• Rozlúčka so žiakmi 4. ročníka
     • Rozlúčka so žiakmi 4. ročníka

     • Máj už tradične patrí v našej škole maturantom. Rozlúčka so žiakmi 4. ročníka sa aj tento rok, podobne ako vlani, konala pod „krídlami“ epidemiologických opatrení. Po jednotlivých triedach štvrtáci schádzali spolu s triednymi učiteľmi po schodoch školy s maturitnými tablami, kde nachvíľu „zapózovali pozornému oku fotoaparátu“, aby na nich  ostala v škole nezabudnuteľná pamiatka.

      Rozlúčkový akt sa konal v slávnostne vyzdobených priestoroch školskej jedálne. V úvode sa im milo a srdečne prihovorili riaditeľka školy a zástupca z radov rodičov. Najlepší žiaci z tried si prebrali z rúk vedenia školy mimoriadne ocenenia za prospech, správanie, prácu v triednom kolektíve a reprezentáciu školy v rôznych súťažiach.

      V závere slávnosti odzneli prejavy z úst absolventov školy, v ktorých okrem nostalgických spomienok a  poďakovania učiteľom odzneli slová: „ Pripravovali ste nás na prvé veľké skúšky, ktoré nás v živote čakajú. Aj napriek tomu, že sme nezažili ozajstnú maturitnú skúšku, veríme, že snaha našich učiteľov dobre nás na ňu pripraviť, a vedomosti, ktoré do nás vštepili, v ďalšom živote využijeme a naše kroky budú korunované úspechom. Dnes tu stojíme, už nie ako deti, ale ako dospelí ľudia a lúčime sa so zážitkami, ktoré sme získali práve v našom gymnáziu. Veríme, že spomienky  na strednú školu sú v nás hlboko zakorenené a nikdy sa nestratia."

        

    • Vážení rodičia, milí žiaci
     • Vážení rodičia, milí žiaci

     • na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa od 26.4.2021 obnovuje vyučovanie v stredných školách v súlade s regionálnym COVID AUTOMATOM.

      Od 26. 4. 2021 obnovujem prezenčné vyučovanie pre žiakov: prímy, sekundy, tercie a kvarty.

      Žiaci 1. – 3. ročníka a kvinty pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      Pred nástupom do školy  je povinné čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a negatívny test zákonného zástupcu (resp. plnoletého žiaka) a žiaka, prípadne potvrdenie o výnimke v zmysle pravidiel, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR.

      Žiaci a zákonní zástupcovia sa testujú pred nástupom do školy individuálne.

      Bližšie informácie oznámia triedni učitelia rodičom aj žiakom prostredníctvom EduPage.

      Školská jedáleň je v prevádzke pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania. Pre žiakov ostatných ročníkov, ktorí sa vzdelávajú dištančne je možný výdaj jedál pri zadnom vchode do jedálne (po dohode s vedúcou školskej jedálne).

       


    • Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022
     • Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1. 2021 sa prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách uskutoční v termíne od  3. mája 2021 do 14. mája 2021.

       

      V školskom roku 2021/2022 budeme prijímať do 1. ročníka 8-ročného štúdia 24 žiakov a do 1. ročníka 4-ročného štúdia 90 žiakov.

      Prihlášky na prijímacie konanie  do 1. ročníka  štvorročného štúdia a osemročného štúdia podá zákonný zástupca uchádzača do 8. apríla 2021 riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje jedným z nasledovných spôsobov: 

      • v elektronickej podobe cez EduPage, bez podpisu zákonného zástupcu, riaditeľ ZŠ potvrdí Vašu prihlášku elektronicky na SŠ. 

      alebo 

      • v listinnej podobe riaditeľovi základnej školy s podpisom zákonného zástupcu, riaditeľ ZŠ Vašu prihlášku odošle poštou na SŠ.

      Prijímacie skúšky pre štvorročnú aj osemročnú formu štúdia pre školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

      • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  4. mája 2021
      • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  11. mája 2021

      Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 sú zverejnené v časti Štúdium/Prijímacie konancie.  

      Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie nemôžeme realizovať tradičný Deň otvorených dverí, ale na vaše otázky ohľadne štúdia v našej škole vám radi odpovieme prostredníctvom emailu: podatelna@gymzv.sk alebo na tel. čísle 045/5333 920. V prípade záujmu si môžete dohodnúť stretnutie s vedením školy.

      Podmienkou stretnutia je preukázanie sa negatívnym testom alebo jeho náhradou.  

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Od čias starých Grékov platí  súlad duševnej a telesnej krásy. Udržať rovnováhu medzi nimi  pomáha pravidelná fyzická aktivita. Jednou z možností je aj športovanie.

      Športový areál GĽŠ vo Zvolene ponúka nielen našim študentom, ale aj širokej verejnosti možnosť zašportovať si a udržiavať sa v dobrej telesnej kondícii.

