• KRAJSKÉ KOLO SOČ
     • KRAJSKÉ KOLO SOČ

     • Dňa 16. apríla 2020 sa uskutočnila krajská prehliadka prác SOČ dištančnou formou.

      Tento náhradný postup pre realizáciu súťaže navrhol ŠIOV ako organizátor SOČ a následne ho podporil aj nový minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Nesmierne nás teší obrovský úspech nášho žiaka Viliama Glézla. Súťažil v dvoch kategóriách a  obsadil krásne 1. miesta. Výsledky sú uvedené v tabuľke.

      Umiestnenie zaručuje postup do celoštátnej prehliadky prác SOČ. Vzhľadom k terajšej situácii by sa celoštátna prehliadka mala konať tiež dištančnou formou. Organizátorom je KCVČ Trenčín.

      Viliamovi Glézlovi gratulujeme a prajeme mu veľa šťastia v celoštátnom kole, výsledky ktorého budú známe najneskôr do 29. mája 2020.

       

      Mgr. Krnáč Pavel

      koordinátor SOČ

    • Krátkodobá výmena skupín žiakov na Slovensku – Erasmus+
     • Krátkodobá výmena skupín žiakov na Slovensku – Erasmus+

     • V dňoch 2.3 – 6.3. 2020 sa na pôde nášho gymnázia uskutočnila krátkodobá výmena skupín žiakov v rámci projektu Erasmus+ pod názvom: „Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut“. Privítali sme u nás našich partnerov z Nemecka, Maďarska, Chorvátska a Rumunska. Žiaci z partnerských krajín boli ubytovaní prevažne v hostiteľských rodinách, kde prichádzali do priameho kontaktu s našou kultúrou a ľuďmi.

      Počas úvodných aktivít, zameraných na vzájomné zoznámenie sa a nadviazanie komunikácie, sa vytvorila príjemná priateľská atmosféra. Všetci spoločne pripravili prehliadku tradičných produktov z každej krajiny. Naši žiaci prostredníctvom prezentácií predstavili hosťom školu, mesto a pamiatky UNESCO na Slovensku. Zrealizovali aj interaktívnu  prehliadku Zvolena.

      Účastníci projektu navštívili historické mesto Banskú Štiavnica, jaskyňu Domica, drevený kostolík v Hronseku, aby tak spoznali bližšie miesta svetového kultúrneho dedičstva UNESCO u nás. V Literárno- hudobnom múzeu v Banskej Bystrici sa zoznámili s naším tradičným hudobným nástrojom – fujarou, zapísanou tiež v zozname UNESCO.

      Na hodinách nemeckého jazyka, ktorých štruktúra a metodika bude súčasťou výsledného produktu - Metodickej príručky pre učiteľa v digitálnej aj knižnej podobe, sa žiaci venovali téme Zdravie. Zdokonaľovali sa v jazykových, digitálnych kompetenciách a sociálnych zručnostiach. Vyučovanie bolo realizované pomocou digitálnych technológií s využitím programu „my simpleshow“ , internetovej stránky www.gocongr.com a aplikácie slido.com-App.

      V závere prebiehala reflexia, diskusia, evalvácia aktivít, príprava správ a foriem diseminácie projektu. Účastníci vyhodnotili vzájomnú spoluprácu i celkovú atmosféru stretnutia. Pomocou počítačovej techniky vytvárali fotokoláže a plagáty obsahujúce všetko charakteristické pre túto krátkodobú výmenu a novými zážitkami naplnený týždeň.

      Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým rodičom  hostiteľských rodín, ktorí vynaložili veľké úsilie, aby sa naši hostia cítili u nás príjemne.

      Zároveň ďakujeme aj našim sponzorom, ktorými boli Mesto Zvolen, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Zvolenská mliekareň s.r.o., DRU a.s. Zvolen, Hriňovská mliekareň Koliba a Poľnohospodárske družstvo Lieskovec, že nám vyšli v ústrety a prispeli k obohateniu našich projektových aktivít slovenskými produktmi a poskytnutím propagačného materiálu o Slovensku.

      Nasledujúca krátkodobá výmena skupín žiakov je naplánovaná v Rumunsku v meste Satu Mare, kde sa opäť stretnú zástupcovia z týchto piatich partnerských krajín.

