• DOD 16. 2. 2022 4-ročná forma
     • DOD 16. 2. 2022 4-ročná forma

     • Pridaj sa k nám v školskom  roku 2022/2023 a zaraď sa medzi našich úspešných študentov 4-ročnej formy štúdia! Dňa 16. 2. 2022 v čase 16.00 - 18.00 hod. sa uskutoční online DOD pre 4-ročnú formu štúdia prostredníctvom našej Facebookovej stránky (https://fb.me/e/1tvQ7KkSk).

      Na online DOD získaš základné informácie o fungovaní školy prostredníctvom našich vyučujúcich, prehľad o aktivitách, ktoré škola organizuje a základné informácie o prijímacom konaní. 

      Ak máš otázky, v uvedenom čase môžeš napísať správu do chatu pod podujatím, na ktorú Ti veľmi radi zodpovieme.

      Pozrite si naše video k DOD 2022

    • Valentín
     • Valentín

     • Dňa 14. 2. 2022 sme v našej škole oslavovali každoročný sviatok - Deň svätého Valentína.

      Možnosť urobiť niekomu radosť  valentínkou mali žiaci už od 11. 2. 2022. O doručenie valentínskej pošty sa postarali členovia Školskej Študentskej Rady 14. 2. v priebehu celého dňa. Čakanie na valentínky si žiaci spríjemňovali v našom fotokútiku.

      ŠŠR ďakuje všetkým, ktorí sa do tejto milej aktivity zapojili. Tešíme sa na ďalšie stretnutia s Vami pri inej zaujímavej akcii.

    • Olympiáda zo SJL
     • Olympiáda zo SJL

     • Dňa 11. 2. 20022 sa konalo online krajské kolo OSJL. Našu školu reprezentovali Emma Kucejová (III.C) a Katarína Kocúrová (II.B).

      Katka sa umiestnila na 1. mieste a postúpila do celoslovenského kola. Držíme jej palce a želáme úspech!

       

    • Online burza stredných škôl
     • Online burza stredných škôl

     • Pozývame Vás na vôbec prvú online Burzu stredných škôl Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá  bude od stredy 9. februára realizovať počas dvoch týždňov kde sa postupne predstaví viac ako 80 škôl formou video-vizitky i živého video-rozhovoru so záujemcami o štúdium.

      Burza sa bude konať v online priestore, na YouTube kanáli Idem na strednú.

      https://www.youtube.com/channel/UC0ZysZdPI3s-902O8E1z8wA

      Prebiehať bude v pracovných dňoch od stredy 9. februára do piatku 18. februára vždy v čase od 15:30 do 18:00

      Každý deň sa predstavia školy cez video-vizitkou a záujemcovia budú mať možnosť spojiť sa so zástupcami škôl aj prostredníctvom živého video-rozhovoru prostredníctvom platforiem Zoom, Google Meet, alebo Teams. Presný rozpis bude zverejnený na webe www.idemnastrednu.sk aj na Facebooku.

       

      Tlačová správa BBSK

      Blog | Idem na strednu

    • Školské kolo Pytagoriády
     • Školské kolo Pytagoriády

     • Vo štvrtok 9. 12. 2021 sa žiaci prímy, sekundy a tercie zúčastnili školského kola Pytagoriády. Je to matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vyriešia zadané úlohy. Tento rok sa konal už 42. ročník tejto súťaže. Každý rok žiaci riešia 15 úloh.

      Umiestnenie žiakov je nasledovné:

      Kategória P6 (PR A)

      1. miesto: Alan Švec

      2. miesto: Lukáš Bielik , Tianhao Yang

      3. miesto: Matej Galajda

       

      Kategória P7 (SE A)

      1. miesto: Peter Lešo

      2. miesto: Milan Bogár

      3. miesto: Šimon Timko

       

      Kategória P8 (TE A)

      1. miesto: Michal Badinka

      2. miesto: Samuel Gajdoš

      3. miesto: Šimon Janiga

       

      Víťazom v každej kategórii srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole súťaže, ktoré sa bude konať 30. 3. 2022.

