera Bónová

      Inštruktori: Mgr. Alena Kvasnicová, Mgr. Viera Bónová,  Mgr. Iveta Slančíková, Mgr. Veronika Plankenbüchlerová. Mgr. Pavol Krnáč, Mgr. Richard  Hranec, Mgr. Juraj Homola, Ing. Soňa Kružliaková a  inštruktor snouboardu  p. Čekan.

      Stravovanie:

      - žiaci majú zabezpečený obed,

      - v stredisku sa nachádzajú  bufety, kde je možné  zakúpiť si nealko nápoje,

      - odporúčame zobrať si so sebou do ruksakov termosky s čajom a desiatou.

      Nezabudnite: Každý žiak musí mať so sebou kartu poistenca !!!


      Povinnou súčasťou lyžiarskeho výstroja je ochranná lyžiarska prilba, lyžiarske okuliare a lyžiarske rukavice.

      Povinnou súčasťou snoubordingového výstroja je ochranná snoubordingová prilba, snoubordingové okuliare, snoubordingové rukavice s výstužou zápästia a chránič chrbtice.

       

      Každý študent je povinný zabezpečiť si pred kurzom odborné nastavenie viazania!

      Výstroj musí byť označená!

      Uskladnenie lyžiarok  podľa dohody v  triedach .

      Zdravotné problémy je potrebné pred výcvikom hlásiť na adrese: viera.bonova@gymzv.sk

      V prípade porušenia disciplíny počas výcviku bude žiak vylúčený z kurzu!

       

    • Deň otvorených dverí 2020
     • Deň otvorených dverí 2020

     • Milí rodičia, milí žiaci,


      tak, ako je zvykom, aj tento rok otvára Gymnázium Ľudovíta Štúra svoje brány a očakáva nové posily do školského roku 2020/2021.

      Ak chcete zistiť viac, dovoľujeme si Vás pozvať dňa 18. februára 2019 v čase 8.30 – 15.30 hod.

      A čo Vás čaká?

      • Workshopy z vyučovacích predmetov pre žiakov 4-ročnej aj 8-ročnej formy štúdia
      • Zapojenie sa do vyučovacej hodiny v neštandardnej forme
      • Nahliadnutie do života Školskej študentskej rady
      • Stretnutie s učiteľmi a žiakmi
    • Certifikát kvality pre projekt Erasmus +„ Život vo vode, pri vode a s vodou“
     • Certifikát kvality pre projekt Erasmus +„ Život vo vode, pri vode a s vodou“

     • Multilaterálny projekt  Erasmus +„ Život vo vode, pri vode a s vodou“ bol ocenený Certifikátom kvality Nemeckou národnou agentúrou pre EÚ-programy v oblasti školského vzdelávania.

      Tento projekt sa realizoval v našej škole počas dvoch rokov. Spolu s partnerskými školami Weiltalschule v nemeckom meste Weilműnster a I. P. S Cabrini školou v talianskom meste Tarent žiaci odoberali a analyzovali vzorky vody, skúmali jej zloženie podľa chemických, fyzikálnych a biologických parametrov a porovnávali jednotlivé namerané hodnoty. Okrem spomínaných aktivít, zameraných hlavne na chémiu, žiaci spoznali nové mestá, krajiny a kultúry a nadviazali nové priateľstvá. Po intenzívnej práci na projekte vytvorili účastníci chartu - zoznam požiadaviek,  ktoré vychádzajú z Cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Tieto požiadavky vznikli na základe skúseností, zážitkov a zistení, ktoré žiaci všetkých zúčastnených škôl  získali počas svojej práce na tomto projekte.

      Charta a Učiteľská príručka pre rozbor vody sú ako  výsledné produkty nášho projektu zverejnené na https://gymzv.edupage.org/a/nemecko-taliansko-slovensko.

      Zaujímavé prezentácie, ktoré žiaci vytvorili v rámci projektu, môžete nájsť na našej spoločnej platforme eTwinningu: https://twinspace.etwinning.net/53003/home.

      Eva Cesnaková, koordinátorka projektu

    • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 11. 2. 2020 sa uskutočnilo v Banskej Bystrici krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Naše gymnázium reprezentovali žiačky Nelka Hanesová  (SEA) v kategórii 1A, Ninka Hanesová (KVA) v kategórii 1B, Hanka Puškárová (III.A ) v kategórii 2B a Katka Laučíková  (IV.E) v kategórii 2B.

      Najúspešnejšou súťažiacou bola Nelka Hanesová, ktorá získala 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Bratislave v dňoch 22.- 23.3.2020.

      Víťazke gratulujeme a držíme jej palce v celoslovenskom kole. Zároveň srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným žiačkam za reprezentáciu školy.

    • Návšteva PriF UK v Bratislave
     • Návšteva PriF UK v Bratislave

     • Dňa 29. januára 2020 sa skupinka druhákov s pani profesorkou RNDr. Lazárikovou zúčastnila laboratórnych cvičení na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

      Celým programom nás sprevádzal pán RNDr. Ján Krahulec, PhD. a jeho doktorandi, ktorí s nami pracovali v skupinách.

      Pripravili pre nás zaujímavý program. Po teoretickom úvode nasledovalo praktické cvičenie.

      Počas cvičenia sme izolovali plazmidovú DNA z baktérií Escherichia coli, ktorú sme získali na agarózovom géli. Každý študent si vyskúšal pipetovanie s mikropipetou, prípravu preparátu a jeho analýzu na géli, v ktorom DNA svietilo pod UV svetlom.