       

       

    • Snažíme sa pomáhať
     • Snažíme sa pomáhať

     • Naša škola ja zatvorená, ale učitelia a žiaci usilovne pracujú doma. Na Slovensku vznikla iniciatíva výroby chýbajúcich ochranných štítov pre zdravotníkov pomocou 3D tlače. Vďaka projektu ITakadémia má naša škola potrebné vybavenie aj materiál na ich výrobu. Rozhodli sme sa využiť našu „učebnú pomôcku“ 3D tlačiareň a pomôcť zdravotníkom v prvej línii. V piatok sa nám podarilo pripraviť prvých 30 ks štítov, ktoré sme darovali do Nemocnice vo Zvolene. Chceme poďakovať projektu IT Akadémia za technickú podporu a zabezpečenie laserom vyrezaných fólií, ktoré nám expresne dodali z CVTI SR z Bratislavy. Fólie boli zakúpené občianskym združením AGNICOLI.  Materiál sa nám postupne míňa, ale chceme a budeme ďalej tlačiť, pretože spotreba ochranných štítov je veľká.

      Ak nás chcete v tejto iniciatíve podporiť, prispejte na účet Rady rodičovských združení pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Z darov zabezpečíme len materiál a technické vybavenie. Ak nám to výška darov dovolí, zakúpime ďalšiu 3D tlačiareň pre školu, aby sme mohli zvýšiť výrobnú kapacitu, ktorá je limitovaná rýchlosťou tlače.

      IBAN: SK95 0900 0000 0050 4987 8239

      Do správy pre prijímateľa uveďte: dar COVID 19

      Dar vo výške 10 € stačí na výrobu 5 ks štítov.

      Ak poznáte zdravotníkov, ktorí potrebujú štít, vyplňte dopytový formulár.

      Projekt tlače štítov sme mohli realizovať vďak IT Akadémii.

    • MATURITNÉ SKÚŠKY
     • MATURITNÉ SKÚŠKY

     • Rozhodnutím ministra školstva SR boli určené termíny internej časti maturitnej skúšky.

      • Interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej časti sa uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020.

       

    • Vážení kolegovia, rodičia, milí študenti,
     • Vážení kolegovia, rodičia, milí študenti,

     • minister školstva SR vydal opatrenie na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré je zamerané na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Z opatrenia vyplýva:

      • škola zostáva zatvorená až do odvolania,
      • písomné maturitné skúšky (externá časť a písomná forma  internej časti MS) sa v tomto školskom roku neuskutočnia,
      • ústna forma maturitnej skúšky by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby, najneskôr do 30. 6. 2020,
      • ruší sa Testovanie 9, na základe toho budú upravené kritériá prijatia na štúdium,
      • prihlášky na stredné školy je možné podať najneskôr do 15. mája 2020 a k prihláške sa nevyžaduje  potvrdenie od lekára,
      • prijímacie pohovory sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020,
      • o postupe prijímania absolventov na VŠ sa ešte rokuje.

      Podrobné informácie nájdete na stránke MŠVVaŠ SR

      V naliehavých prípadoch nás kontaktujte na podatelna@gymzv.sk, prípadne telefonicky na tel. č. 0911081286.

      Prajem všetkým v tomto náročnom období veľa trpezlivosti, pohody a pevné zdravie.

       

      RNDr. Ivetta Vidová, riaditeľka školy

    • UČÍME Z DOMU, UČÍTE SA DOMA
     • UČÍME Z DOMU, UČÍTE SA DOMA

     • Už dva týždne všetky školy pracujú v zvláštnom režime. Učitelia a žiaci sa nestretávajú, učíme z domu a pomaly si na tento spôsob vyučovania zvykáme.

      Chcem poďakovať všetkým učiteľom za svedomitý prístup, prípravu materiálov a pracovných listov pre svojich žiakov a tiež za konzultácie, ktoré poskytujú.

      Taktiež ďakujem rodičom a žiakom za zodpovedný prístup k školským povinnostiam a plnenie úloh podľa pokynov vyučujúcich.

