• Záver školského roku
     • Záver školského roku

     • Posledný júnový deň majú študenti od nepamäti najradšej. Po desiatich mesiacoch chodenia do školy a usilovnej  práce ich čakajú dva mesiace zaslúženého oddychu.

      Tento školský rok bol pre všetkých nevšedný v tom, že posledné štyri mesiace žiaci pracovali v domácom prostredí. Do školy sa vrátili len na posledný týždeň, aby so svojimi učiteľmi a spolužiakmi urobili bodku za rokom poznačeným COVID-om 19. Pre mnohých bol tento posledný týždeň, ktorý mohli prežiť spolu v komunite svojich tried, určitým darom po mnohých dňoch izolácie v domovoch.

      30. jún v našej škole začal spoločným nástupom na školskom dvore. Riaditeľka školy pred zrakmi všetkých študentov ocenila prácu tých najusilovnejších, tých, ktorí reprezentovali školu a šírili jej dobré meno. Následne si žiaci v triedach od svojich učiteľov prebrali vysvedčenia, pochvaly a vecné odmeny. Úsmevy na tvárach prezrádzali, že všetci sa tešia na vytúžené prázdniny.

    • Športový deň
     • Športový deň

     • V piatok 26. 6. sme všetci boli od rána  športovo naladení. Naši telocvikári pre žiakov školy pripravili nezvyčajné športové dopoludnie. Postupne sme sa schádzali na ihrisku za školou a zapojili sme sa do rôznych aktivít: beh na 60/100m, skákanie vo vreci, basketbal, mini futbal, florbal, beh na 300/600m a stolný tenis.

      Najveselšou aktivitou sa ukázala disciplína presťahovanie lanom. Každú triedu reprezentovali štyria žiaci, ktorí museli preukázať nielen silu, ale aj vytrvalosť.  Počas tejto súťaže všetci hlasno povzbudzovali svojich spolužiakov. Táto súťaž sa tak zapáčila žiakom osemročného štúdia, že si ju vyskúšali medzi sebou celé triedy. Žiaci, ktorí nesúťažili, mohli na školskom dvore prežiť celé dopoludnie pri rôznych hrách a v rozhovoroch, ktoré im tak veľmi chýbali, lebo im ich vzal „čas domácej karantény“.

      Víťazi jednotlivých disciplín si prevzali v závere sladké ceny z rúk riaditeľky školy.  Bol to veľmi príjemný deň a na konci „nezvyčajného“ školského roka sme si ho veľmi užili. 

       

                                                                                  Dominika Nociarová, SE A

    • Pozvánka
     • Pozvánka

     • Pozývame Vás na úvodné stretnutie zákonných zástupcov žiakov  1. ročníka pre školský rok 2020/2021, ktoré sa uskutoční 1. júla  2020 o 16.00 hod v jedálni školy.

    • POZVÁNKA
     • POZVÁNKA

     • Pozývame Vás na úvodné stretnutie zákonných zástupcov žiakov  prímy pre školský rok 2020/2021, ktoré sa uskutoční 30. júna  2020 o 16.00 hod v klubovni  školy.

    • Umelecký prednes
     • Umelecký prednes

     • Korona neumlčala múzy. V jej „tieni“ súťažili naše študentky  v priestoroch Zvolenského zámku v regionálnom kole umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Majestátne múry a výborná akustika  Obradnej siene boli svedkami pekných výkonov súťažiacich vo IV.,  ale aj V. kategórii – čo už je kategória dospelých recitátorov. Bolo zaujímavé byť svedkami takéhoto generačného stretnutia recitátorov.
      V kategórii poézia získala Kristína Hanesová (I.B) 2. miesto.
      V prednese prózy získala Stela Šufliarska (I.B)  1. miesto a postúpila do krajského kola súťaže Sládkovičova Radvaň. Emma Kucejová (I.C) získala 2. miesto.

