• Dôležité info z nového školského semafora
     • Dôležité info z nového školského semafora

     • verzia 1.7 zo dňa 19.1. 2022:

      www.minedu.sk/skolsky-semafor

      Väčšina opatrení zostáva nezmenená od poslednej verzie školského semafora.

      Zverejňujeme nové aktualizované opatrenia pre žiakov:

      • Zákonný zástupca resp. plnoletý žiak je POVINNÝ pravidelne informovať triedneho učiteľa o použití AG samotestu prostredníctvom EduPage (ak je výsledok pozitívny je povinný nahlásiť tento výsledok škole).
      • Testovanie domácim AG samotestom sa odporúča 2x týždenne (v nedeľu a v stredu večer).
      • V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu žiaka je potrebné dodržať nasledovný postup:
      1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
      2. Rodič/plnoletý žiak bezodkladne oznámi škole pozitívny výsledok Ag samotestu.
      3. Rodič/plnoletý žiak telefonicky kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.
      4. Žiaci z triedy idú do 10 dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku).
      5. Rodič/plnoletý žiak, ktorý je v karanténe, požiada o vykonanie AG testu (MOM) alebo PCR testu najskôr na 5. deň od kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.
      6. Rodič/plnoletý žiak bezodkladne oznámi škole výsledok AG/PCR testu.
      7. Ak výsledok testovania je negatívny, žiak po 7 dňoch má povinnosť nastúpiť do školy.
      8. Ak výsledok testovania je pozitívny, žiak sa riadi pokynmi všeobecného lekára pre deti a dorast, prípadne RÚVZ.

      Žiaci, ktorí sú očkovaní, prekonaní a sú bezpríznakoví (výnimka z karantény) sa riadia pokynmi triednych učiteľov.

       

    • INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU
     • INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU

     • na školský rok 2022/2023

      V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. MŠVVaŠ SR určuje termíny konania prijímacích skúšok od  2. mája 2022 do 10. mája 2022 pre školský rok 2022/2023.

      Prihlášky na prijímacie konanie  do 1. ročníka  štvorročného štúdia a osemročného štúdia podá zákonný zástupca uchádzača do 14. 3. 2022  riaditeľovi základnej školy prostredníctvom školského systému EduPage. Riaditeľom potvrdenú prihlášku odošle zákonný zástupca prostredníctvom Edupage  na Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene najneskôr do 20. 3. 2022.

      Zákonný zástupca, ktorý nemá prístup do EduPage podá prihlášku v listinnej podobe.

      Prijímacie skúšky pre štvorročnú aj osemročnú formu štúdia na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia:

      • v prvom termíne 2. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  3. mája 2022
      • v druhom termíne 9. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  10. mája 2022

       

      Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 budú zverejnené na webovej stránke školy najneskôr do 28. februára 2022.  

      Deň otvorených dverí  pre obidve formy štúdia budeme realizovať online formou.  Termín čoskoro zverejníme na webovej stránke školy.

      V prípade záujmu si môžete dohodnúť osobné stretnutie s vedením školy na telef. čísle 045/5333 920  alebo e-mailom na  podatelna@gymzv.sk.

       

       

    • Olympiáda v ruskom jazyku
     • Olympiáda v ruskom jazyku

     • Školské kolo sa v našej škole konalo 12. 1. a 17. 1. 2022.  Študenti najprv absolvovali písomnú časť súťaže a najlepší v každej kategórii postúpili do ústnej časti. Odpovede súťažiacich študentov v ruskom jazyku boli  veľmi vyrovnané a konkurencia bola veľká.
       

      Umiestnenie študentov je nasledovné:
      Kategória  A3 

      1. miesto - Samčuk Maxim ( SX A)

      Kategória B3 

      1.miesto -  Vozniuk Yevhenii ( SX A)


      Kategória B1

      1.miesto -  Ignacik Maxim  ( II.C ) 

      2.miesto -  Spodniak Marek   ( I.B )
      3.miesto -  Vrťová Natália ( I.B ) 

      Kategória B2
      1.miesto -  Dubajová Janka  ( III.C )

      2.miesto -  Ondričková Lýdia  ( III.C )
      3.miesto -  Mikulová Hana  ( III.B )

      Ďakujeme všetkým študentom za účasť a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom. Víťazom jednotlivých kategórií držíme palce v krajskom kole ORUJ.                    

       

    • 15. ročník súťaže iBobor
     • 15. ročník súťaže iBobor

     • V dňoch 8. - 12. novembra 2021 prebehla informatická súťaž iBobor, ktorej sa zúčastnilo 102813 žiakov z celého Slovenska (zapojilo sa 1378 škôl). Medzi nimi bolo aj  83 súťažiacich z našej školy. Ocenili sme najúspešnejších v každej kategórii.