    • Geografická olympiáda, kat. Z
     • Geografická olympiáda, kat. Z

     • Školské kolo tvorí jeden test: 30 otázok, čas trvania 35 min.

      Súťaží sa online na internete. Všetky úlohy sú so zatvorenou odpoveďou, žiaci vyberajú  z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy, encyklopédie aj technické prostriedky, a tiež internet). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia pomoc.

       

      O víťazovi a ďalších miestach v súťaži rozhoduje:

      1) počet správne zodpovedaných otázok

                        2) čas, ktorý súťažiaci využil na odoslanie odpovede

      Čas sa meria od začiatku riešenia testu automaticky.
      Do výsledkovej listiny nebudú zaradení súťažiaci, ktorí prekročia pri riešení 35 minút a odošlú test neskôr.

      Účasť v súťaži - Jednotlivci, žiaci stredných škôl a 8-ročných gymnázií a môžu sa jej zúčastniť aj žiaci 5.- 9. ročníka ZŠ.

      Organizácia: Školské kolo bude v roku 2020 prebiehať 5. 2. 2020 v stredu od 14.30 do 16.00!! Zaregistrovať sa môžete buď  doma, alebo v počítačovej učebni od 13.00 do 14.30!! Súťaž bude prebiehať na internetovej stránke www.zmaturuj.com. Registrácia znamená presné vyplnenie základných osobných údajov na určenie postupujúcich.

      Správne riešenia úloh budú oznámené už 5. 2. o 19.00 na www.zmaturuj.com a FB Geografická olympiáda aj na  www.regionalnageografia.sk

      Medzinárodná súťaž je v Istanbule – môžu byť  otázky prepojené na Turecko
       

      Literatúra pre testy na Geografickú olympiádu

      Bizubová M. a kol.: Geografia pre 1. ročník gymnázií, SPN Bratislava, 2008
      Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií, VKÚ Bratislava, 2009
      Lauko, V. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií – Slovensko, Orbis Pictus Istropolitana, 2004
      Allaby, M. a kol.: Ottova obrazová encyklopédia – Zem, Ottovo nakladatelství, 2010
      Tolmáči, L., Magula, A. a kol.: Školský geografický atlas Slovensko; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 1. vydanie, 2019, ISBN: 978-80-8067-324-6
      Čeman, R. a kol.: Školský geografický atlas SVET; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 3. doplnené vydanie, 2019, ISBN: 978-80-8067-260-7
      Zubriczký, G.: Geografia štátov sveta, Mapa Slovakia, Bratislava, 2009
      Magula, A. a kol.: Svet 2016, Dáta do vrecka, Mapa Slovakia, Bratislava, 2016
      Vaňková, Z.: Geografia 1, Pracovný zošit

    • Lyžiarsky výcvik - Donovaly
     • Lyžiarsky výcvik - Donovaly

     • Termín9. 2. – 14. 2. 2020

      Miesto: Donovaly - penzión Javorina (nachádza sa v blízkosti Novej Hole)

      Zabezpečenie služieb: všetky služby zabezpečuje cestovná kancelária Čekan  

      Mobil:  0905 610 168; 0905 409 37, http://www.cekantour.sk

      Školský rok: 2019/2020

      Trieda: I.A, I.C – 39 študentov

      Doprava: autobus

      Odchod: 9. 2. 2020 (nedeľa)11.00 hod. spred  budovy  GĽŠ vo Zvolene

      Príchod: 14. 2. 2020 (piatok), predpoklad je o 13.00 hod. pred budovu GĽŠ

      Vedúca kurzu:  Mgr. Bónová Viera

      Lekár kurzu:  MUDr. Štefan Krnáč

      Inštruktori:  Mgr. Hranec, Mgr. Slančíková, Mgr. Kvasnicová, Mgr. Krnáč, Ing. Kružliaková

      Stravovanie:  raňajky, obed, večera (plná penzia)

                             - 9. 2.  - začíname obedom

                             - 14. 2.  - končíme raňajkami

                             - v penzióne  sa nachádza bufet, ktorý ponúka  nealkoholické nápoje, sladkosti.....)

      Nezabudnite si zobrať: kartu poistenca, občiansky preukaz!!

      Každý študent je povinný zabezpečiť si pred kurzom odborné nastavenie viazania!!!

      Súčasťou výstroja je
      ochranná prilba, lyžiarske, lyžiarske rukavice.

      Ďalšie nevyhnutné veci sú
      čiapka, náhradné oblečenie, prezuvky do chaty, lieky (ak ich pravidelne užívate), krém na opaľovanie, náhradné rukavice, veci osobnej hygieny, hudobné  nástroje,  DVD,CD...

      V každej izbe je televízor, sprcha a toaleta. Izby sú 4 – 6 posteľové.

      Neberte so sebou elektrospotrebiče (napr. varné kanvice, ohrievače a iné)!!!

    • Zmena v rozvrhu
     • Zmena v rozvrhu

     • Od 4. februára 2020 platí v triedach PR A, SE A, TE A, KV A nový rozvrh. Viditeľný v prehliadačoch bude od pondelka 3. februára 2020.

      V ostatných triedach mohlo dôjsť k zmenám v obsadení učební. Prosíme študentov, aby si rozvrhy prekontrolovali.