• Vyučovanie v maskách
     • Vyučovanie v maskách

     • V stredu 28. 10. 2021 sa konala v našej škole každoročná akcia spojená  s Halloweenom, a to vyučovanie v maskách.  Žiaci prišli v maskách rôznych postáv z filmov, ale aj v tematických strašidelných kostýmoch. Školská študentská rada ocenila najlepšie masky.

      Cenu za najkreatívnejšiu masku získala Lenka Siakeľová z Kvarty A. Najstrašidelnejšou maskou sa stala Lenka Mojžíšová z Kvinty A. Titul najlepšej kolektívnej masky získala trieda 1. C s maskou „Snehulienka a xy trpaslíkov“.  

      Do školy prišli oblečení  v kostýmoch masiek aj niektorí učitelia. Prvýkrát sa v našej škole konalo podujatie „Vyzdob si triedu“ s halloweenskou tematikou.

      Ocenené boli PR A a TE A z osemročného a II.C zo štvorročného štúdia.

    • Školské kolo súťaže Zenit
     • Školské kolo súťaže Zenit

     • Dňa 19. 10. 2021 prebehli na celom Slovensku školské kolá súťaže Zenit v programovaní. Do súťaže sa zapojili a úspešne obstáli aj traja naši študenti.

      Kategóriu B pre 1. a 2. ročník vyhral Filip Vajs (KI A).

      V kategórii A pre študentov 3. a 4. ročníka SŠ získal najviac bodov Erik Roganský (IV.B), druhé miesto obsadil Marko Budáč (III.A).

      Všetkým trom súťažiacim prajeme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 25. 11. 2021.

    • Francúzsky stážista na GĽŠ
     • Francúzsky stážista na GĽŠ

     • Francúzsky región Provensálsko, francúzska kuchyňa, opatrenia Covid 19 vo Francúzsku, klišé o Francúzoch, francúzska pieseň či školský systém vo Francúzsku. Také boli témy viacerých diskusií na hodinách francúzštiny, ktoré nám svojou prítomnosťou obohatil stážista Gaspard di Girolamo z Marseille. Tento mladý študent z Univerzity v Aix en Provence, ktorý momentálne vykonáva svoju stáž  na Alliance francaise v Banskej Bystrici, prišiel do našej školy, aby priblížil študentom francúzštiny aktuálne témy, ktoré nefigurujú v  učebniciach.

      Veríme, že sa nám podarí počas jeho pobytu na Slovensku ešte zrealizovať spoločné hodiny, ktoré umožňujú žiakom rozvíjať komunikáciu vo francúzskom jazyku.

    • Virtuálne stretnutie žiakov v rámci Erasmus+
     • Virtuálne stretnutie žiakov v rámci Erasmus+

     • Virtuálne stretnutie žiakov v rámci projektu Erasmus+  „explaining - europe“

      V dňoch 11. 10. - 15. 10. 2021 sa v  Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene uskutočnilo ďalšie virtuálne stretnutie žiakov v rámci projektu Erasmus+ . Tentoraz išlo o aktivity projektu  „explaining- europe“, v ktorom spolupracujú naši žiaci s partnerskými školami v nemeckom Regensburgu a poľskom meste Toruň. Projekt je zameraný okrem nemeckého jazyka aj na vyučovacie predmety občianska náuka, informatika a anglický jazyk.                          

      Virtuálneho stretnutia sa zúčastnilo 12 našich žiakov zo štvrtého ročníka. V projektovom týždni spolupracovali prostredníctvom aplikácie Teams. Poľskí žiaci vycestovali priamo do Regensburgu, kde sa do online aktivít zapojili s domácimi organizátormi. projektového týždňa.

      Cieľom online stretnutia bolo zlepšiť komunikačné zručnosti žiakov v nemeckom a anglickom jazyku, rozvíjať digitálne kompetencie žiakov, získať viac informácií o Európskej únii a problémoch, ktoré sa jej týkajú a spoločne pracovať na tvorbe digitálneho učebného materiálu o EÚ. Zároveň to bola aj ďalšia príležitosť vzájomne sa viac spoznať, pomáhať si a reprezentovať svoju školu, mesto aj krajinu.