      Zároveň vyzývam učiteľov, žiakov a rodičov, aby spolu komunikovali, aby boli trpezliví a počúvali sa navzájom.

      Milí žiaci, ak z akýchkoľvek dôvodov (choroba, technika, ...) neviete splniť zadané úlohy, kontaktujte príslušného vyučujúceho, prípadne triedneho učiteľa.

      Prajem Vám všetkým v tomto náročnom období veľa zdravia, pokoja a trpezlivosti.

       

      RNDr. Ivetta Vidová, riaditeľka školy

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Gymnázium Ľudovíta Štúra na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu  oznamuje,  že od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 (vrátane) bude škola zatvorená.

      Žiaci zostávajú doma, vyhýbajú sa kontaktom s inými ľuďmi, nezúčastňujú sa spoločenských stretnutí a dôsledne dodržiavajú pokyny hygienikov.

      Vyučovací proces bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie medzi učiteľom a žiakom. Žiak dostane študijný materiál a zadania domácich úloh, ktoré odovzdá danému vyučujúcemu podľa jeho pokynov. Vyučujúci budú prácu žiaka klasifikovať. Apelujem na zodpovedný prístup žiakov a zákonných zástupcov žiakov, aby dodržiavali pokyny vyučujúcich.

      Informácie o termíne konania EČ MS a PFIČ MS 2020  získate na webovej stránke www.minedu.sk.

      Podpisovanie prihlášok na vysoké školy bude zabezpečené 30. marca 2020.

      Vedenie Gymnázia Ľudovíta Štúra

       

    • PRERUŠENIE VYUČOVANIA A PREVÁDZKY ŠKOLY
     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA A PREVÁDZKY ŠKOLY

     • Gymnázium Ľudovíta Štúra na základe pokynu č. 003/2020/UKRBBSK oznamuje,  že od 12. 3. 2020 do 18. 3. 2020 (vrátane) prerušuje vyučovanie a prevádzku školy.

      Žiaci zostávajú doma, vyhýbajú sa kontaktom s inými ľuďmi, nezúčastňujú sa spoločenských stretnutí a pracujú podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov, resp. triednych učiteľov.

      Na externú formu a písomnú formu internej časti maturitnej  skúšky nastúpia žiaci 4. ročníka dňa 17. 3. 2020 (SJL), 18. 3. 2020 (ANJ, RUJ, ŠPJ) a 19. 3. 2020 (MAT).  Po skončení  maturitnej skúšky  žiaci odídu domov.

      Tento pokyn platí do momentu, kým Ústredná maturitná komisia, resp. Ústredný krízový štáb SR nerozhodne inak. Odporúčame preto všetkým žiakom a rodičom denne sledovať webovú stránku MŠVVŠ SR a webovú stránku GĽŠ.

      Vedenie Gymnázia Ľudovíta Štúra

    • Valentínska kvapka krvi 2020 na GĽŠ
     • Valentínska kvapka krvi 2020 na GĽŠ

     • Už celé štvrťstoročie sa nám darí spájať tému lásky a spolupatričnosti s darovaním krvi. "Láska lieči" je slogan 25. ročníka Valentínskej kvapky krvi®.

      Naša škola sa každoročne zapája do tejto dobročinnej akcie. Stali sme sa súčasťou rodiny darcov krvi aj v jubilejnej valentínskej kampani  práve v deň  s magickým dátumom  20. 2. 2020. Prihlásilo sa 50 študentov. Mnohí chceli darovať krv prvýkrát.  Gymnastická telocvičňa  sa na pár hodín zmenila na mobilnú transfúznu stanicu. Spomedzi prihlásených bolo zdravotne vhodných  29 čestných darcov. Odkaz  - Darovať krv a vyjadriť tak lásku a spolupatričnosť človeka k človeku, zostáva rovnaký. Tí, ktorí krv potrebujú, dostanú novú šancu práve vďaka ľuďom, ktorí sú zdraví a ochotní darovať vzácny kúsok zo seba.

      Všetkým darcom ďakujeme za ich ochotu nezištne pomáhať pri záchrane ľudských životov tým najcennejším, čo majú, čo sa nedá nahradiť ničím – vlastnou krvou.

