• 48. ročník Geografickej olympiády
     • 48. ročník Geografickej olympiády

     • Celoštátne kolo Geografickej olympiády (kategória E) sa v školskom roku 2019/2020 z dôvodu šírenia koronavírusu neuskutočnilo. 

      Ako určitá náhrada bola žiakom, ktorí mali postúpiť do krajského kola Geografickej olympiády, ponúknutá možnosť dištančne sa zapojiť dňa 9. 6. 2020 do geografickej súťaže GQIQ.

      Víťazom v kategórii E sa stal Hugo Gál  (TEA). Hugovi k tomuto úspechu srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Rozlúčka štvrtákov 1. a 2. júna 2020
     • Rozlúčka štvrtákov 1. a 2. júna 2020

     • Mesiac máj a začiatok júna už tradične patrí  našim štvrtákom - absolventom, ktorí sa lúčia so svojím gymnáziom, spolužiakmi a učiteľmi. Je to pomyselná bodka za jednou krásnou kapitolou ich životného príbehu.

      101. absolventská rozlúčka bola, bohužiaľ, úplne iná ako všetky predchádzajúce. Vírus COVID-19, nepozvaný hosť, prekazil obľúbené tradície spojené s touto udalosťou. Študenti nezažili spoločný slávnostný nástup s tablami, nevypočuli si múdry a láskavý príhovor pani riaditeľky, neprešli špalierom mladších spolužiakov a nezazvonili si poslednýkrát na zvonček pri odchode z budovy školy.  Podstatu rozlúčky však pandémia „neprekryla“. Aj v tejto zložitej spoločenskej  situácii  mohli študenti za prísnejších opatrení, ale pekne a dôstojne, zavŕšiť  jednu etapu svojej životnej cesty. Naši absolventi aj v tomto roku, ako vždy,  odchádzajú s nadobudnutými vedomosťami, múdri , dospelí, odchádzajú so spomienkami na spolužiakov, učiteľov a svoju školu.

      Prajeme im  šťastné vykročenie do ďalšieho života.

    • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Európy
     • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Európy

     • (Tvorba plagátu, prezentácie, eseje)

      Do súťaže sa zapojilo 61 študentov 1. až 3. ročníka. Zastúpenie mali triedy I.B – 12 , I.C – 4, II.A – 5, II.C – 11, III.A – 13, III.B – 5 a III.D – 11 študentov.

      Práce boli zamerané na vznik, históriu EÚ a  jej ciele smerom k školám. Študenti prezentovali názory, čo EÚ poskytuje a umožňuje dnešným mladým ľuďom.

      Celkovo vzniklo 19 plagátov, 31 prezentácií a 9 „zamyslení“ nad EÚ (esejí).

      Všetky práce mali veľmi dobrú úroveň a bolo ťažké vybrať najlepšie.

      Najlepšie ocenené práce:

      plagáty – Lujza Šufliarska, Janka Dubajová, Sebastián Soroska;

      prezentácie  - Dominika Adamcová, Eva Herichová , Diana Dobiasová;

      esej - Tomáš Jablonský.

      Svoj názor na činnosť a ciele EÚ veľmi invenčným spôsobom  vyjadril  Peter Stahl - nahral vlastnú gitarovú variáciu.

      Všetkým študentom ďakujeme za ich aktivitu a blahoželáme oceneným.

    • Geografická olympiáda a jej úspechy
     • Geografická olympiáda a jej úspechy

     • Školský rok 2019/2020

      Do školského kola študenti odovzdali práce v kat. A v počte 23, v kat. B v počte 7. Úspešní riešitelia boli so svojimi prácami v kat. A -  21 študentov, v kat. B  - 6 študentov. Kategóriu Z ( 5. 2. 2020) riešilo 17 študentov.