      V kategórii BENJAMÍN (Príma – Sekunda) súťažilo 49 žiakov, najlepšie sa umiestnili:

             1. miesto        Milan Bogár                SE A

             1. miesto        Marián Václavík         SE A

             2. miesto        Šimon Timko               SE A

             2. miesto        Sofia Ostrihoňová       SE A 

      V kategórii KADET (Tercia – Kvarta) bolo úspešných 8 riešiteľov,  prvé dve miesta získali:

            1. miesto         Alica Švecová              KV A

            1. miesto        Michal Badinka           TE A 

            2. miesto        Adrián Bradáč             KV A

            2. miesto        Martina Bublincová    KV A 

      V kategórii JUNIOR (Kvinta, Sexta, 1. a 2. ročník) sme mali 22 súťažiacich, najúspešnejší boli:

            1. miesto        Lucia Sedmáková        II. B

            1. miesto        Daniela Pápežová       KI A

            2. miesto        Jakub Markech           KI A 

       

      V kategórii SENIOR (3. a 4. ročník) súťažili 4 študenti. Najviac bodov získali:

      1. miesto      Jakub Rolko                 III. C
      2. miesto      Michal Almáši               III. C
    • Vážení rodičia, milí žiaci,
     • Vážení rodičia, milí žiaci,

     • po predĺžených zimných prázdninách sa 10. januára 2022 začne prezenčné vyučovanie.

      Žiadame Vás, aby ste sa pred nástupom do školy otestovali AG samotestami. Zároveň nezabudnite zadať dátum a výsledok samotestu cez Žiadosti/Vyhlásenia do Edupage.

      Vyučovanie bude prebiehať v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM, preto je potrebné pred nástupom odovzdať prostredníctvom Edupage aj Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Ďakujeme za ústretovosť a tešíme sa na stretnutie.

      RNDr. Ivetta Vidová, riaditeľka školy

    • Vianočný hudobný pozdrav
     • Vianočný hudobný pozdrav

     • Hoci nám pandemická situácia neumožnila tento rok uskutočniť tradičné podujatie Vianoce v škole, pripravili si naši študenti malý hudobný pozdrav.  Nadaní žiaci zahrali a zaspievali vianočnú pieseň Tichá noc vo všetkých cudzích jazykoch, ktoré sa vyučujú na našom gymnáziu. Spoločne v závere zaspievali Tichú noc aj v slovenčine. 

      Študenti vytvorili pre všetkých malý darček a zároveň úprimné želanie  radostných a pokojných vianočných sviatkov.

    • KRABIČKY PLNÉ LÁSKY
     • KRABIČKY PLNÉ LÁSKY

     • Naša škola sa pred Vianocami zapojila do dobrovoľnej akcie Krabičky plné lásky pod záštitou Banskobystrického samosprávneho kraja. Pevne veríme, že darčeky, ktoré boli odovzdané do domovov dôchodcov vo Zvolene, urobili našim seniorom veľkú radosť a spríjemnili im smutné a ťažké chvíle, ktoré v čase pandémie prežívajú v izolácii od svojich blízkych.

      Zo srdca ďakujeme všetkým štedrým darcom.

       

       

    • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • V priebehu mesiaca november sa v našej škole konali školská kolá Olympiády v anglickom jazyku v jednotlivých kategóriách.
      Umiestnenie žiakov je nasledovné:

      Kategória 1A

      1. miesto – Barbora Báťková  (SE A)
      2. miesto – Adrián Sliacky (SE A)
      3. miesto – Jana Gavliaková  (SE A)

      Kategória 1B

      1. miesto – Krištof Čech (TE A)
      2. miesto  - Hana Vidová (KV A)
      3. miesto – Regina Kamoďová (TE A) /Alica Švecová (KV A)

      Kategória 2A

      1. miesto – Laura Bakšová (SX A)
      2. miesto – Jakub Šaling (KI A)
      3. miesto – Jakub Markech (KI A)

      Kategória 2B

      1. miesto – Viviána Hamariková (IV.A)
      2. miesto – Anna Bellová (IV.C)
      3. miesto – Milan Schmidt (III.B)

      Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným želáme energiu a motiváciu v ďalšom štúdiu  pre život dôležitého anglického jazyka.

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • Dňa 6. 12. 2021 sa uskutočnilo školské kolo  Olympiády ľudských práv pre študentov 1. - 4. ročníka. Študenti si  preverili  svoje vedomosti  v písomnej časti, ktorá pozostávala  z  tém: demokracia, rodová rovnosť, ľudské práva, diskriminácia, tolerancia, Európska únia, inštitúcie a organizácie, ktoré chránia ľudské práva...

      Spomedzi všetkých súťažiacich obsadila 1. miesto Alexandra Poliačiková zo IV.A, na 2.mieste skončila Alexandra Berkyová z KI A a 3. miesto si vybojovala  Janka Babicová z III.A.