      Všetkým trom dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Absolvovanie IT Fitness testu
     • Absolvovanie IT Fitness testu

     • V nasledujúcich dňoch ponúkame študentom absolvovanie IT Fitness testu v učebniach informatiky (P18 a P19). Je potrebné zachovať v rámci preventívnych opatrení jedno voľné pracovné miesto medzi dvomi zúčastnenými študentmi.  Optimálna doba testovania je cca 90 minút. Postupujte podľa nasledujúceho návodu:

      1/ Adresa https://www.itfitness.sk

      2/ Klik do položky Študent

      3/ Prečítajte si základné informácie k testu

      4/ V rámci textu je odkaz Chcem sa otestovať, na ktorý kliknite

      5/ Ak máte účet z minulých rokov, prihláste sa vpravo, ak nemáte, vyplňte korektne formulár vľavo  

      6/ V karte Profil vyplňte vek, zaradenie = študent, obec = Zvolen, škola = Gymnázium Ľ. Š. Zvolen

      7/ Vyberte svoju triedu v roku 2020 (v zozname sú všetky triedy školy)

      8/ Úplne vpravo hore kliknite na Začať testovať

      9/ Vpravo dole je modrá ikona Testovanie pre SŠ a VŠ

      10/ Začnite pracovať na teste, na zistenie odpovedí je potrebné používať internet a všetky dostupné IT prostriedky (nie je dovolená vzájomná spolupráca)

    • Obnova vyučovania
     • Obnova vyučovania

     • Vážení rodičia, milí študenti, v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa od 22. júna 2020 obnovuje vyučovanie v našej škole.

      Organizácia vyučovania:

      1. Vyučovanie prebieha od 8.30 do 12.00 hod.
      2. Žiaci pracujú podľa pokynov triednych učiteľov
      3. Na stravu je možné prihlasovať sa elektronicky, prípadne telefonicky
      4. Žiak si prinesie do školy každý deň 2 rúškajednorazové papierové vreckovky
      5. Pri prvom nástupe do školy po prerušení vyučovania predloží žiak/zákonný zástupca žiaka vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha)

      O jednotlivých aktivitách Vás budú informovať triedni učitelia.

       

    • 48. ročník Geografickej olympiády
     • 48. ročník Geografickej olympiády

     • Celoštátne kolo Geografickej olympiády (kategória E) sa v školskom roku 2019/2020 z dôvodu šírenia koronavírusu neuskutočnilo. 

      Ako určitá náhrada bola žiakom, ktorí mali postúpiť do krajského kola Geografickej olympiády, ponúknutá možnosť dištančne sa zapojiť dňa 9. 6. 2020 do geografickej súťaže GQIQ.

      Víťazom v kategórii E sa stal Hugo Gál  (TEA). Hugovi k tomuto úspechu srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Rozlúčka štvrtákov 1. a 2. júna 2020
     • Rozlúčka štvrtákov 1. a 2. júna 2020

     • Mesiac máj a začiatok júna už tradične patrí  našim štvrtákom - absolventom, ktorí sa lúčia so svojím gymnáziom, spolužiakmi a učiteľmi. Je to pomyselná bodka za jednou krásnou kapitolou ich životného príbehu.

      101. absolventská rozlúčka bola, bohužiaľ, úplne iná ako všetky predchádzajúce. Vírus COVID-19, nepozvaný hosť, prekazil obľúbené tradície spojené s touto udalosťou. Študenti nezažili spoločný slávnostný nástup s tablami, nevypočuli si múdry a láskavý príhovor pani riaditeľky, neprešli špalierom mladších spolužiakov a nezazvonili si poslednýkrát na zvonček pri odchode z budovy školy.  Podstatu rozlúčky však pandémia „neprekryla“. Aj v tejto zložitej spoločenskej  situácii  mohli študenti za prísnejších opatrení, ale pekne a dôstojne, zavŕšiť  jednu etapu svojej životnej cesty. Naši absolventi aj v tomto roku, ako vždy,  odchádzajú s nadobudnutými vedomosťami, múdri , dospelí, odchádzajú so spomienkami na spolužiakov, učiteľov a svoju školu.

      Prajeme im  šťastné vykročenie do ďalšieho života.

    • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Európy
     • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Európy

     • (Tvorba plagátu, prezentácie, eseje)

      Do súťaže sa zapojilo 61 študentov 1. až 3. ročníka. Zastúpenie mali triedy I.B – 12 , I.C – 4, II.A – 5, II.C – 11, III.A – 13, III.B – 5 a III.D – 11 študentov.

      Práce boli zamerané na vznik, históriu EÚ a  jej ciele smerom k školám. Študenti prezentovali názory, čo EÚ poskytuje a umožňuje dnešným mladým ľuďom.