      V nedávnej minulosti pribudol na ihrisku nový basketbalový kôš, ktorý daroval škole Rotary club Zvolen. Zvolenské gymnázium úprimne ďakuje za tento dar, ktorý bude slúžiť študentom školy a tiež ďalším športujúcim Zvolenčanom.

    • Mladý Európan
     • Mladý Európan

     • Dňa 28. 4. 2021 sa uskutočnil 16. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan.

      Regionálne kolo prebehlo inak ako minulé školské roky. Súťažiaci sa stretli v online priestore. Našu školu reprezentoval tím v zložení: H. Sujová, S. Výbohová, M. Mazúch z  III.A. Vedomosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ, inštitúciách, politike si účastníci zmerali v písomnom vedomostnom teste. V druhom kole preukázali vedomosti v  jazykovom teste. Poslednú časť tvoril kvíz doplnený obrázkami. Podmienkou účasti tímu v  regionálnom kole súťaže bolo odovzdanie stručného projektu o krajine  predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Portugalsku alebo  Slovinsku.

      Našim študentom sa podarilo obsadiť 2. miesto v regionálnom kole. Blahoželáme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy.

    • Olympiáda v slovenskom jazyku
     • Olympiáda v slovenskom jazyku

     • Celoštátne kolo Olympiády v slovenskom jazyku sa konalo 19. 4.2021 v online priestore. Našu školu reprezentovala Janka Dubajová z II.C, víťazka krajského kola v kategórii B.

      V prvej časti olympiády čakala na súťažiacich práca s textom, v druhej časti to bola transformácia textu. Na záver vystúpili súťažiaci s diskusným príspevkom.

      Našej žiačke sa podarilo obsadiť krásne 4. miesto, od 3. miesta ju delil len jeden bod.

      Janke ďakujeme za výbornú reprezentáciu nášho gymnázia a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

    • ŠACH
     • ŠACH

     • Celoslovenský  turnaj SŠ v šachu online formou prebiehal v sobotu 17. 4. 2021 od 17. 00 do 19. 00 hod.

      Zúčastnilo sa ho 70 zmiešaných družstiev stredných škôl v SR. Našu školu výborne reprezentovali J. Sedliačiková  (KV A), M. V. Lenčo (IV. B), Y. Vozniuk  (KI A), M. Juhás (I. A )a R. Vojtek (I. B).

      V silnej konkurencii stredných škôl SR, ktoré reprezentovali aj registrovaní hráči šachu v Šachovej lige SR, naši študenti odohrali sériu online šachových zápasov a obstáli veľmi dobre ako zmiešané dievčensko-chlapčenské družstvo. Umiestnili sa na 46. mieste zo 70 zaregistrovaných tímov.

      Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme k úspechu a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

       

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 16. 4. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády v kategóriách E a F.

      V kategórii E sa Hugo Gál (KV A) umiestnil na 1. mieste a postupuje do celoštátneho kola.

      V kategórii F sa Peter Lešo (PR A) umiestnil na 5. mieste a je úspešným riešiteľom.

      Zúčastneným žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. H. Gálovi držíme palce v celoštátnom kole.

    • Kritickým myslením proti diskriminácii
     • Kritickým myslením proti diskriminácii

     • Škola zážitkov Harvart ponúkla 14. apríla 2021 našim kvintánom audiovizuálnu prednášku s názvom Kritickým myslením proti diskriminácii. Prednáška sa konala v rámci dopytovo-orientovaného projektu, ktorý je hradený z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

      Dynamická prednáška bola presýtená zaujímavými reklamnými spotmi, virálnymi videami, ukážkami zo seriálov a filmov, ktoré hmatateľne hovorili o stereotypoch a predsudkoch vo vnímaní žien a mužov v spoločnosti. Ďalšími zaujímavými témami bol mýtus krásy, toxická maskulinita, feminizmus a rodový mzdový rozdiel.

      Takýto druh prednášky je osvedčeným nástrojom neformálneho vzdelávania študentov SŠ a zodpovedá súčasnému trendu života mladých ľudí. Využíva ich schopnosť veľmi rýchlo prijímať veľké množstvo informácií a podnetov naraz. Hoci bola prednáška plná emócií, ponúkla študentom veľa racionálnych argumentov na kritické vnímanie diskriminácie v spoločnosti.

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • V dňoch 12. – 13. 4. 2021 sa dištančnou formou konalo celoštátne kolo Chemickej olympiády v kategórii A. Našu školu úspešne reprezentoval Martin Nôta (IV.D), ktorý obsadil 18. miesto a je úspešným riešiteľom.

      Martinovi k tomuto úspechu gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

    • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 29. 3. 2021 sa konalo online formou Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku.

      Našu školu reprezentovali traja študenti, ktorí získali nasledovné umiestnenie:

      Peter Viliam Milanský ( KVA) obsadil 3. miesto v kategórii 1B

      Maxim Samčuk ( KI A) získal 3. miesto v kategórii 2A

      Sára Piatrová ( IV.B) sa umiestnila na 2. mieste v kategórii 2B

      Študentom srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

       

    • Krajské kolo Dejepisnej olympiády
     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

     • Dňa 22. 3. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády v kategóriách A, B, C a E.