      Výsledky školského kola

      kat. A                  

      1.  Martin Nôta, III.D: Turecko – Ázia alebo Európa?

      2.  Simona Pacalajová, II.A: Energetická bezpečnosť EÚ

      3. Anna Mária Slamová, II.C: Škótsko  a Hana Sujová, II.A: Energetická bezpečnosť EÚ

      kat. B                   

      1.  Ivo Bednář, III.B: Zmeny krajiny v historických obrazoch

      2.  Martina Brindová, IV.D : Pekárenská a cukrárenská výroba na Slovensku

      3. Sandra Mária Ilončiaková, II.A: Slovenské rieky – včera a dnes

      kat. Z                   

      1. Liptáková Mirka – IV.D

      2. Nôta Martin – III.D

      3. Hamariková II.A, Farbáková II.A, Balková II.A.,  Šulek III.B,  Nemčoková III.D, Bellová II.C,  Harbutová TER A

      V krajskom kole nás reprezentovalo 11 študentov.  Desiati získali titul  „Úspešní riešitelia GO“.

      V kat. A obsadil Martin Nôta 1. miesto, Simona Pacalajová  4. miesto.

      V kat. B  obsadil  Ivo Bednář 2. miesto.

      V kat. Z unikol  Mirke Liptákovej postup do celoslovenského kola o 1 miesto – skončila na 5. mieste.

      Študenti už majú za sebou aj účasť v celoslovenskom kole. Naše gymnázium malo výborných reprezentantov -  Martina Nôtu a Iva Bednářa. Martin Nôta získal 1. miesto v kat. A a Ivo Bednář v B kat. skončil na 11.mieste.

      Ďakujeme všetkým študentom za ich prácu a snaženie „na poli“ GO a blahoželáme k jedinečným úspechom.

      RNDr. Anna Hobzová

    • Súťaž ku Dňu Európy - 9. máj
     • Súťaž ku Dňu Európy - 9. máj

     • Deň Európy krajiny Európskej únie oslavujú každý rok. Týmto oceňujú činnosť samotnej Európskej únie, pripomínajú si  zjednotenie Európy po druhej svetovej vojne. Zároveň je tento deň aj spomienkou na všetkých ľudí, ktorí prispeli k  porážke fašizmu a skončeniu druhej svetovej vojny.

      V rámci projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, do ktorého je škola zapojená, vyhlasujeme súťaž v tvorbe plagátu, prezentácie alebo eseje  ku Dňu Európy o EÚ a jej činnosti .

      Základnou myšlienkou projektu je:  Čo robí pre nás EÚ a čo nám umožňuje členstvo v EÚ? Ako študentom pomáha posúvať sa ďalej  v oblasti vzdelania, cestovania, vyrovnávania rozdielov medzi krajinami? Ako pociťujú študenti  súdržnosť  a vzájomnú pomoc, záštitu nad mierom? Ako chápu  rôzne kultúry?

      Uplatnite vlastné nápady, doplňte obrázkami , kolážami aj vlastnými výtvormi . Kreativite a vtipnosti sa medze nekladú.
      Najlepšie nápady a výtvory budú prezentované na stránke školy.

      Práce posielajte na školskú mailovú adresu p. Hobzovej do 8. 5. 2020.
       

    • PRIJÍMACIE KONANIE
     • PRIJÍMACIE KONANIE

     • Rozhodnutím ministra školstva SR boli určené termíny týkajúce sa prijímacieho konania  na stredné školy (4-ročné aj 8-ročné štúdium)

      • Prihlášky na vzdelávanie v strených školách sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať.
      • Riaditeľ základnej školy odošle prihlášky na príslušné stredné školy do 21. mája 2020.
      • Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (počet žiakov, ktorých možno prijať, kritériá a ostatné podmienky) do 28. apríla 2020.
      • Prijímacie skúšky sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne po skončení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
    • Veľký úspech mladého vedca z GĽŠ vo Zvolene
     • Veľký úspech mladého vedca z GĽŠ vo Zvolene

     • Po krásnom úspechu nášho študenta Viliama Glézla v Krajskom kole SOČ, kde obsadil prvé miesto v kategórii fyzika, matematika a v kategórii biológia, jeho víťazné ťaženie pokračuje.