      Celé stretnutie prebiehalo podľa vopred dohodnutého programu. Žiaci pracovali v tímoch aj spoločne. Nemeckí študenti najprv formou prezentácií zhrnuli už doteraz rozpracované body jednotlivých tém (napr. o colnej únii a zahraničnom obchode EÚ, o výsledkoch prospechu žiakov a ich porovnaní v rámci jednotlivých krajín, o možnostiach úsporného bývania v budúcnosti, o zmene klímy, o digitálnom eure a pod.), na ktorých sa podieľali s našimi a poľskými študentmi. Keď si tímy vytvorili prehľad o tom, ako ďaleko sa vzájomnou spoluprácou a po konzultáciách a usmerneniach koordinátorov z partnerských škôl posunuli, pokračovali v diskusii v tímoch, využívali svoje čitateľské zručnosti a kritické myslenie, robili rešerše, triedili a porovnávali informácie. Náročnosť spočívala nielen v pochopení nastolených tém, ale aj v komunikácii o nich v cudzom jazyku. Sú to však informácie, ktoré by mala mladá generácia získať, pretože sa jej tieto témy týkajú a ovplyvnia jej budúcnosť.

      Počas záverečného dňa sa žiaci v aplikácii Kahoot zapojili  do kvízu o Nemecku a v dotazníku zhodnotili obsah, priebeh aj celkový prínos projektového stretnutia. Vyjadrili svoju spokojnosť aj záujem o ďalšie podobné  aktivity.  Prostredníctvom svojich koordinátorov, ale aj vlastnou mailovou komunikáciou, budú s partnermi projektu naďalej v kontakte a čakajú ich nové úlohy, ktoré treba ešte splniť do ďalšieho stretnutia.

       

    • Aktivity v rámci projektu Erasmus+
     • Aktivity v rámci projektu Erasmus+

     • V období od 11. do 15 októbra prebiehali v našom gymnáziu dve aktivity týkajúce sa cudzích jazykov. Obe súviseli s programom Erasmus+, ktorý existuje na Slovensku už 24 rokov.

      Od pondelka 11. 10. pracovali žiaci 4. ročníka spolu so svojimi zahraničnými partnermi z Nemecka a Poľska v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ s názvom explaining-europe na rôznych aktuálnych témach o Európskej únii, ako napr. dištančné vyučovanie, digitálne euro,... Spolupráca prebiehala virtuálne.

      Druhou aktivitou boli Dni Erasmus +, ktoré sa každoročne konajú 14. - 16. októbra. Vo vstupnej hale školy si žiaci mohli pozrieť panel s informáciami o tomto programe a našich projektoch Erasmus+. Zároveň sa mohli zapojiť do súťaže o zaujímavé ceny.

    • Prevencia rakoviny prsníka
     • Prevencia rakoviny prsníka

     •  V rámci ružového októbra zavítalo Mammacentrum sv. Agáty v Banskej Bystrici medzi študentov Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

      MUDr. Alexandra Bieliková si pre študentov pripravila  prednáškou o dôležitosti prevencie v oblasti prsníkov, takisto aj o príčine, vzniku a liečbe rakoviny prsníka.Tešíme sa, že sme mohli upozorniť na túto dôležitú tému aj medzi mladými ľuďmi.

      Tí sa rozhodli po prednáške vytvoriť na školskom dvore znak empatie s ružovým októbrom a ženským zdravím medzinárodný symbol prevencie rakoviny prsníka – ružovú stužku.

    • Virtuálne stretnutie žiakov v rámci projektu Erasmus+
     • Virtuálne stretnutie žiakov v rámci projektu Erasmus+

