• Dôležité info z nového školského semafora
     • Dôležité info z nového školského semafora

     • verzia 1.7 zo dňa 19.1. 2022:

      www.minedu.sk/skolsky-semafor

      Väčšina opatrení zostáva nezmenená od poslednej verzie školského semafora.

      Zverejňujeme nové aktualizované opatrenia pre žiakov:

      • Zákonný zástupca resp. plnoletý žiak je POVINNÝ pravidelne informovať triedneho učiteľa o použití AG samotestu prostredníctvom EduPage (ak je výsledok pozitívny je povinný nahlásiť tento výsledok škole).
      • Testovanie domácim AG samotestom sa odporúča 2x týždenne (v nedeľu a v stredu večer).
      • V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu žiaka je potrebné dodržať nasledovný postup:
      1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
      2. Rodič/plnoletý žiak bezodkladne oznámi škole pozitívny výsledok Ag samotestu.
      3. Rodič/plnoletý žiak telefonicky kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.
      4. Žiaci z triedy idú do 10 dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku).
      5. Rodič/plnoletý žiak, ktorý je v karanténe, požiada o vykonanie AG testu (MOM) alebo PCR testu najskôr na 5. deň od kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.
      6. Rodič/plnoletý žiak bezodkladne oznámi škole výsledok AG/PCR testu.
      7. Ak výsledok testovania je negatívny, žiak po 7 dňoch má povinnosť nastúpiť do školy.
      8. Ak výsledok testovania je pozitívny, žiak sa riadi pokynmi všeobecného lekára pre deti a dorast, prípadne RÚVZ.

      Žiaci, ktorí sú očkovaní, prekonaní a sú bezpríznakoví (výnimka z karantény) sa riadia pokynmi triednych učiteľov.

       

    • INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU
     • INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU

     • na školský rok 2022/2023

      V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. MŠVVaŠ SR určuje termíny konania prijímacích skúšok od  2. mája 2022 do 10. mája 2022 pre školský rok 2022/2023.

      Prihlášky na prijímacie konanie  do 1. ročníka  štvorročného štúdia a osemročného štúdia podá zákonný zástupca uchádzača do 14. 3. 2022  riaditeľovi základnej školy prostredníctvom školského systému EduPage. Riaditeľom potvrdenú prihlášku odošle zákonný zástupca prostredníctvom Edupage  na Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene najneskôr do 20. 3. 2022.

      Zákonný zástupca, ktorý nemá prístup do EduPage podá prihlášku v listinnej podobe.

      Prijímacie skúšky pre štvorročnú aj osemročnú formu štúdia na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia:

      • v prvom termíne 2. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  3. mája 2022
      • v druhom termíne 9. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  10. mája 2022

       

      Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 budú zverejnené na webovej stránke školy najneskôr do 28. februára 2022.  

      Deň otvorených dverí  pre obidve formy štúdia budeme realizovať online formou.  Termín čoskoro zverejníme na webovej stránke školy.

      V prípade záujmu si môžete dohodnúť osobné stretnutie s vedením školy na telef. čísle 045/5333 920  alebo e-mailom na  podatelna@gymzv.sk.

       

       

    • Olympiáda v ruskom jazyku
     • Olympiáda v ruskom jazyku

     • Školské kolo sa v našej škole konalo 12. 1. a 17. 1. 2022.  Študenti najprv absolvovali písomnú časť súťaže a najlepší v každej kategórii postúpili do ústnej časti. Odpovede súťažiacich študentov v ruskom jazyku boli  veľmi vyrovnané a konkurencia bola veľká.
       

      Umiestnenie študentov je nasledovné:
      Kategória  A3 

      1. miesto - Samčuk Maxim ( SX A)

      Kategória B3 

      1.miesto -  Vozniuk Yevhenii ( SX A)


      Kategória B1

      1.miesto -  Ignacik Maxim  ( II.C ) 

      2.miesto -  Spodniak Marek   ( I.B )
      3.miesto -  Vrťová Natália ( I.B ) 

      Kategória B2
      1.miesto -  Dubajová Janka  ( III.C )

      2.miesto -  Ondričková Lýdia  ( III.C )
      3.miesto -  Mikulová Hana  ( III.B )

      Ďakujeme všetkým študentom za účasť a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom. Víťazom jednotlivých kategórií držíme palce v krajskom kole ORUJ.                    

       

    • 15. ročník súťaže iBobor
     • 15. ročník súťaže iBobor

     • V dňoch 8. - 12. novembra 2021 prebehla informatická súťaž iBobor, ktorej sa zúčastnilo 102813 žiakov z celého Slovenska (zapojilo sa 1378 škôl). Medzi nimi bolo aj  83 súťažiacich z našej školy. Ocenili sme najúspešnejších v každej kategórii.

      V kategórii BENJAMÍN (Príma – Sekunda) súťažilo 49 žiakov, najlepšie sa umiestnili:

             1. miesto        Milan Bogár                SE A

             1. miesto        Marián Václavík         SE A

             2. miesto        Šimon Timko               SE A

             2. miesto        Sofia Ostrihoňová       SE A 

      V kategórii KADET (Tercia – Kvarta) bolo úspešných 8 riešiteľov,  prvé dve miesta získali:

            1. miesto         Alica Švecová              KV A

            1. miesto        Michal Badinka           TE A 

            2. miesto        Adrián Bradáč             KV A

            2. miesto        Martina Bublincová    KV A 

      V kategórii JUNIOR (Kvinta, Sexta, 1. a 2. ročník) sme mali 22 súťažiacich, najúspešnejší boli:

            1. miesto        Lucia Sedmáková        II. B

            1. miesto        Daniela Pápežová       KI A

            2. miesto        Jakub Markech           KI A 

       

      V kategórii SENIOR (3. a 4. ročník) súťažili 4 študenti. Najviac bodov získali:

      1. miesto      Jakub Rolko                 III. C
      2. miesto      Michal Almáši               III. C
    • Vážení rodičia, milí žiaci,
     • Vážení rodičia, milí žiaci,

     • po predĺžených zimných prázdninách sa 10. januára 2022 začne prezenčné vyučovanie.

      Žiadame Vás, aby ste sa pred nástupom do školy otestovali AG samotestami. Zároveň nezabudnite zadať dátum a výsledok samotestu cez Žiadosti/Vyhlásenia do Edupage.

      Vyučovanie bude prebiehať v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM, preto je potrebné pred nástupom odovzdať prostredníctvom Edupage aj Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Ďakujeme za ústretovosť a tešíme sa na stretnutie.

      RNDr. Ivetta Vidová, riaditeľka školy