    • Vedecké dielne onkológia 2020
     • Vedecké dielne onkológia 2020

     • Dňa 19.2.2020 sme v našej škole už 10.krát privítali  doktorandov  a zamestnancov Ústavu experimentálnej onkológie a ďalších ústavov BMC SAV, ktorí  realizujú projekt  Vedecké dielne onkológia/VDO/ – popularizačno-náučné semináre. Vyjadrujú tak podporu globálnemu hnutiu Svetový deň boja proti rakovine -  4. február, ktoré je zastrešené motivačným heslom #IAmAndIWill - Som a chcem a Dňu výskumu rakoviny - 7. marca.

      V rámci projektu  VDO 2020  sme u nás privítali Ing. Silviu Schmidtovú, PhD.,  Mgr. Kristínu Plothovú  a Mgr. Janku Plavú. Všetky 3 sú mladé vedecké pracovníčky z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho  centra  SAV v Bratislave. V tomto ústave,  vďaka dlhoročnej spolupráci, sa nám podarilo nájsť možnosť vykonať  laboratórnu časť výskumnej práce nášho študenta Viliama Glézla, ktorý nás bude reprezentovať so svojím výskumom v USA.

      Nadácia výskumu rakoviny pomáha  mladým vedcom pracovať na špičkových prístrojoch. Do projektu Na kolesách proti rakovine sa pravidelne zapája aj GĽŠ na kolesách proti rakovine a výťažok zbierky je vždy určený na nákup konkrétneho prístroja.

      Boli by sme veľmi radi, keby sa študenti všetkých ročníkov mohli zapojiť do tejto zbierky, a tak podporili výskum v oblasti najzákernejšej a najrozšírenejšej choroby, akým rakovina je.

    • Krajské kolo v basketbale
     • Krajské kolo v basketbale

     • Dňa 12. 2. 2020 v Banskej Bystrici naše dievčatá reprezentovali GĽŠ na  krajskom kole v basketbale. Napriek chorobou pozmenenej zostave v  silnej konkurencii družstiev vybojovali krásne 3. miesto.  Najlepšou strelkyňou nášho  tímu sa stala Nina Janštová z 1.B s 18 bodmi a hneď za ňou Adela Bahledová z 2.D  s 8 bodmi.

      Dievčatám srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

    • Lyžiarsky na GĽŠ
     • Lyžiarsky na GĽŠ

     • Žiaci z  1.B triedy  a snoubordisti  od 26.1.  do 31.1.2020  a žiaci 1.A a 1.C  triedy absolvovali lyžiarsky výcvik na Donovaloch. Počasie predviedlo svoju širokú paletu  so snehom, slnkom, hmlou, mrazom i  dažďom. Nič nám však nepokazilo náladu a užili sme si päť dní lyžovačky. Mnohí z nás objavili v sebe nielen lyžiarsky,  ale aj tanečný talent.

      Všetci sme sa bez úrazu vrátili domov oddýchnutí a vyšportovaní.

    • Úspech na krajskom kole OSJL
     • Úspech na krajskom kole OSJL

     • 13. februára 2020 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej konalo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

      Gymnázium Ľ. Štúra reprezentovala v B-kategórii Janka Dubajová z I.C triedy. V celkovom hodnotení svojej kategórie sa  umiestnila na 3. mieste. Žiačka Lenka Jágerská z III.D súťažila v A-kategórii a obsadila 1. miesto. Postúpila tak do celoštátneho kola, ktoré bude 20. – 21. apríla 2020 v Martine.

      Tešíme sa z úspechov našich študentiek a Lenke prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole OSJL.

    • FINANČNÁ OLYMPIÁDA
     • FINANČNÁ OLYMPIÁDA

     • Viete, čo je princípom kapitálového životného poistenia, aký je rozdiel medzi poistníkom a poisteným, aká inštitúcia vám bude vyplácať dôchodok z II. piliera a či je možné znížiť základ dane z príjmu o príspevky do III. dôchodkového piliera?