     •               V dňoch 27. 9. – 1. 10. 2021 sa v Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene uskutočnilo virtuálne stretnutie žiakov v rámci projektu Erasmus+ pod názvom: „Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut“. Prebiehalo v nemeckom jazyku súčasne v 5 európskych partnerských školách a nadviazalo  na krátkodobé výmeny žiakov, ktorí ešte v prvom roku spolupráce vycestovali do Maďarska a k nám na Slovensko. Virtuálneho stretnutia sa zúčastnilo 10 žiakov z triedy Kvarta A. Zapojili sa do projektových aktivít so žiakmi z Nemecka, Maďarska, Chorvátska a Rumunska. Zostaviť program a priebeh projektového týždňa online formou mali za úlohu žiaci a pedagógovia z partnerskej školy v Rumunsku. Jeho príprave však predchádzalo niekoľko spoločných virtuálnych diskusií koordinátorov zo všetkých partnerských škôl. Online privítanie v Satu Mare v Rumunsku a prezentácie o tejto krajine, meste a škole odštartovali týždeň naplnený množstvom zaujímavých úloh a povinností, ale aj vtipných   zážitkov. Všetci sa zdokonalili v nemeckom jazyku, ktorý je spoločným komunikačným jazykom tohto projektu. Nadviazať komunikáciu  v cudzom jazyku uľahčila aj spoločná výroba náramkov priateľstva vo farbách štátnej vlajky každej krajiny, a tak sa celkom prirodzene vytvorila veľmi príjemná priateľská atmosféra.

      Na online vyučovaní sa žiaci  venovali zdokonaľovaniu svojich jazykových a digitálnych kompetencií, sociálnych zručností a preukazovali svoje vedomosti v témach umenie, kultúra a hobby. Porozumeniu pri sledovaní filmov, videí, pri riešení vedomostných online kvízov a tvorivých úloh napomáhalo aj využívanie podobnosti nemčiny a angličtiny. Celé online vyučovanie bolo realizované pomocou digitálnych technológií s využitím viacerých programov, učiacich aplikácií a internetových stránok (www.canva.com, www.kahoot.com, www.wordwall.net, www.studystack.com, www.genial.ly, www.padlet.com), ktoré budú v súvislosti s vyučovacím procesom podrobnejšie opísané v novej metodickej príručke pre učiteľa. Táto, ako jeden z výsledných produktov projektu, bude vydaná v digitálnej aj knižnej podobe.

      Po každom dni prebiehala reflexia, vzájomná diskusia žiakov a učiteľov, vyhodnotenie aktivít. Projektoví koordinátori z jednotlivých škôl okrem hodnotenia doterajších splnených úloh pripravili aj rozdelenie nových úloh na najbližšie obdobie.

      Materiál, ktorý žiaci zozbierali počas piatich dní, využili na zdokumentovanie priebehu celého virtuálneho stretnutia.

      Záverečný deň obohatil spoločne zostavený kultúrny program, v ktorom tradície a krása ľudového umenia, talent a húževnatosť jeho interpretov uviedli slávnostnú chvíľu odovzdávania diplomov za účasť na projekte.  

      Skončil sa náročný, pestrý a rozmanitými aktivitami naplnený týždeň. Spoločne strávený čas priniesol žiakom a pedagógom nové informácie, rozvinul zručnosti, vedomosti a skúsenosti, o ktoré sa vo svojom okolí osobne aj online cestou radi podelia. Aj z pohľadu zúčastnených žiakov bol vnímaný a hodnotený pozitívne.

      Koordinátorka tohto projektu na Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene Mgr. Eva Cesnaková už niekoľko rokov vkladá do projektov, ako je aj tento, svoje bohaté skúsenosti a dokáže pre ne nadchnúť aj našich žiakov.

    • Rétorika
     • Rétorika

     • Rétorikou sa zaoberali  už starovekí Gréci, v stredoveku bola tretím zo siedmich slobodných umení. Rozvíjať a kultivovať verejný ústny prejav je veľmi dôležité aj v súčasnosti. Naši žiaci prejavili záujem o tvorivú dielňu Rétorika ako komunikačný nástroj. Využili sme možnosť a  30. 9. 2021 sme sa zúčastnili tohto zaujímavého podujatia.

      Lektor Mgr.art. Peter Magurský si svojím vystupovaním a aktívnym prístupom študentov  hneď získal. Podujatie sa nieslo v príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Študenti sa rozohriali viacerými artikulačnými a dychovými cvičeniami. Neskôr mali možnosť vyskúšať si tvorbu rôznych príbehov, útvarov zasadených do zaujímavých komunikačných situácií. Ocenili sme zo strany lektora jeho nápaditosť, rady a praktické skúsenosti, ktoré študenti určite využijú vo svojom živote.