      Umiestnenie našich žiakov je nasledovné:

      V kategórii A sa Jaroslav Vilhanček (II.A) umiestnil na 2. mieste a postupuje do celoštátneho kola.

      V kategórii B sa Patrícia Kohútová (II.A) umiestnila na 3. mieste a je úspešnou riešiteľkou.

      V kategórii C  je úspešnou riešiteľkou Zuzana Harbutová (KV A).  Len o vlások jej uniklo 1. miesto a postup do celoštátneho kola.

      V kategórii E sa Tobias Michálek (SE A) umiestnil na 6. mieste a je úspešným riešiteľom.

      Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme a ďakujeme za  reprezentáciu školy. J.Vilhančekovi držíme palce v celoštátnom kole.

       

    • Celoslovenské kolo Olympiády v ruskom jazyku
     • Celoslovenské kolo Olympiády v ruskom jazyku

     • Celoslovenské kolo  Olympiády z ruského jazyka prebehlo v online forme 8. -  9. apríla 2021.  

      Našu školu reprezentovali dvaja študenti. Pekné ôsme miesto v kategórii B2 získala Anna Klányiová ( IV. C) a v kategórii A3 Maxim Samčuk (KI A) vybojoval krásne druhé miesto. Obidvaja uspeli v silnej konkurencii.

      K peknému umiestneniu im  blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

    • Krajské kolo Geografickej olympiády
     • Krajské kolo Geografickej olympiády

     •  

      26. marca 2021 súťažilo v krajskom kole GO v kategórii Z  - 44  našich študentov, v kategórii A  - 5 študentiek a 1 študentka v kategórii B.

      Umiestnenie je nasledovné:

      V kategórii Z sú 11 úspešní riešitelia. Z nich najlepší bol Martin Nôta (IV.D) - obsadil pekné 5.miesto, len krok ho delil od  postupu do celoslovenského kola.

      V kategórii a B boli všetky dievčatá úspešné riešiteľky.                                         

      3. miesto získala v kategórii B  Hanka Krúdyová (II.B) a v kategórii A Katka Dvorščíková (II.C).

      V celoslovenskom kole nás bude zastupovať  Zuzka Trulíková (II.C), ktorá vyhrala kategóriu A.

      Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.

      Zuzke Trulíkovej držíme palce v  celoslovenskom kole GO.

    • KRAJSKÉ KOLO SOČ
     • KRAJSKÉ KOLO SOČ

     •  

      Dňa 26. 3. 2021 sa uskutočnila krajská prehliadka prác SOČ dištančnou formou - online konferencia.

      Nesmierne nás teší 1. miesto žiaka Petra Stáhla (III.A). Súťažil s prácou Návrh a konštrukcia gitarového predzosilňovača. Školiteľkou bola Mgr. Beatrix Prokajová. Umiestnenie mu zaručuje postup do celoštátneho kola SOČ, ktorého organizátorom je KCVČ Trenčín.

      Petrovi  gratulujeme a prajeme mu veľa šťastia v celoštátnom kole.

    • Krajské kolá Biologickej olympiády
     • Krajské kolá Biologickej olympiády

     • V termíne 10. - 11. 3. 2021 sa uskutočnili  online formou krajské kolá Biologickej olympiády kategórie A a B, teoreticko-praktická časť.  Súťažilo v nich spolu 214 študentov zo stredných škôl z celého Slovenska. Naše gymnázium reprezentovali štyria žiaci.

      Matej Mazúch (III.A ) obsadil 3. miesto v kategórii A. 

      Laura Bakšová (KI A) získala pekné 4. miesto a v kategórii B sa stala  úspešnou riešiteľkou.

      Všetkým súťažiacim veľmi pekne ďakujeme, že sa aj v sťažených podmienkach zapojili do olympiády a študentom, ktorí sa umiestnili na popredných miestach, srdečne  blahoželáme.   
       

    • Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

     • V piatok 12. 3. 2021 prebehlo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku online formou. Našu školu výborne reprezentovali štyria študenti. Prvé miesto v kategórii B2 si vybojovala Anna Klányiová ( IV. C)  a v kategórii A3 Maxim Samčuk (KI A) . Obidvaja postupujú do celoslovenského kola, ktoré bude prebiehať 8. 4. 2021  online formou. Víťazom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a držíme palce v celoslovenskom kole.

      K peknému umiestneniu v krajskom kole blahoželáme a tiež ďakujeme za účasť aj ostatným študentom.

      Umiestnenie študentov je nasledovné:

      A3  Maxim Samčuk    KIA           1. miesto

      B1  Tomáš Blaško       II. B          4. miesto

      B2   Anna Klányiová   IV. C          1. miesto

      B3  Yevhenii Vozniuk  KIA            2. miesto