      Naši študenti, ktorí sa zapojili do Finančnej olympiády, odpovedali na podobné otázky, ktoré boli predmetom danej súťaže. Finančnú olympiádu každoročne organizuje Nadácia PARTNERS a jej cieľom je ponúknuť stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

      Súťaž je organizovaná v 3. kolách, pričom prvé dve kolá sa uskutočnia formou online testu cez internet na web stránke www.financnaolympiada.sk.:

      I. otvorené kolo súťaže

      – 04. 11. 2019 – 04. 02. 2020

      II. uzavreté kolo súťaže

      – 25. 02. 2020  – 07. 04. 2020  pre 500 postupujúcich z I. kola

      III. finálové kolo súťaže

      – koniec mesiaca apríl 2020.

      Online test bol zostavený z testových otázok z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. Študenti mali na jeho vypracovanie 40 minút a tí, ktorým sa podarilo odpovedať správne na dané otázky, budú mať možnosť posunúť sa do II. kola, pričom pri rovnakom počte správnych odpovedí sa bude brať do úvahy rýchlosť vyplnenia testu.

      Veríme, že naši študenti budú v I. kole úspešní a posunú sa do vyšších kôl. V prípade, že by sa to žiadnemu z nich nepodarilo, určite  získajú veľa nových informácií, ktoré budú môcť  využiť  vo svojom osobnom živote.  Otázky finančného hospodárenia, nakladania s osobnými financiami a investovania by mali byť centrom záujmu každého jedného z nás.

    • DOD 2020
     • DOD 2020

     • Naše gymnázium počas svojej storočnej existencie vzdelalo a  vychovalo mnoho osobností, ktoré našli uplatnenie na Slovensku, ale nestratili sa ani vo svete. 18. februára 2020 sme privítali počas  Dňa otvorených dverí  na pôde gymnázia  199 záujemcov o štúdium v našej škole. Postupne  nazreli do našich učební, študovní a laboratórií. Učitelia a vybraní študenti im priblížili, v akom prostredí a v akej kvalite prebieha u nás štúdium a mimoškolská činnosť, ktorá je pridanou hodnotou modernej školy.

      Veríme, že sme návštevníkov školy  oslovili  a v budúcom školskom roku rozšíria rady nášho gymnázia. Možno práve z nich vyrastú nové osobnosti  spoločenského, kultúrneho, vedeckého či športového života, ktoré budú ďalej zviditeľňovať našu školu.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • 19. februára 2020 sa konalo školské kolo 66. ročníka súťaže v umeleckom prednese – Hviezdoslavov Kubín.

      OCENENÍ SÚŤAŽIACI:

      II. kategória: PRÓZA

      1. miesto: Viktória  Balocová
      2. miesto: Karolína Brozmanová

      III. kategória: POÉZIA

      1. miesto: Maxim Samčuk
      2. miesto: Dominika  Nociarová
      3. miesto: Kristína Čechová

      III. kategória: PRÓZA

      1. miesto: Hana  Gavliaková
      2. miesto: Oliver  Kazda
      3. miesto: Laura  Bakšová

      IV. kategória: POÉZIA

      1. miesto: Emma Kucejová
      2. miesto: Kristína Hanesová
      3. miesto: Simona Výbohová

      IV. kategória:  PRÓZA

      1. miesto: Stela Šufliarska
      2. miesto: Katarína Laučíková

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemne strávené dopoludnie.

    • LYŽIARSKY - SNOUBOARDOVÝ KURZ
     • LYŽIARSKY - SNOUBOARDOVÝ KURZ

     • Donovaly - pokyny

       

      Termín2. 3. – 6. 3. 2020

      Miesto: Donovaly

      Školský rok: 2019/2020

      Trieda: SEA -  30 študentov,  z toho 4 snoubordisti

      Doprava: autobusy zabezpečuje cestovná kancelária Čekan  

      Harmonogram :

      Zraz je každý deň  15 minút pred odchodom na parkovisku pred GĽŠ Zvolen.

      Pondelok    2. 3. 2020  8.00 hod. odchod -  príchod 16.00 hod.

      Utorok         3. 3. 2020  8.00 hod. odchod -  príchod 16.00 hod.

      Streda         4. 3. 2020  8.00 hod. odchod -  príchod 14.00 hod.

      Štvrtok         5. 3. 2020  8.00 hod. odchod -  príchod 16.00 hod.