      Celkovo vzniklo 19 plagátov, 31 prezentácií a 9 „zamyslení“ nad EÚ (esejí).

      Všetky práce mali veľmi dobrú úroveň a bolo ťažké vybrať najlepšie.

      Najlepšie ocenené práce:

      plagáty – Lujza Šufliarska, Janka Dubajová, Sebastián Soroska;

      prezentácie  - Dominika Adamcová, Eva Herichová , Diana Dobiasová;

      esej - Tomáš Jablonský.

      Svoj názor na činnosť a ciele EÚ veľmi invenčným spôsobom  vyjadril  Peter Stahl - nahral vlastnú gitarovú variáciu.

      Všetkým študentom ďakujeme za ich aktivitu a blahoželáme oceneným.

    • Geografická olympiáda a jej úspechy
     • Geografická olympiáda a jej úspechy

     • Školský rok 2019/2020

      Do školského kola študenti odovzdali práce v kat. A v počte 23, v kat. B v počte 7. Úspešní riešitelia boli so svojimi prácami v kat. A -  21 študentov, v kat. B  - 6 študentov. Kategóriu Z ( 5. 2. 2020) riešilo 17 študentov.

      Výsledky školského kola

      kat. A                  

      1.  Martin Nôta, III.D: Turecko – Ázia alebo Európa?

      2.  Simona Pacalajová, II.A: Energetická bezpečnosť EÚ

      3. Anna Mária Slamová, II.C: Škótsko  a Hana Sujová, II.A: Energetická bezpečnosť EÚ

      kat. B                   

      1.  Ivo Bednář, III.B: Zmeny krajiny v historických obrazoch

      2.  Martina Brindová, IV.D : Pekárenská a cukrárenská výroba na Slovensku

      3. Sandra Mária Ilončiaková, II.A: Slovenské rieky – včera a dnes

      kat. Z                   

      1. Liptáková Mirka – IV.D

      2. Nôta Martin – III.D

      3. Hamariková II.A, Farbáková II.A, Balková II.A.,  Šulek III.B,  Nemčoková III.D, Bellová II.C,  Harbutová TER A

      V krajskom kole nás reprezentovalo 11 študentov.  Desiati získali titul  „Úspešní riešitelia GO“.

      V kat. A obsadil Martin Nôta 1. miesto, Simona Pacalajová  4. miesto.

      V kat. B  obsadil  Ivo Bednář 2. miesto.

      V kat. Z unikol  Mirke Liptákovej postup do celoslovenského kola o 1 miesto – skončila na 5. mieste.

      Študenti už majú za sebou aj účasť v celoslovenskom kole. Naše gymnázium malo výborných reprezentantov -  Martina Nôtu a Iva Bednářa. Martin Nôta získal 1. miesto v kat. A a Ivo Bednář v B kat. skončil na 11.mieste.

      Ďakujeme všetkým študentom za ich prácu a snaženie „na poli“ GO a blahoželáme k jedinečným úspechom.

      RNDr. Anna Hobzová

    • Súťaž ku Dňu Európy - 9. máj
     • Súťaž ku Dňu Európy - 9. máj

     • Deň Európy krajiny Európskej únie oslavujú každý rok. Týmto oceňujú činnosť samotnej Európskej únie, pripomínajú si  zjednotenie Európy po druhej svetovej vojne. Zároveň je tento deň aj spomienkou na všetkých ľudí, ktorí prispeli k  porážke fašizmu a skončeniu druhej svetovej vojny.

      V rámci projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, do ktorého je škola zapojená, vyhlasujeme súťaž v tvorbe plagátu, prezentácie alebo eseje  ku Dňu Európy o EÚ a jej činnosti .

      Základnou myšlienkou projektu je:  Čo robí pre nás EÚ a čo nám umožňuje členstvo v EÚ? Ako študentom pomáha posúvať sa ďalej  v oblasti vzdelania, cestovania, vyrovnávania rozdielov medzi krajinami? Ako pociťujú študenti  súdržnosť  a vzájomnú pomoc, záštitu nad mierom? Ako chápu  rôzne kultúry?

      Uplatnite vlastné nápady, doplňte obrázkami , kolážami aj vlastnými výtvormi . Kreativite a vtipnosti sa medze nekladú.
      Najlepšie nápady a výtvory budú prezentované na stránke školy.