      Na základe zisku najvyššieho ocenenia FVAT AMAVET 2019 sme sa aj v tomto krízovom období zúčastnili 27. ročníka Medzinárodnej súťaže vedeckých projektov Akademika Vernadského pod záštitou Ruskej akadémie vied. Vzhľadom na súčasnú spoločenskú situáciu súťaž prebiehala dištančnou formou. Prácu prezentoval 7.4. 2020 v anglickom jazyku v kategórii Špeciálna medicína, prevencia ochorení a medicínska genetika. O diskusiu po prezentácii prejavilo záujem veľa odborníkov.

      Po desiatich dňoch prišlo vyhodnotenie, ktoré nás veľmi potešilo. Naša práca získala 1. miesto vo svojej  kategórii, bola tiež ocenená ako práca s najväčším vedeckým prínosom a bola vyhodnotená ako najlepší vedecký projekt v súťaži Akademika Vernadského.

      Sme nesmierne hrdí, že tento mladý vedec je žiakom nášho gymnázia. Prajeme mu veľa úspechov na jeho ceste za vedeckým poznaním, ktoré môže pomôcť ľuďom s vážnymi ochoreniami.  

    • KRAJSKÉ KOLO SOČ
     • KRAJSKÉ KOLO SOČ

     • Dňa 16. apríla 2020 sa uskutočnila krajská prehliadka prác SOČ dištančnou formou.

      Tento náhradný postup pre realizáciu súťaže navrhol ŠIOV ako organizátor SOČ a následne ho podporil aj nový minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Nesmierne nás teší obrovský úspech nášho žiaka Viliama Glézla. Súťažil v dvoch kategóriách a  obsadil krásne 1. miesta. Výsledky sú uvedené v tabuľke.

      Umiestnenie zaručuje postup do celoštátnej prehliadky prác SOČ. Vzhľadom k terajšej situácii by sa celoštátna prehliadka mala konať tiež dištančnou formou. Organizátorom je KCVČ Trenčín.

      Viliamovi Glézlovi gratulujeme a prajeme mu veľa šťastia v celoštátnom kole, výsledky ktorého budú známe najneskôr do 29. mája 2020.

       

      Mgr. Krnáč Pavel

      koordinátor SOČ

    • Krátkodobá výmena skupín žiakov na Slovensku – Erasmus+
     • Krátkodobá výmena skupín žiakov na Slovensku – Erasmus+

     • V dňoch 2.3 – 6.3. 2020 sa na pôde nášho gymnázia uskutočnila krátkodobá výmena skupín žiakov v rámci projektu Erasmus+ pod názvom: „Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut“. Privítali sme u nás našich partnerov z Nemecka, Maďarska, Chorvátska a Rumunska. Žiaci z partnerských krajín boli ubytovaní prevažne v hostiteľských rodinách, kde prichádzali do priameho kontaktu s našou kultúrou a ľuďmi.

      Počas úvodných aktivít, zameraných na vzájomné zoznámenie sa a nadviazanie komunikácie, sa vytvorila príjemná priateľská atmosféra. Všetci spoločne pripravili prehliadku tradičných produktov z každej krajiny. Naši žiaci prostredníctvom prezentácií predstavili hosťom školu, mesto a pamiatky UNESCO na Slovensku. Zrealizovali aj interaktívnu  prehliadku Zvolena.

      Účastníci projektu navštívili historické mesto Banskú Štiavnica, jaskyňu Domica, drevený kostolík v Hronseku, aby tak spoznali bližšie miesta svetového kultúrneho dedičstva UNESCO u nás. V Literárno- hudobnom múzeu v Banskej Bystrici sa zoznámili s naším tradičným hudobným nástrojom – fujarou, zapísanou tiež v zozname UNESCO.