       

       

    • Ako postupovať, ak mal žiak pozitívny Ag samotest
     • Ako postupovať, ak mal žiak pozitívny Ag samotest

     • POVINNOSTI RODIČA/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

      V prípade, že výsledok domáceho antigénového testu je u žiaka pozitívny, žiak zostáva doma a rodič/zákonný zástupca je povinný:

      • bezodkladne oznámiť škole (triednemu učiteľovi), že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam,
      • telefonicky kontaktovať detského lekára - pediatra, ktorý stanoví ďalší postup a v prípade potreby stanoví nutnosť vyšetrenia na ochorenie COVID-19.

      POVINNOSTI ŠKOLY

      • pristúpiť k zvýšeným hygienicko-epidemiologickým opatreniam v škole,
      • informovať rodičov/zákonných zástupcov žiakov, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, aby sledovali zdravotný stav svojich detí.

      AKO FUNGUJE TRIEDA, V KTOREJ MAL ŽIAK POZITÍVNY AG SAMOTEST?

      Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu, ide do 5-dňovej karantény – nemôže ísť do školy (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19).

      DĹŽKA KARANTÉNY

      Karanténa trvá 5 dní od posledného kontaktu s pozitívne testovanou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov.

      V prípade výskytu klinických príznakov rozhoduje o ukončení karantény všeobecný lekár pre deti a dorast.

      Po ukončení karantény tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.  Nosenie respirátora odporúčame aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Respirátor je možné na základe vyhlášky ÚVZ nahradiť aj rúškom.

       

      DĹŽKA IZOLÁCIE ŽIAKA POZITÍVNE TESTOVANÉHO AG SAMOTESTOM

      Izolácia trvá po dobu 5 dní od :

      • dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. Začiatok a koniec izolácie určuje lekár.

      Po ukončení izolácie tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Nosenie respirátora odporúčame počas tohto času aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu napriek tomu, že na základe vyhlášky ÚVZ je možné nahradiť ho rúškom. Zároveň odporúčame, aby žiaci minimalizovali kontakt so žiakmi z iných tried a mimovyučovacie aktivity.

      OSOBY S VÝNIMKOU Z KARANTÉNY

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      • žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),
      • kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      ČO JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ PRI NÁVRATE ŽIAKA DO ŠKOLY

      • Ak žiak vynechal menej ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (vrátane):
      • ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní od rodiča,
      • písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.
      • Ak žiak vynechal viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú):
      • písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti,
      • potvrdenie od lekára.

      Pred návratom do školy odporúčame vykonať Ag samotest.

    • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 19.1.2022 sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž prebehla opäť online.

      Našu školu reprezentovalo 8 žiakov, 6 z nich postúpilo do krajského kola.

      Žiaci sa umiestnili nasledovne:

      Kategória 1A

      1.miesto L. Bielik (PR A)

      3.miesto P. Lešo  (SE A)

      Kategória 1B

      1.miesto N. Hanesová (KV A)

      3. miesto  M. Vidová (TE A)

      Kategória 2A

      1.miesto N. Hanesová  (SX A)

      2.miesto G.M. Mrtvik  (1A)

      Kategória 2B

      1.miesto  M. Krajčiová (IV.B)

      2.miesto  T. Bálint  (III.B)

      Do krajského kola postúpili žiaci z 1. a 2. miesta. Všetkým srdečne blahoželáme.

    • Školské kolo Olympiády v španielskom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • V priebehu mesiaca január sa v našej škole prvýkrát uskutočnila písomná a ústna forma školského kola Olympiády v španielskom jazyku- kategória A.  Umiestnenie je nasledovné:

      1. miesto - Sára Podhradská (II.A)
      2. miesto - Nicole Šuleková (II.A)
      3. miesto - Nina Machalová (II.A)

      Prvé dve umiestnené žiačky postupujú do krajského kola, ktoré sa koná online formou dňa 07.02. 2022. Dievčatám držíme palce.

    • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku sa konalo dňa 13.1. 2022 online formou. Našu školu reprezentovali 4 žiaci, ktorí sa umiestnili nasledovne:

      Kategória 1A

      3. miesto - Barbora Báťková (SEA)

      Kategória 1B

      5. miesto -  Krištof Čech (TEA)

      Kategória 2A

      2. miesto - Laura Bakšová (SXA)

      Kategória 2B

      1. miesto - Viviána Hamariková (IV.A)

      Viviána Hamariková  postupuje do krajského kola tejto súťaže.

      Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme a šikovnej štvrtáčke Viviáne Hamarikovej budeme držať palce v ďalšom kole.

    • Dôležité info z nového školského semafora
     • Dôležité info z nového školského semafora

     • verzia 1.7 zo dňa 19.1. 2022:

      www.minedu.sk/skolsky-semafor

      Väčšina opatrení zostáva nezmenená od poslednej verzie školského semafora.

      Zverejňujeme nové aktualizované opatrenia pre žiakov:

      • Zákonný zástupca resp. plnoletý žiak je POVINNÝ pravidelne informovať triedneho učiteľa o použití AG samotestu prostredníctvom EduPage (ak je výsledok pozitívny je povinný nahlásiť tento výsledok škole).
      • Testovanie domácim AG samotestom sa odporúča 2x týždenne (v nedeľu a v stredu večer).
      • V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu žiaka je potrebné dodržať nasledovný postup:
      1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
      2. Rodič/plnoletý žiak bezodkladne oznámi škole pozitívny výsledok Ag samotestu.
      3. Rodič/plnoletý žiak telefonicky kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.
      4. Žiaci z triedy idú do 10 dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku).
      5. Rodič/plnoletý žiak, ktorý je v karanténe, požiada o vykonanie AG testu (MOM) alebo PCR testu najskôr na 5. deň od kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.
      6. Rodič/plnoletý žiak bezodkladne oznámi škole výsledok AG/PCR testu.
      7. Ak výsledok testovania je negatívny, žiak po 7 dňoch má povinnosť nastúpiť do školy.
      8. Ak výsledok testovania je pozitívny, žiak sa riadi pokynmi všeobecného lekára pre deti a dorast, prípadne RÚVZ.

      Žiaci, ktorí sú očkovaní, prekonaní a sú bezpríznakoví (výnimka z karantény) sa riadia pokynmi triednych učiteľov.

       

    • Olympiáda v ruskom jazyku
     • Olympiáda v ruskom jazyku

     • Školské kolo sa v našej škole konalo 12. 1. a 17. 1. 2022.  Študenti najprv absolvovali písomnú časť súťaže a najlepší v každej kategórii postúpili do ústnej časti. Odpovede súťažiacich študentov v ruskom jazyku boli  veľmi vyrovnané a konkurencia bola veľká.
       

      Umiestnenie študentov je nasledovné:
      Kategória  A3 

      1. miesto - Samčuk Maxim ( SX A)

      Kategória B3 

      1.miesto -  Vozniuk Yevhenii ( SX A)


      Kategória B1

      1.miesto -  Ignacik Maxim  ( II.C ) 

      2.miesto -  Spodniak Marek   ( I.B )
      3.miesto -  Vrťová Natália ( I.B ) 

      Kategória B2
      1.miesto -  Dubajová Janka  ( III.C )

      2.miesto -  Ondričková Lýdia  ( III.C )
      3.miesto -  Mikulová Hana  ( III.B )

      Ďakujeme všetkým študentom za účasť a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom. Víťazom jednotlivých kategórií držíme palce v krajskom kole ORUJ.                    

       

    • 15. ročník súťaže iBobor
     • 15. ročník súťaže iBobor

     • V dňoch 8. - 12. novembra 2021 prebehla informatická súťaž iBobor, ktorej sa zúčastnilo 102813 žiakov z celého Slovenska (zapojilo sa 1378 škôl). Medzi nimi bolo aj  83 súťažiacich z našej školy. Ocenili sme najúspešnejších v každej kategórii.