      Práce posielajte na školskú mailovú adresu p. Hobzovej do 8. 5. 2020.
       

    • PRIJÍMACIE KONANIE
     • PRIJÍMACIE KONANIE

     • Rozhodnutím ministra školstva SR boli určené termíny týkajúce sa prijímacieho konania  na stredné školy (4-ročné aj 8-ročné štúdium)

      • Prihlášky na vzdelávanie v strených školách sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať.
      • Riaditeľ základnej školy odošle prihlášky na príslušné stredné školy do 21. mája 2020.
      • Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (počet žiakov, ktorých možno prijať, kritériá a ostatné podmienky) do 28. apríla 2020.
      • Prijímacie skúšky sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne po skončení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
    • Veľký úspech mladého vedca z GĽŠ vo Zvolene
     • Veľký úspech mladého vedca z GĽŠ vo Zvolene

     • Po krásnom úspechu nášho študenta Viliama Glézla v Krajskom kole SOČ, kde obsadil prvé miesto v kategórii fyzika, matematika a v kategórii biológia, jeho víťazné ťaženie pokračuje.

      Na základe zisku najvyššieho ocenenia FVAT AMAVET 2019 sme sa aj v tomto krízovom období zúčastnili 27. ročníka Medzinárodnej súťaže vedeckých projektov Akademika Vernadského pod záštitou Ruskej akadémie vied. Vzhľadom na súčasnú spoločenskú situáciu súťaž prebiehala dištančnou formou. Prácu prezentoval 7.4. 2020 v anglickom jazyku v kategórii Špeciálna medicína, prevencia ochorení a medicínska genetika. O diskusiu po prezentácii prejavilo záujem veľa odborníkov.

      Po desiatich dňoch prišlo vyhodnotenie, ktoré nás veľmi potešilo. Naša práca získala 1. miesto vo svojej  kategórii, bola tiež ocenená ako práca s najväčším vedeckým prínosom a bola vyhodnotená ako najlepší vedecký projekt v súťaži Akademika Vernadského.

      Sme nesmierne hrdí, že tento mladý vedec je žiakom nášho gymnázia. Prajeme mu veľa úspechov na jeho ceste za vedeckým poznaním, ktoré môže pomôcť ľuďom s vážnymi ochoreniami.  

    • KRAJSKÉ KOLO SOČ
     • KRAJSKÉ KOLO SOČ

     • Dňa 16. apríla 2020 sa uskutočnila krajská prehliadka prác SOČ dištančnou formou.

      Tento náhradný postup pre realizáciu súťaže navrhol ŠIOV ako organizátor SOČ a následne ho podporil aj nový minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Nesmierne nás teší obrovský úspech nášho žiaka Viliama Glézla. Súťažil v dvoch kategóriách a  obsadil krásne 1. miesta. Výsledky sú uvedené v tabuľke.

      Umiestnenie zaručuje postup do celoštátnej prehliadky prác SOČ. Vzhľadom k terajšej situácii by sa celoštátna prehliadka mala konať tiež dištančnou formou. Organizátorom je KCVČ Trenčín.

      Viliamovi Glézlovi gratulujeme a prajeme mu veľa šťastia v celoštátnom kole, výsledky ktorého budú známe najneskôr do 29. mája 2020.

       

      Mgr. Krnáč Pavel

      koordinátor SOČ

    • Krátkodobá výmena skupín žiakov na Slovensku – Erasmus+
     • Krátkodobá výmena skupín žiakov na Slovensku – Erasmus+

     • V dňoch 2.3 – 6.3. 2020 sa na pôde nášho gymnázia uskutočnila krátkodobá výmena skupín žiakov v rámci projektu Erasmus+ pod názvom: „Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut“. Privítali sme u nás našich partnerov z Nemecka, Maďarska, Chorvátska a Rumunska. Žiaci z partnerských krajín boli ubytovaní prevažne v hostiteľských rodinách, kde prichádzali do priameho kontaktu s našou kultúrou a ľuďmi.

      Počas úvodných aktivít, zameraných na vzájomné zoznámenie sa a nadviazanie komunikácie, sa vytvorila príjemná priateľská atmosféra. Všetci spoločne pripravili prehliadku tradičných produktov z každej krajiny. Naši žiaci prostredníctvom prezentácií predstavili hosťom školu, mesto a pamiatky UNESCO na Slovensku. Zrealizovali aj interaktívnu  prehliadku Zvolena.