      Na hodinách nemeckého jazyka, ktorých štruktúra a metodika bude súčasťou výsledného produktu - Metodickej príručky pre učiteľa v digitálnej aj knižnej podobe, sa žiaci venovali téme Zdravie. Zdokonaľovali sa v jazykových, digitálnych kompetenciách a sociálnych zručnostiach. Vyučovanie bolo realizované pomocou digitálnych technológií s využitím programu „my simpleshow“ , internetovej stránky www.gocongr.com a aplikácie slido.com-App.

      V závere prebiehala reflexia, diskusia, evalvácia aktivít, príprava správ a foriem diseminácie projektu. Účastníci vyhodnotili vzájomnú spoluprácu i celkovú atmosféru stretnutia. Pomocou počítačovej techniky vytvárali fotokoláže a plagáty obsahujúce všetko charakteristické pre túto krátkodobú výmenu a novými zážitkami naplnený týždeň.

      Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým rodičom  hostiteľských rodín, ktorí vynaložili veľké úsilie, aby sa naši hostia cítili u nás príjemne.

      Zároveň ďakujeme aj našim sponzorom, ktorými boli Mesto Zvolen, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Zvolenská mliekareň s.r.o., DRU a.s. Zvolen, Hriňovská mliekareň Koliba a Poľnohospodárske družstvo Lieskovec, že nám vyšli v ústrety a prispeli k obohateniu našich projektových aktivít slovenskými produktmi a poskytnutím propagačného materiálu o Slovensku.

      Nasledujúca krátkodobá výmena skupín žiakov je naplánovaná v Rumunsku v meste Satu Mare, kde sa opäť stretnú zástupcovia z týchto piatich partnerských krajín.

       

       

    • Snažíme sa pomáhať
     • Snažíme sa pomáhať

     • Naša škola ja zatvorená, ale učitelia a žiaci usilovne pracujú doma. Na Slovensku vznikla iniciatíva výroby chýbajúcich ochranných štítov pre zdravotníkov pomocou 3D tlače. Vďaka projektu ITakadémia má naša škola potrebné vybavenie aj materiál na ich výrobu. Rozhodli sme sa využiť našu „učebnú pomôcku“ 3D tlačiareň a pomôcť zdravotníkom v prvej línii. V piatok sa nám podarilo pripraviť prvých 30 ks štítov, ktoré sme darovali do Nemocnice vo Zvolene. Chceme poďakovať projektu IT Akadémia za technickú podporu a zabezpečenie laserom vyrezaných fólií, ktoré nám expresne dodali z CVTI SR z Bratislavy. Fólie boli zakúpené občianskym združením AGNICOLI.  Materiál sa nám postupne míňa, ale chceme a budeme ďalej tlačiť, pretože spotreba ochranných štítov je veľká.

      Ak nás chcete v tejto iniciatíve podporiť, prispejte na účet Rady rodičovských združení pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Z darov zabezpečíme len materiál a technické vybavenie. Ak nám to výška darov dovolí, zakúpime ďalšiu 3D tlačiareň pre školu, aby sme mohli zvýšiť výrobnú kapacitu, ktorá je limitovaná rýchlosťou tlače.

      IBAN: SK95 0900 0000 0050 4987 8239

      Do správy pre prijímateľa uveďte: dar COVID 19

      Dar vo výške 10 € stačí na výrobu 5 ks štítov.

      Ak poznáte zdravotníkov, ktorí potrebujú štít, vyplňte dopytový formulár.

      Projekt tlače štítov sme mohli realizovať vďak IT Akadémii.

    • MATURITNÉ SKÚŠKY
     • MATURITNÉ SKÚŠKY

     • Rozhodnutím ministra školstva SR boli určené termíny internej časti maturitnej skúšky.

      • Interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej časti sa uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020.