      V kategórii BENJAMÍN (Príma – Sekunda) súťažilo 49 žiakov, najlepšie sa umiestnili:

             1. miesto        Milan Bogár                SE A

             1. miesto        Marián Václavík         SE A

             2. miesto        Šimon Timko               SE A

             2. miesto        Sofia Ostrihoňová       SE A 

      V kategórii KADET (Tercia – Kvarta) bolo úspešných 8 riešiteľov,  prvé dve miesta získali:

            1. miesto         Alica Švecová              KV A

            1. miesto        Michal Badinka           TE A 

            2. miesto        Adrián Bradáč             KV A

            2. miesto        Martina Bublincová    KV A 

      V kategórii JUNIOR (Kvinta, Sexta, 1. a 2. ročník) sme mali 22 súťažiacich, najúspešnejší boli:

            1. miesto        Lucia Sedmáková        II. B

            1. miesto        Daniela Pápežová       KI A

            2. miesto        Jakub Markech           KI A 

       

      V kategórii SENIOR (3. a 4. ročník) súťažili 4 študenti. Najviac bodov získali:

      1. miesto      Jakub Rolko                 III. C
      2. miesto      Michal Almáši               III. C
    • Vážení rodičia, milí žiaci,
     • Vážení rodičia, milí žiaci,

     • po predĺžených zimných prázdninách sa 10. januára 2022 začne prezenčné vyučovanie.

      Žiadame Vás, aby ste sa pred nástupom do školy otestovali AG samotestami. Zároveň nezabudnite zadať dátum a výsledok samotestu cez Žiadosti/Vyhlásenia do Edupage.

      Vyučovanie bude prebiehať v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM, preto je potrebné pred nástupom odovzdať prostredníctvom Edupage aj Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Ďakujeme za ústretovosť a tešíme sa na stretnutie.

      RNDr. Ivetta Vidová, riaditeľka školy

    • Vianočný hudobný pozdrav
     • Vianočný hudobný pozdrav

     • Hoci nám pandemická situácia neumožnila tento rok uskutočniť tradičné podujatie Vianoce v škole, pripravili si naši študenti malý hudobný pozdrav.  Nadaní žiaci zahrali a zaspievali vianočnú pieseň Tichá noc vo všetkých cudzích jazykoch, ktoré sa vyučujú na našom gymnáziu. Spoločne v závere zaspievali Tichú noc aj v slovenčine. 

      Študenti vytvorili pre všetkých malý darček a zároveň úprimné želanie  radostných a pokojných vianočných sviatkov.

    • KRABIČKY PLNÉ LÁSKY
     • KRABIČKY PLNÉ LÁSKY

     • Naša škola sa pred Vianocami zapojila do dobrovoľnej akcie Krabičky plné lásky pod záštitou Banskobystrického samosprávneho kraja. Pevne veríme, že darčeky, ktoré boli odovzdané do domovov dôchodcov vo Zvolene, urobili našim seniorom veľkú radosť a spríjemnili im smutné a ťažké chvíle, ktoré v čase pandémie prežívajú v izolácii od svojich blízkych.

      Zo srdca ďakujeme všetkým štedrým darcom.

       

       

    • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • V priebehu mesiaca november sa v našej škole konali školská kolá Olympiády v anglickom jazyku v jednotlivých kategóriách.
      Umiestnenie žiakov je nasledovné:

      Kategória 1A

      1. miesto – Barbora Báťková  (SE A)
      2. miesto – Adrián Sliacky (SE A)
      3. miesto – Jana Gavliaková  (SE A)

      Kategória 1B

      1. miesto – Krištof Čech (TE A)
      2. miesto  - Hana Vidová (KV A)
      3. miesto – Regina Kamoďová (TE A) /Alica Švecová (KV A)

      Kategória 2A

      1. miesto – Laura Bakšová (SX A)
      2. miesto – Jakub Šaling (KI A)
      3. miesto – Jakub Markech (KI A)

      Kategória 2B

      1. miesto – Viviána Hamariková (IV.A)
      2. miesto – Anna Bellová (IV.C)
      3. miesto – Milan Schmidt (III.B)

      Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným želáme energiu a motiváciu v ďalšom štúdiu  pre život dôležitého anglického jazyka.

