• INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU
     • INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU

     • na školský rok 2022/2023

      V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. MŠVVaŠ SR určuje termíny konania prijímacích skúšok od  2. mája 2022 do 10. mája 2022 pre školský rok 2022/2023.

      Prihlášky na prijímacie konanie  do 1. ročníka  štvorročného štúdia a osemročného štúdia podá zákonný zástupca uchádzača do 14. 3. 2022  riaditeľovi základnej školy prostredníctvom školského systému EduPage. Riaditeľom potvrdenú prihlášku odošle zákonný zástupca prostredníctvom Edupage  na Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene najneskôr do 20. 3. 2022.

      Zákonný zástupca, ktorý nemá prístup do EduPage podá prihlášku v listinnej podobe.

      Prijímacie skúšky pre štvorročnú aj osemročnú formu štúdia na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia:

      • v prvom termíne 2. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  3. mája 2022
      • v druhom termíne 9. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  10. mája 2022

      Informácie k prijímaciemu konaniu nájdete tu.

      V prípade záujmu sa môžete informovať na telef. čísle 045/5333 920  alebo e-mailom na  podatelna@gymzv.sk.

       

       

    • Ako postupovať, ak mal žiak pozitívny Ag samotest
     • Ako postupovať, ak mal žiak pozitívny Ag samotest

     • POVINNOSTI RODIČA/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

      V prípade, že výsledok domáceho antigénového testu je u žiaka pozitívny, žiak zostáva doma a rodič/zákonný zástupca je povinný:

      • bezodkladne oznámiť škole (triednemu učiteľovi), že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam,
      • telefonicky kontaktovať detského lekára - pediatra, ktorý stanoví ďalší postup a v prípade potreby stanoví nutnosť vyšetrenia na ochorenie COVID-19.

      POVINNOSTI ŠKOLY

      • pristúpiť k zvýšeným hygienicko-epidemiologickým opatreniam v škole,
      • informovať rodičov/zákonných zástupcov žiakov, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, aby sledovali zdravotný stav svojich detí.

      AKO FUNGUJE TRIEDA, V KTOREJ MAL ŽIAK POZITÍVNY AG SAMOTEST?

      Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu, ide do 5-dňovej karantény – nemôže ísť do školy (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19).

      DĹŽKA KARANTÉNY

      Karanténa trvá 5 dní od posledného kontaktu s pozitívne testovanou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov.

      V prípade výskytu klinických príznakov rozhoduje o ukončení karantény všeobecný lekár pre deti a dorast.

      Po ukončení karantény tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.  Nosenie respirátora odporúčame aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Respirátor je možné na základe vyhlášky ÚVZ nahradiť aj rúškom.

       

      DĹŽKA IZOLÁCIE ŽIAKA POZITÍVNE TESTOVANÉHO AG SAMOTESTOM

      Izolácia trvá po dobu 5 dní od :

      • dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. Začiatok a koniec izolácie určuje lekár.

      Po ukončení izolácie tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Nosenie respirátora odporúčame počas tohto času aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu napriek tomu, že na základe vyhlášky ÚVZ je možné nahradiť ho rúškom. Zároveň odporúčame, aby žiaci minimalizovali kontakt so žiakmi z iných tried a mimovyučovacie aktivity.

      OSOBY S VÝNIMKOU Z KARANTÉNY

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      • žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),
      • kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      ČO JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ PRI NÁVRATE ŽIAKA DO ŠKOLY

      • Ak žiak vynechal menej ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (vrátane):
      • ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní od rodiča,
      • písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.
      • Ak žiak vynechal viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú):
      • písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti,
      • potvrdenie od lekára.

      Pred návratom do školy odporúčame vykonať Ag samotest.

    • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 19.1.2022 sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž prebehla opäť online.

      Našu školu reprezentovalo 8 žiakov, 6 z nich postúpilo do krajského kola.

      Žiaci sa umiestnili nasledovne:

      Kategória 1A

      1.miesto L. Bielik (PR A)

      3.miesto P. Lešo  (SE A)

      Kategória 1B

      1.miesto N. Hanesová (KV A)

      3. miesto  M. Vidová (TE A)

      Kategória 2A

      1.miesto N. Hanesová  (SX A)

      2.miesto G.M. Mrtvik  (1A)

      Kategória 2B

      1.miesto  M. Krajčiová (IV.B)

      2.miesto  T. Bálint  (III.B)

      Do krajského kola postúpili žiaci z 1. a 2. miesta. Všetkým srdečne blahoželáme.

    • Školské kolo Olympiády v španielskom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • V priebehu mesiaca január sa v našej škole prvýkrát uskutočnila písomná a ústna forma školského kola Olympiády v španielskom jazyku- kategória A.  Umiestnenie je nasledovné:

      1. miesto - Sára Podhradská (II.A)
      2. miesto - Nicole Šuleková (II.A)
      3. miesto - Nina Machalová (II.A)

      Prvé dve umiestnené žiačky postupujú do krajského kola, ktoré sa koná online formou dňa 07.02. 2022. Dievčatám držíme palce.

    • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku sa konalo dňa 13.1. 2022 online formou. Našu školu reprezentovali 4 žiaci, ktorí sa umiestnili nasledovne:

      Kategória 1A

      3. miesto - Barbora Báťková (SEA)

      Kategória 1B

      5. miesto -  Krištof Čech (TEA)

      Kategória 2A

      2. miesto - Laura Bakšová (SXA)

      Kategória 2B

      1. miesto - Viviána Hamariková (IV.A)

      Viviána Hamariková  postupuje do krajského kola tejto súťaže.

      Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme a šikovnej štvrtáčke Viviáne Hamarikovej budeme držať palce v ďalšom kole.

    • Dôležité info z nového školského semafora
     • Dôležité info z nového školského semafora

     • verzia 1.7 zo dňa 19.1. 2022:

      www.minedu.sk/skolsky-semafor

      Väčšina opatrení zostáva nezmenená od poslednej verzie školského semafora.

      Zverejňujeme nové aktualizované opatrenia pre žiakov:

      • Zákonný zástupca resp. plnoletý žiak je POVINNÝ pravidelne informovať triedneho učiteľa o použití AG samotestu prostredníctvom EduPage (ak je výsledok pozitívny je povinný nahlásiť tento výsledok škole).
      • Testovanie domácim AG samotestom sa odporúča 2x týždenne (v nedeľu a v stredu večer).
      • V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu žiaka je potrebné dodržať nasledovný postup:
      1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
      2. Rodič/plnoletý žiak bezodkladne oznámi škole pozitívny výsledok Ag samotestu.
      3. Rodič/plnoletý žiak telefonicky kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.
      4. Žiaci z triedy idú do 10 dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku).
      5. Rodič/plnoletý žiak, ktorý je v karanténe, požiada o vykonanie AG testu (MOM) alebo PCR testu najskôr na 5. deň od kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.
      6. Rodič/plnoletý žiak bezodkladne oznámi škole výsledok AG/PCR testu.
      7. Ak výsledok testovania je negatívny, žiak po 7 dňoch má povinnosť nastúpiť do školy.
      8. Ak výsledok testovania je pozitívny, žiak sa riadi pokynmi všeobecného lekára pre deti a dorast, prípadne RÚVZ.

      Žiaci, ktorí sú očkovaní, prekonaní a sú bezpríznakoví (výnimka z karantény) sa riadia pokynmi triednych učiteľov.

       

    • Olympiáda v ruskom jazyku
     • Olympiáda v ruskom jazyku

     • Školské kolo sa v našej škole konalo 12. 1. a 17. 1. 2022.  Študenti najprv absolvovali písomnú časť súťaže a najlepší v každej kategórii postúpili do ústnej časti. Odpovede súťažiacich študentov v ruskom jazyku boli  veľmi vyrovnané a konkurencia bola veľká.
       

      Umiestnenie študentov je nasledovné:
      Kategória  A3 

      1. miesto - Samčuk Maxim ( SX A)

      Kategória B3 

      1.miesto -  Vozniuk Yevhenii ( SX A)


      Kategória B1

      1.miesto -  Ignacik Maxim  ( II.C ) 

      2.miesto -  Spodniak Marek   ( I.B )
      3.miesto -  Vrťová Natália ( I.B ) 

      Kategória B2
      1.miesto -  Dubajová Janka  ( III.C )

      2.miesto -  Ondričková Lýdia  ( III.C )
      3.miesto -  Mikulová Hana  ( III.B )

      Ďakujeme všetkým študentom za účasť a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom. Víťazom jednotlivých kategórií držíme palce v krajskom kole ORUJ.                    

       

    • 15. ročník súťaže iBobor
     • 15. ročník súťaže iBobor

     • V dňoch 8. - 12. novembra 2021 prebehla informatická súťaž iBobor, ktorej sa zúčastnilo 102813 žiakov z celého Slovenska (zapojilo sa 1378 škôl). Medzi nimi bolo aj  83 súťažiacich z našej školy. Ocenili sme najúspešnejších v každej kategórii.

      V kategórii BENJAMÍN (Príma – Sekunda) súťažilo 49 žiakov, najlepšie sa umiestnili:

             1. miesto        Milan Bogár                SE A

             1. miesto        Marián Václavík         SE A

             2. miesto        Šimon Timko               SE A

             2. miesto        Sofia Ostrihoňová       SE A 

      V kategórii KADET (Tercia – Kvarta) bolo úspešných 8 riešiteľov,  prvé dve miesta získali:

            1. miesto         Alica Švecová              KV A

            1. miesto        Michal Badinka           TE A 

            2. miesto        Adrián Bradáč             KV A

            2. miesto        Martina Bublincová    KV A 

      V kategórii JUNIOR (Kvinta, Sexta, 1. a 2. ročník) sme mali 22 súťažiacich, najúspešnejší boli:

            1. miesto        Lucia Sedmáková        II. B

            1. miesto        Daniela Pápežová       KI A

            2. miesto        Jakub Markech           KI A 

       

      V kategórii SENIOR (3. a 4. ročník) súťažili 4 študenti. Najviac bodov získali:

      1. miesto      Jakub Rolko                 III. C
      2. miesto      Michal Almáši               III. C
    • Vážení rodičia, milí žiaci,
     • Vážení rodičia, milí žiaci,

     • po predĺžených zimných prázdninách sa 10. januára 2022 začne prezenčné vyučovanie.

      Žiadame Vás, aby ste sa pred nástupom do školy otestovali AG samotestami. Zároveň nezabudnite zadať dátum a výsledok samotestu cez Žiadosti/Vyhlásenia do Edupage.

      Vyučovanie bude prebiehať v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM, preto je potrebné pred nástupom odovzdať prostredníctvom Edupage aj Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Ďakujeme za ústretovosť a tešíme sa na stretnutie.

      RNDr. Ivetta Vidová, riaditeľka školy