       

    • Vážení kolegovia, rodičia, milí študenti,
     • Vážení kolegovia, rodičia, milí študenti,

     • minister školstva SR vydal opatrenie na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré je zamerané na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Z opatrenia vyplýva:

      • škola zostáva zatvorená až do odvolania,
      • písomné maturitné skúšky (externá časť a písomná forma  internej časti MS) sa v tomto školskom roku neuskutočnia,
      • ústna forma maturitnej skúšky by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby, najneskôr do 30. 6. 2020,
      • ruší sa Testovanie 9, na základe toho budú upravené kritériá prijatia na štúdium,
      • prihlášky na stredné školy je možné podať najneskôr do 15. mája 2020 a k prihláške sa nevyžaduje  potvrdenie od lekára,
      • prijímacie pohovory sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020,
      • o postupe prijímania absolventov na VŠ sa ešte rokuje.

      Podrobné informácie nájdete na stránke MŠVVaŠ SR

      V naliehavých prípadoch nás kontaktujte na podatelna@gymzv.sk, prípadne telefonicky na tel. č. 0911081286.

      Prajem všetkým v tomto náročnom období veľa trpezlivosti, pohody a pevné zdravie.

       

      RNDr. Ivetta Vidová, riaditeľka školy

    • UČÍME Z DOMU, UČÍTE SA DOMA
     • UČÍME Z DOMU, UČÍTE SA DOMA

     • Už dva týždne všetky školy pracujú v zvláštnom režime. Učitelia a žiaci sa nestretávajú, učíme z domu a pomaly si na tento spôsob vyučovania zvykáme.

      Chcem poďakovať všetkým učiteľom za svedomitý prístup, prípravu materiálov a pracovných listov pre svojich žiakov a tiež za konzultácie, ktoré poskytujú.

      Taktiež ďakujem rodičom a žiakom za zodpovedný prístup k školským povinnostiam a plnenie úloh podľa pokynov vyučujúcich.

      Zároveň vyzývam učiteľov, žiakov a rodičov, aby spolu komunikovali, aby boli trpezliví a počúvali sa navzájom.

      Milí žiaci, ak z akýchkoľvek dôvodov (choroba, technika, ...) neviete splniť zadané úlohy, kontaktujte príslušného vyučujúceho, prípadne triedneho učiteľa.

      Prajem Vám všetkým v tomto náročnom období veľa zdravia, pokoja a trpezlivosti.

       

      RNDr. Ivetta Vidová, riaditeľka školy

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Gymnázium Ľudovíta Štúra na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu  oznamuje,  že od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 (vrátane) bude škola zatvorená.

      Žiaci zostávajú doma, vyhýbajú sa kontaktom s inými ľuďmi, nezúčastňujú sa spoločenských stretnutí a dôsledne dodržiavajú pokyny hygienikov.

      Vyučovací proces bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie medzi učiteľom a žiakom. Žiak dostane študijný materiál a zadania domácich úloh, ktoré odovzdá danému vyučujúcemu podľa jeho pokynov. Vyučujúci budú prácu žiaka klasifikovať. Apelujem na zodpovedný prístup žiakov a zákonných zástupcov žiakov, aby dodržiavali pokyny vyučujúcich.

      Informácie o termíne konania EČ MS a PFIČ MS 2020  získate na webovej stránke www.minedu.sk.

      Podpisovanie prihlášok na vysoké školy bude zabezpečené 30. marca 2020.

      Vedenie Gymnázia Ľudovíta Štúra

       

    • PRERUŠENIE VYUČOVANIA A PREVÁDZKY ŠKOLY
     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA A PREVÁDZKY ŠKOLY

     • Gymnázium Ľudovíta Štúra na základe pokynu č. 003/2020/UKRBBSK oznamuje,  že od 12. 3. 2020 do 18. 3. 2020 (vrátane) prerušuje vyučovanie a prevádzku školy.

      Žiaci zostávajú doma, vyhýbajú sa kontaktom s inými ľuďmi, nezúčastňujú sa spoločenských stretnutí a pracujú podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov, resp. triednych učiteľov.

      Na externú formu a písomnú formu internej časti maturitnej  skúšky nastúpia žiaci 4. ročníka dňa 17. 3. 2020 (SJL), 18. 3. 2020 (ANJ, RUJ, ŠPJ) a 19. 3. 2020 (MAT).  Po skončení  maturitnej skúšky  žiaci odídu domov.