      Víťazka školského kola bude reprezentovať našu školu v krajskom kole v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutoční 10. 2. 2022 online formou.

      Víťazkám srdečne blahoželáme a ďakujeme za aktívnu účasť v olympiáde.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 10. 12. 2021 sa konalo školské kolo OSJL online formou. Do školského kola sa prihlásilo 24 súťažiacich.

      Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách je nasledovné:

      B kategória
      1. Katka Kocúrová  (II.B)
      2. Sára Podhradská (II.A)
      3. Alžbeta Konôpková  (I.A)

      A kategória
      1. Ema Kucejová (III.C)
      2. Jakub Rolko (III.C), Janka Dubajová (III.C)

      Do krajského kola postupujú víťazi jednotlivých kategórií. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť v súťaži, teší nás ich záujem o slovenský jazyk a literatúru. Víťazom blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

    • Virtuálne cestovanie s projektom Erasmus+
     • Virtuálne cestovanie s projektom Erasmus+

     • V dňoch 6. 12. – 8. 12. 2021 pokračovali virtuálne aktivity partnerských tímov z Nemecka, Maďarska, Chorvátska, Rumunska a Slovenska v projekte Erasmus+ s názvom „Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut“. Náš tím tvorilo 14 žiakov z triedy Sexta A.

      Žiaci spoznávali ďalšiu z partnerských krajín – Chorvátsko a partnerskú školu v meste Osijek. Venovali sa téme „Reisen-cestovanie“ a zdokonaľovali svoje jazykové a digitálne kompetencie. Najmodernejšie učiace aplikácie, ktoré tu boli využité, sú novinkou pre žiakov aj pedagógov. Umožňujú efektívne a zaujímavo realizovať rôzne fázy dištančného aj prezenčného vyučovania cudzích jazykov.

      Spestrením virtuálneho stretnutia bolo zhotovenie darčeka a vianočných pozdravov, ktoré si žiaci partnerských škôl vzájomne vymenia. V prípade priaznivej situácie sa koncom školského roka zrealizuje aj krátkodobá výmena skupín žiakov v meste Osijek, ktorá nadviaže na virtuálne aktivity spoločnou návštevou zaujímavých miest.   

       

       

    • Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
     • Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 9.12.2021 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Olympiáda sa konala v náročnejších podmienkach kombinovane - prezenčne aj dištančne. Bez ohľadu na podmienky naši žiaci podali výborné výkony.

       

      Žiaci sa umiestnili nasledovne:

      kategória 1A

      1. miesto: Kimáková Paulína (PR A)

      2. miesto: Bielik Lukáš (PR A)

      3.miesto: Markechová Janka (PR A)

       

      kategória 1B

      1. miesto: Krahulec Ján (KV A)

      2. miesto: Pirníková Terézia (KV A)

      3. miesto: Tomášová Michaela (KV A)

       

      kategória 2A

      1. miesto: Záveraková Sarah  (II. B)

      2. miesto: Gáborík Ivan (II.B)

      3. miesto: Cepková Andrea (I.C)

       

      kategória 2B

      1. miesto: Hamariková Viviána  (IV.A)

      2. miesto: Harbutová Zuzana  (KI A)

      3. miesto: Rovňaníková Nina (III.A)

      Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným prajeme veľa chuti do ďalšieho štúdia krásneho francúzskeho jazyka.

    • Školské kolo Olympiády v NEJ
     • Školské kolo Olympiády v NEJ

     • Dňa 26.11. 2021sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

      Písomná časť súťaže prebehla online. V tejto časti riešili súťažiaci úlohy na porozumenie na základe počúvania a čítania textov a gramaticko-lexikálne úlohy. Ústna časť sa nekonala. Na základe výsledkov z písomnej časti postúpili prví dvaja z každej kategórie do okresného kola.

      Školského kola sa zúčastnilo 76 žiakov, ktorí súťažili v štyroch kategóriách.  

      Výsledky školského kola:

      Kategória 1A

      1.miesto: Lukáš Bielik (PR A)

      2.miesto: Peter Lešo  (SE A)

      3.miesto: Ella Noemi Balážová (SE A)

       

      Kategória 1B

      1.miesto: Nela Hanesová  (KV A)

      2.miesto: Michaela Vidová (TE A)

      3.miesto: Oliver Kazda (KV A)

       

      Kategória 2A

      1.miesto: Nina Hanesová (SX A)

      2.miesto: Gerhart Maxim Mrtvik  (I.A)

      3.miesto: Laura Bakšová (SX A)

       

      Kategória 2B

      1.miesto: Michaela Krajčiová (IV.B)

      2.miesto: Timotej Bálint  (III.B)

      3.miesto: Tatiana Alexandra Longauerová (IV.B),  Andrej Velič (III.B)

       

      Víťazom srdečne blahoželáme!