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • Dňa 6. 12. 2021 sa uskutočnilo školské kolo  Olympiády ľudských práv pre študentov 1. - 4. ročníka. Študenti si  preverili  svoje vedomosti  v písomnej časti, ktorá pozostávala  z  tém: demokracia, rodová rovnosť, ľudské práva, diskriminácia, tolerancia, Európska únia, inštitúcie a organizácie, ktoré chránia ľudské práva...

      Spomedzi všetkých súťažiacich obsadila 1. miesto Alexandra Poliačiková zo IV.A, na 2.mieste skončila Alexandra Berkyová z KI A a 3. miesto si vybojovala  Janka Babicová z III.A.

      Víťazka školského kola bude reprezentovať našu školu v krajskom kole v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutoční 10. 2. 2022 online formou.

      Víťazkám srdečne blahoželáme a ďakujeme za aktívnu účasť v olympiáde.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 10. 12. 2021 sa konalo školské kolo OSJL online formou. Do školského kola sa prihlásilo 24 súťažiacich.

      Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách je nasledovné:

      B kategória
      1. Katka Kocúrová  (II.B)
      2. Sára Podhradská (II.A)
      3. Alžbeta Konôpková  (I.A)

      A kategória
      1. Ema Kucejová (III.C)
      2. Jakub Rolko (III.C), Janka Dubajová (III.C)

      Do krajského kola postupujú víťazi jednotlivých kategórií. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť v súťaži, teší nás ich záujem o slovenský jazyk a literatúru. Víťazom blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

    • Virtuálne cestovanie s projektom Erasmus+
     • Virtuálne cestovanie s projektom Erasmus+

     • V dňoch 6. 12. – 8. 12. 2021 pokračovali virtuálne aktivity partnerských tímov z Nemecka, Maďarska, Chorvátska, Rumunska a Slovenska v projekte Erasmus+ s názvom „Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut“. Náš tím tvorilo 14 žiakov z triedy Sexta A.

      Žiaci spoznávali ďalšiu z partnerských krajín – Chorvátsko a partnerskú školu v meste Osijek. Venovali sa téme „Reisen-cestovanie“ a zdokonaľovali svoje jazykové a digitálne kompetencie. Najmodernejšie učiace aplikácie, ktoré tu boli využité, sú novinkou pre žiakov aj pedagógov. Umožňujú efektívne a zaujímavo realizovať rôzne fázy dištančného aj prezenčného vyučovania cudzích jazykov.

      Spestrením virtuálneho stretnutia bolo zhotovenie darčeka a vianočných pozdravov, ktoré si žiaci partnerských škôl vzájomne vymenia. V prípade priaznivej situácie sa koncom školského roka zrealizuje aj krátkodobá výmena skupín žiakov v meste Osijek, ktorá nadviaže na virtuálne aktivity spoločnou návštevou zaujímavých miest.   

       

       

    • Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
     • Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 9.12.2021 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Olympiáda sa konala v náročnejších podmienkach kombinovane - prezenčne aj dištančne. Bez ohľadu na podmienky naši žiaci podali výborné výkony.

       

      Žiaci sa umiestnili nasledovne:

      kategória 1A

      1. miesto: Kimáková Paulína (PR A)

      2. miesto: Bielik Lukáš (PR A)

      3.miesto: Markechová Janka (PR A)

       

      kategória 1B

      1. miesto: Krahulec Ján (KV A)

      2. miesto: Pirníková Terézia (KV A)

      3. miesto: Tomášová Michaela (KV A)

       

      kategória 2A

      1. miesto: Záveraková Sarah  (II. B)

      2. miesto: Gáborík Ivan (II.B)

      3. miesto: Cepková Andrea (I.C)

       

      kategória 2B

      1. miesto: Hamariková Viviána  (IV.A)

      2. miesto: Harbutová Zuzana  (KI A)

      3. miesto: Rovňaníková Nina (III.A)

      Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným prajeme veľa chuti do ďalšieho štúdia krásneho francúzskeho jazyka.