      Tento pokyn platí do momentu, kým Ústredná maturitná komisia, resp. Ústredný krízový štáb SR nerozhodne inak. Odporúčame preto všetkým žiakom a rodičom denne sledovať webovú stránku MŠVVŠ SR a webovú stránku GĽŠ.

      Vedenie Gymnázia Ľudovíta Štúra

    • Valentínska kvapka krvi 2020 na GĽŠ
     • Valentínska kvapka krvi 2020 na GĽŠ

     • Už celé štvrťstoročie sa nám darí spájať tému lásky a spolupatričnosti s darovaním krvi. "Láska lieči" je slogan 25. ročníka Valentínskej kvapky krvi®.

      Naša škola sa každoročne zapája do tejto dobročinnej akcie. Stali sme sa súčasťou rodiny darcov krvi aj v jubilejnej valentínskej kampani  práve v deň  s magickým dátumom  20. 2. 2020. Prihlásilo sa 50 študentov. Mnohí chceli darovať krv prvýkrát.  Gymnastická telocvičňa  sa na pár hodín zmenila na mobilnú transfúznu stanicu. Spomedzi prihlásených bolo zdravotne vhodných  29 čestných darcov. Odkaz  - Darovať krv a vyjadriť tak lásku a spolupatričnosť človeka k človeku, zostáva rovnaký. Tí, ktorí krv potrebujú, dostanú novú šancu práve vďaka ľuďom, ktorí sú zdraví a ochotní darovať vzácny kúsok zo seba.

      Všetkým darcom ďakujeme za ich ochotu nezištne pomáhať pri záchrane ľudských životov tým najcennejším, čo majú, čo sa nedá nahradiť ničím – vlastnou krvou.

    • Vedecké dielne onkológia 2020
     • Vedecké dielne onkológia 2020

     • Dňa 19.2.2020 sme v našej škole už 10.krát privítali  doktorandov  a zamestnancov Ústavu experimentálnej onkológie a ďalších ústavov BMC SAV, ktorí  realizujú projekt  Vedecké dielne onkológia/VDO/ – popularizačno-náučné semináre. Vyjadrujú tak podporu globálnemu hnutiu Svetový deň boja proti rakovine -  4. február, ktoré je zastrešené motivačným heslom #IAmAndIWill - Som a chcem a Dňu výskumu rakoviny - 7. marca.

      V rámci projektu  VDO 2020  sme u nás privítali Ing. Silviu Schmidtovú, PhD.,  Mgr. Kristínu Plothovú  a Mgr. Janku Plavú. Všetky 3 sú mladé vedecké pracovníčky z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho  centra  SAV v Bratislave. V tomto ústave,  vďaka dlhoročnej spolupráci, sa nám podarilo nájsť možnosť vykonať  laboratórnu časť výskumnej práce nášho študenta Viliama Glézla, ktorý nás bude reprezentovať so svojím výskumom v USA.

      Nadácia výskumu rakoviny pomáha  mladým vedcom pracovať na špičkových prístrojoch. Do projektu Na kolesách proti rakovine sa pravidelne zapája aj GĽŠ na kolesách proti rakovine a výťažok zbierky je vždy určený na nákup konkrétneho prístroja.

      Boli by sme veľmi radi, keby sa študenti všetkých ročníkov mohli zapojiť do tejto zbierky, a tak podporili výskum v oblasti najzákernejšej a najrozšírenejšej choroby, akým rakovina je.

    • Krajské kolo v basketbale
     • Krajské kolo v basketbale

     • Dňa 12. 2. 2020 v Banskej Bystrici naše dievčatá reprezentovali GĽŠ na  krajskom kole v basketbale. Napriek chorobou pozmenenej zostave v  silnej konkurencii družstiev vybojovali krásne 3. miesto.  Najlepšou strelkyňou nášho  tímu sa stala Nina Janštová z 1.B s 18 bodmi a hneď za ňou Adela Bahledová z 2.D  s 8 bodmi.

      Dievčatám srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.