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • Symbol 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS
      Červené stužky sú symbolom a zároveň aj názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS.

      Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou MZ SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

      A  Aktuálny problém? 
      I   Individuálny problém?
      D  Dlhodobý problém?
      S   Spoločenský problém?

      AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.

      Tento problém nie je ľahostajný ani našim študentom. V tomto  roku sme  sa zapojil už do 15.ročníka celoslovenskej kampane, ktorá vyvrcholí počas decembra. Študenti symbolicky vytvorili  živú červenú stužku. Do výtvarnej súťaže kampane 2021 prispeli svojimi výtvarnými dielkami aj žiaci zo Sekundy  Dominik Gibala, Marián Václavík, Šimon Timko a Lenka Mojžišová z  Kvinty .  

      Úprimné poďakovanie za aktívnu účasť v tejto kampani a podporu správnej myšlienky patrí všetkým zúčastneným z našej školy.

    • BEST IN ENGLISH - medzinárodná online súťaž v anglickom jazyku
     • BEST IN ENGLISH - medzinárodná online súťaž v anglickom jazyku

     • Dňa 26.11. 2021 sa 52 študentov z našej školy zúčastnilo unikátnej medzinárodnej online súťaže v anglickom jazyku  BEST IN ENGLISH. Skupina vybraných žiakov od Tercie až po maturantov si mala možnosť preveriť svoje jazykové zručnosti, zabojovať  o titul “Najlepší v angličtine“ a vyhrať aj hodnotné ceny.

      Oficiálne výsledky súťaže budú známe a zverejnené v krátkom čase.

    • Projekt Erasmus + explainig – europe pokračuje
     • Projekt Erasmus + explainig – europe pokračuje

     • Ďalšie stretnutie žiakov v rámci projektu Erasmus+ s názvom explaining- europe sa konalo v dňoch  22. -  26. novembra 2021. Kvôli zlej pandemickej situácii pracovali naši žiaci so žiakmi z partnerských škôl z Nemecka a Poľska len virtuálne - prostredníctvom aplikácie Teams. Na stretnutí sa zúčastnilo 11 žiakov zo štvrtého ročníka.

      Žiaci pracovali hlavne v medzinárodných skupinách, v ktorých diskutovali so svojimi partnermi o konkrétnej téme a poskytovali informácie z pohľadu našej krajiny, vyhľadávali informácie na internete a vyjadrovali svoj názor aj formou rôznych dotazníkov.

      Nakoľko naši žiaci nemohli vycestovať do Poľska, poskytli nám projektoví partneri virtuálny pohľad na mesto Gdansk a múzeá v ňom, ktoré v rámci kultúrneho programu navštívili žiaci z Nemecka a Poľska počas projektového týždňa.

      Účasťou na projekte si zlepšili naši žiaci digitálne a komunikačné zručnosti v cudzom jazyku a získali mnoho informácií o partnerských krajinách. Na záver stretnutia zhodnotili v online-dotazníku obsah, priebeh a celkový prínos projektového stretnutia. Vyjadrili svoju spokojnosť a záujem o  podobné  aktivity. 

    • ĽUDSKÉ PRÁVA A MY
     • ĽUDSKÉ PRÁVA A MY

     • Pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie v novembri a v rámci podujatia HUMAN FÓRUM sa zúčastnili žiaci z III.B – Stela Šufliarska, Petra Suchá, Lucia Michalovičová, Timotej Bálint a Tomáš Hitka vedomostnej ľudskoprávnej súťaže, v ktorej obsadili vynikajúce 1. miesto medzi školami v Banskobystrickom kraji.

      SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

    • Športové súťaže
     • Športové súťaže

     • Od 2. 11. 2021 prebiehali v našej škole športové turnaje. 12. 11. 2021 sa uskutočnili finálové zápasy vo vybíjanej, florbale, basketbale a volejbale.

      Výsledky turnajov sú nasledovné:

      Vybíjaná - 1. miesto - Búrlivé črevá, 2. miesto - Divé Mačky

      Florbal - 1. miesto - Meglepetéš, 2. miesto - Baculíkovci

      Basketbal - 1. miesto - Chlapci Basket, 2. miesto - Negatívne Asociácie, 3. miesto - Bombarďáci, 4. miesto - Naše naj

      Volejbal - 1. miesto - Šikulloo, 2. miesto - III. C, 3. miesto - III.A, 4. miesto - 86% Kvinta A

      Víťazom blahoželáme a tešíme sa, že aj v  náročnom covidovom čase sa nájde veľa žiakov túžiacich si zašportovať a zmerať svoje výkonostné sily s inými žiakmi školy.