      Účastníci projektu navštívili historické mesto Banskú Štiavnica, jaskyňu Domica, drevený kostolík v Hronseku, aby tak spoznali bližšie miesta svetového kultúrneho dedičstva UNESCO u nás. V Literárno- hudobnom múzeu v Banskej Bystrici sa zoznámili s naším tradičným hudobným nástrojom – fujarou, zapísanou tiež v zozname UNESCO.

      Na hodinách nemeckého jazyka, ktorých štruktúra a metodika bude súčasťou výsledného produktu - Metodickej príručky pre učiteľa v digitálnej aj knižnej podobe, sa žiaci venovali téme Zdravie. Zdokonaľovali sa v jazykových, digitálnych kompetenciách a sociálnych zručnostiach. Vyučovanie bolo realizované pomocou digitálnych technológií s využitím programu „my simpleshow“ , internetovej stránky www.gocongr.com a aplikácie slido.com-App.

      V závere prebiehala reflexia, diskusia, evalvácia aktivít, príprava správ a foriem diseminácie projektu. Účastníci vyhodnotili vzájomnú spoluprácu i celkovú atmosféru stretnutia. Pomocou počítačovej techniky vytvárali fotokoláže a plagáty obsahujúce všetko charakteristické pre túto krátkodobú výmenu a novými zážitkami naplnený týždeň.

      Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým rodičom  hostiteľských rodín, ktorí vynaložili veľké úsilie, aby sa naši hostia cítili u nás príjemne.

      Zároveň ďakujeme aj našim sponzorom, ktorými boli Mesto Zvolen, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Zvolenská mliekareň s.r.o., DRU a.s. Zvolen, Hriňovská mliekareň Koliba a Poľnohospodárske družstvo Lieskovec, že nám vyšli v ústrety a prispeli k obohateniu našich projektových aktivít slovenskými produktmi a poskytnutím propagačného materiálu o Slovensku.

      Nasledujúca krátkodobá výmena skupín žiakov je naplánovaná v Rumunsku v meste Satu Mare, kde sa opäť stretnú zástupcovia z týchto piatich partnerských krajín.

       

       

    • Snažíme sa pomáhať
     • Snažíme sa pomáhať

     • Naša škola ja zatvorená, ale učitelia a žiaci usilovne pracujú doma. Na Slovensku vznikla iniciatíva výroby chýbajúcich ochranných štítov pre zdravotníkov pomocou 3D tlače. Vďaka projektu ITakadémia má naša škola potrebné vybavenie aj materiál na ich výrobu. Rozhodli sme sa využiť našu „učebnú pomôcku“ 3D tlačiareň a pomôcť zdravotníkom v prvej línii. V piatok sa nám podarilo pripraviť prvých 30 ks štítov, ktoré sme darovali do Nemocnice vo Zvolene. Chceme poďakovať projektu IT Akadémia za technickú podporu a zabezpečenie laserom vyrezaných fólií, ktoré nám expresne dodali z CVTI SR z Bratislavy. Fólie boli zakúpené občianskym združením AGNICOLI.  Materiál sa nám postupne míňa, ale chceme a budeme ďalej tlačiť, pretože spotreba ochranných štítov je veľká.

      Ak nás chcete v tejto iniciatíve podporiť, prispejte na účet Rady rodičovských združení pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Z darov zabezpečíme len materiál a technické vybavenie. Ak nám to výška darov dovolí, zakúpime ďalšiu 3D tlačiareň pre školu, aby sme mohli zvýšiť výrobnú kapacitu, ktorá je limitovaná rýchlosťou tlače.

      IBAN: SK95 0900 0000 0050 4987 8239

      Do správy pre prijímateľa uveďte: dar COVID 19

      Dar vo výške 10 € stačí na výrobu 5 ks štítov.

      Ak poznáte zdravotníkov, ktorí potrebujú štít, vyplňte dopytový formulár.

      Projekt tlače štítov sme mohli realizovať vďak IT Akadémii.

    • MATURITNÉ SKÚŠKY
     • MATURITNÉ SKÚŠKY

     • Rozhodnutím ministra školstva SR boli určené termíny internej časti maturitnej skúšky.

      • Interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej časti sa uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020.