      Piatok         6. 3. 2020  8.00 hod. odchod -  príchod 14.00 hod.

      Vedúca kurzu: Mgr. Viera Bónová

      Inštruktori: Mgr. Alena Kvasnicová, Mgr. Viera Bónová,  Mgr. Iveta Slančíková, Mgr. Veronika Plankenbüchlerová. Mgr. Pavol Krnáč, Mgr. Richard  Hranec, Mgr. Juraj Homola, Ing. Soňa Kružliaková a  inštruktor snouboardu  p. Čekan.

      Stravovanie:

      - žiaci majú zabezpečený obed,

      - v stredisku sa nachádzajú  bufety, kde je možné  zakúpiť si nealko nápoje,

      - odporúčame zobrať si so sebou do ruksakov termosky s čajom a desiatou.

      Nezabudnite: Každý žiak musí mať so sebou kartu poistenca !!!


      Povinnou súčasťou lyžiarskeho výstroja je ochranná lyžiarska prilba, lyžiarske okuliare a lyžiarske rukavice.

      Povinnou súčasťou snoubordingového výstroja je ochranná snoubordingová prilba, snoubordingové okuliare, snoubordingové rukavice s výstužou zápästia a chránič chrbtice.

       

      Každý študent je povinný zabezpečiť si pred kurzom odborné nastavenie viazania!

      Výstroj musí byť označená!

      Uskladnenie lyžiarok  podľa dohody v  triedach .

      Zdravotné problémy je potrebné pred výcvikom hlásiť na adrese: viera.bonova@gymzv.sk

      V prípade porušenia disciplíny počas výcviku bude žiak vylúčený z kurzu!

       

    • Deň otvorených dverí 2020
     • Deň otvorených dverí 2020

     • Milí rodičia, milí žiaci,


      tak, ako je zvykom, aj tento rok otvára Gymnázium Ľudovíta Štúra svoje brány a očakáva nové posily do školského roku 2020/2021.

      Ak chcete zistiť viac, dovoľujeme si Vás pozvať dňa 18. februára 2019 v čase 8.30 – 15.30 hod.

      A čo Vás čaká?

      • Workshopy z vyučovacích predmetov pre žiakov 4-ročnej aj 8-ročnej formy štúdia
      • Zapojenie sa do vyučovacej hodiny v neštandardnej forme
      • Nahliadnutie do života Školskej študentskej rady
      • Stretnutie s učiteľmi a žiakmi
    • Certifikát kvality pre projekt Erasmus +„ Život vo vode, pri vode a s vodou“
     • Certifikát kvality pre projekt Erasmus +„ Život vo vode, pri vode a s vodou“

     • Multilaterálny projekt  Erasmus +„ Život vo vode, pri vode a s vodou“ bol ocenený Certifikátom kvality Nemeckou národnou agentúrou pre EÚ-programy v oblasti školského vzdelávania.

      Tento projekt sa realizoval v našej škole počas dvoch rokov. Spolu s partnerskými školami Weiltalschule v nemeckom meste Weilműnster a I. P. S Cabrini školou v talianskom meste Tarent žiaci odoberali a analyzovali vzorky vody, skúmali jej zloženie podľa chemických, fyzikálnych a biologických parametrov a porovnávali jednotlivé namerané hodnoty. Okrem spomínaných aktivít, zameraných hlavne na chémiu, žiaci spoznali nové mestá, krajiny a kultúry a nadviazali nové priateľstvá. Po intenzívnej práci na projekte vytvorili účastníci chartu - zoznam požiadaviek,  ktoré vychádzajú z Cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Tieto požiadavky vznikli na základe skúseností, zážitkov a zistení, ktoré žiaci všetkých zúčastnených škôl  získali počas svojej práce na tomto projekte.

      Charta a Učiteľská príručka pre rozbor vody sú ako  výsledné produkty nášho projektu zverejnené na https://gymzv.edupage.org/a/nemecko-taliansko-slovensko.

      Zaujímavé prezentácie, ktoré žiaci vytvorili v rámci projektu, môžete nájsť na našej spoločnej platforme eTwinningu: https://twinspace.etwinning.net/53003/home.

      Eva Cesnaková, koordinátorka projektu